sosyal psikoloji

Sosyal Psikoloji, bireylerin diğer insanlarla olan etkileşimlerini ve bu etkileşimlerin onların davranışları, düşünceleri ve duyguları üzerinde nasıl  etkili olduğunu inceleyen bir psikoloji alt dalıdır. İnsanların gruplar halinde nasıl davrandıklarını, diğer insanlarla ilişki kurma biçimlerini, sosyal normlara uyumlarını, önyargı ve ayrımcılık gibi konuları araştırmaktadır. Aynı zamanda sosyal etkileşimlerin bireylerin benlik algısı ve kimlik gelişimi üzerindeki etkilerini de incelemektedir.

Sosyal Psikoloji Anabilim dalında bir Prof. Dr. ve bir Arş. Gör. bulunmaktadır. Anabilim dallarında farklı alanlarda teorik ve uygulamalı çalışmalar yapmaktadırlar. Sosyal Psikoloji Anabilim dalımızın öğretim elemanları araştırma ve yayınlarında; kişilik özellikleri, akademik yaşam doyumu, akademik mükemmeliyetçilik, psikolojik sağlamlık, başa çıkma özyeterliği, genel iyi oluş, davranışsal bağımlılıklar, bilişsel esneklik, bağlanma stilleri, çocuk istismarı ve ihmali, iklim değişikliği, politik psikoloji, grup dinamikleri gibi konular çalışmaktadırlar.