program öğrenim kazanımları

Uluslararası İlişkiler Bölümünü başarı ile tamamlayan öğrenciler:

PÖK-1: Uluslararası İlişkiler alanı ve temel alt dallarıyla (Uluslararası Siyaset, Siyasi Tarih, Devletler Hukuku) ilgili ileri düzeyde çalışmalar yapabilecek kavramsal ve kuramsal bilgi altyapısına sahip olur. (Bilgi + Yetkinlik)

PÖK-2: Disiplininin temel faktörlerini, kavramlarını ve metodolojisini anlama, açıklama, kullanabilme becerisine sahip olarak bunları günümüz küresel sorunları ile bağdaştırabilir. (Bilgi + Beceri)

PÖK-3: Alanın gerektirdiği düzeyde bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. (Bilgi + Beceri + Yetkinlik)

PÖK-4: Asgari düzeyde en az bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanabilir. (Beceri + Yetkinlik) [%30 İngilizce Program]

Alanına dair edindiği bilgi ve becerilere ilişkin olarak öğretim dilinde yazılı ve sözlü iletişim kurabilir. (Beceri + Yetkinlik) [İngilizce Program]

PÖK-5: Alanıyla ilgili bilgiye erişebilip, bu amaçla kaynak araştırması yapabilir ve veri tabanları ile diğer kaynakları kullanabilir. (Yetkinlik)

PÖK-6: Uluslararası, siyasal, toplumsal, iktisadi olayların tarihsel kökenlerini anlayarak, geleceğe yönelik analitik yaklaşımlar geliştirebilir. (Bilgi + Beceri)

PÖK-7: Alanıyla ilgili edindiği bilgileri neden-sonuç ilişkisi içerisinde ve eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme becerisine sahip olur; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve nasıl ihtiyaç duyulacağını öngörebilir. (Yetkinlik)

PÖK-8: Alanıyla ilgili edindiği uzmanlık bilgisini kullanırken, bilimsel ve etik ilkelere ve uygun hareket eder. (Yetkinlik)

PÖK-9: Alanıyla ilgili kavramsal ve kuramsal bilgi edinme amaçları doğrultusunda niteliksel ve niceliksel yöntemleri kullanarak analiz yapabilir. (Yetkinlik)

PÖK-10: Alanında ilgili disiplin içi ve diğer sosyal bilimler alanlarıyla ilişki halinde disiplinler arası çalışmaları gerek bağımsız gerekse ekip içinde yürütür. (Beceri + Yetkinlik)

PÖK-11: Araştırma-Geliştirme temelli bir bakış açısıyla yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahip olur. (Yetkinlik)

PÖK-12: Alanına ilişkin edindiği bilgi ve becerileri hem yazılı hem de sözlü olarak paylaşabilir. (Beceri + Yetkinlik)