yüksek lisans tezleri

Bölümümüzde tamamlanan yüksek lisans tezleri aşağıda verilmiştir.

Not: Veriler YÖK bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Tez Merkezi'nden temin edilmiştir. (Tablo Güncellenme Tarihi: 17.01.2024)

Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Dil Tez Türü 
           
813906 TAYFUN BEKAR 2023 IETF 6TiSCH ağlar için q-öğrenme algoritmasından esinlenilmiş amaç fonksiyonu optimizasyonu
Q-learning algorithm inspired objective function optimization for IETF 6TiSCH networks
Türkçe Yüksek Lisans
811311 ELİF KANCA 2023 Deri lezyon görüntülerinin makine öğrenmesi ve derin öğrenme yöntemleriyle sınıflandırılması
Classification of skin lesion images using machine learning and deep learning techniques
Türkçe Yüksek Lisans
811262 FURKANCAN DEMİRCAN 2023 Derin öğrenmeye dayalı kulak zarı otoskop görüntüleri için tanısal bağımsız bir mobil uygulamanın geliştirilmesi, test edilmesi ve fizibilitesi
Development, testing and feasibility of a diagnostically independent mobile application for eardrum otoscope images based on deep learning
Türkçe Yüksek Lisans
811263 EMRE KARDAL 2023 İnsan yüzü modifikasyonu için yeni bir GAN modeli
New GAN model for human face modification
Türkçe Yüksek Lisans
811169 İLKAY KARATEPE 2023 Mask R-CNN algoritması ile askeri kamuflaj sınıflandırması
Military camouflage classification with mask R-CNN algorithm
Türkçe Yüksek Lisans
787391 TOLGAHAN ÖZTÜRK 2023 SCADA sistemleri için makine öğrenimi tabanlı hata tespiti
Machine learning based diagnostic for SCADA systems
Türkçe Yüksek Lisans
791280 ERKAN GÜNERHAN 2023 Uzun kısa süreli bellek tipi derin sinir ağları ile konuşmacı tanıma
Speaker recognition with long short-term memory type deep neural networks
Türkçe Yüksek Lisans
800499 MURAT KILIÇ 2023 Maskeli ve maskesiz yüzlerin gerçek zamanlı tespiti
Real-time detection of masked and unmasked faces
Türkçe Yüksek Lisans
725946 SAFA AKBULUT 2022 Genetik verilerde mutasyon analizi ve varyant tespiti
Mutation analysis and variant detection in genetic data
Türkçe Yüksek Lisans
744779 AZİZ KEREM ÖZKAN 2022 A novel iterated integer linear programming approach for IEEE 802.1time sensitive network scheduling
IEEE 802.1 zaman hassas ağ çizelgelemesi için özgün yinelemelitamsayı doğrusal programlama yaklaşımı
İngilizce Yüksek Lisans
739891 ÖMER KAĞAN DEMİR 2022 Multi topology routing based traffic optimization for IEEE 802.1 time sensitive networking
IEEE 802.1 zaman hassas haberleşme için çoklu topolojiyönlendirmesi tabanlı trafik optimizasyonu
İngilizce Yüksek Lisans
769853 AYŞE AKPINAR 2022 Kumaş imgelerinin derin öğrenme ile sınıflandırılması
Classification of fabric images by deep learning
Türkçe Yüksek Lisans
760660 EMAN MOHAMEDRAMZI ABDULKARIM ABDULKARIM 2022 Fraud detection on the time series data with machinelearning and deep learning techniques
Makine öğrenimi ve derin öğrenme teknikleri ile zaman serisi verileri üzerinde sahtekarlık tespiti
İngilizce Yüksek Lisans
772110 BURAK AYDIN 2022 IETF 6TiSCH protokolü için yeni bir yönlendirme amaç fonksiyonu
A new routing objective function for IETF 6TiSCH protocol
Türkçe Yüksek Lisans
774468 ÜMMET OCAK 2022 Hafifsıklet RSA algoritması ile TPM performansının iyileştirilmesi
Improving TPM performance with lightweight RSA algorithm
Türkçe Yüksek Lisans
665191 ORHAN SİVAZ 2021 Dokunmatik ekranlarda kaydırma biyometrisine dayalı kimlik doğrulama çalışmaları
Authentication studies based on swipe biometrics ontouchscreens
Türkçe Yüksek Lisans
687042 AMEER IBRAHIM ABDULLAH ARAFAT 2021 Modren attendance moni?toring system
Modern devam izleme sistemi
İngilizce Yüksek Lisans
672978 GÖKHAN DİLEK 2021 Yeni nesil dizileme yöntemiyle elde edilen sekanslarda okuma hatalarının tespiti ve düzeltilmesi
Detection and correction of read errors in sequences obtained with the new generation sequence method
Türkçe Yüksek Lisans
634818 MUSTAFA TOPSAKAL 2020 Çoklu yönlendirme konfigürasyonlarının çizge büyütme yaklaşımı ile iyileştirilmesi ve performans analizi
Enhancement of multiple routing configurations based on graph augmentation approach and its performance analysis
Türkçe Yüksek Lisans
642150 MUSTAFA NAJMULDEEN 2020 Distributed caching for wireless IoT
Kablosuz IoT için dağıtılmış önbellekleme
İngilizce Yüksek Lisans
652809 PARIVASH DEHGHAN 2020 Dağıtık 6TiSCH ağlarında kaynak yönetimi
Resource management in distributed 6TiSCH networks
Türkçe Yüksek Lisans
611851 BÜŞRANUR KILIÇ 2020 Panorama ile üretilen plevral efüzyon sitopatoloji görüntüleri üzerinde yolov3 ile otomatik çekirdek algılama
Automatic nuclei detection with yolov3 algorithm on pleural effusion cytopatology images produced by panorama method
Türkçe Yüksek Lisans
621455 AKHTARI ZAMEEL 2020 Context-aware caching in IoT for wireless network
Kablosuz IoT ağlarında içeriğe duyarlı önbellekleme
İngilizce Yüksek Lisans
557671 CEYHAN YILMAZ 2019 Belirsiz integral problemlerinin çözümü için genel bir yorumlayıcının simgesel hesaplama yaklaşımları kullanılarak tasarımı ve gerçeklenmesi
Design and implementation of a general interpreter for solution of indefinite integral problems by using symbolic computation approaches
Türkçe Yüksek Lisans
580190 SHAFIEI ABDI SULEIMAN 2019 DNA sekanslarında genlerin CUDA ve OpenCL kullanılarak hızlı saptanması
Accelerating gene identification in DNA sequences with CUDAand OpenCL
İngilizce Yüksek Lisans
580054 FATHELRHMAN MOHAMMED 2019 Yüksek performanslı kuantum hesaplama simülasyonları
High performance quantum computing simulations
Türkçe Yüksek Lisans
580057 ZEKERİYA HACIMUHAMMED 2019 PID kontrollü otonom quadcopter tasarımı
Autonomic quadcopter design by PID control
Türkçe Yüksek Lisans
576263 MAHMOUD J.M. MURAD 2019 Comprehensive text classification study for online reviews
İnternet ortamında ki incelemeler için kavramsız metin sınıflandırma çalışması
İngilizce Yüksek Lisans
580641 CHEIKHNA LO 2019 Qr code-based encryption and decryption of triangular geometry problems
Üçgensel geometri problemlerinin Qr kod tabanlı şifrelenmesive görüntülenmesi
İngilizce Yüksek Lisans
553302 EDA SENA ERDÖL 2019 Anahtar noktası ve yama eşleşme yöntemleri ile doku bazlı görüntü sahteciliği tespiti
Pattern based image forgery detection by the aid of keypoint and patchmatch methods
Türkçe Yüksek Lisans
557848 BÜŞRANUR KÜÇÜKUĞURLU 2019 Meta-sezgisel yaklaşımlara dayalı imge bölütleme
Image segmentation based on meta-heuristic approaches
Türkçe Yüksek Lisans
595853 HARUN EMRE KIRAN 2019 İHA ağı için yeni bir kümeleme mekanizması
A new clustering mechanism for UAV network
Türkçe Yüksek Lisans
539327 MİRAÇ BEKTAŞ 2019 Evde sağlık uygulamaları için enerji verimli nesnelerin interneti protokolü
An energy efficient iot protocol for healthcare at home
Türkçe Yüksek Lisans
545973 YOSR BOUMAIZA 2019 Authentication in IoT: 6TiSCH secure join using distributed storage for the key establishment
IoT'de kimlik doğrulama: 6TiSCH güvenli anahtar teslimi için dağıtılmış depolama kullanarak
İngilizce Yüksek Lisans
492447 MOHAMMAD EDRİS RAJABI 2018 Dinamik web önbellek güncelleme algoritması ve web önbellek sunucuların en uygun şekilde yerleştirilmesi
Dynamic web cache replacement algorithm and optimal placement of web cache server
Türkçe Yüksek Lisans
531471 FATİH KARA 2018 Bulanık kural tabanlı kenar tespiti çalışması
A study on fuzzy rule based edge detection
Türkçe Yüksek Lisans
506067 DILIARA IBRAHIMOVA 2018 Quality of service for IETF 6TiSH protocol
IETF 6TiSH protokolünde hizmet kalitesi
İngilizce Yüksek Lisans
524621 NAWAL ABDULLAHI MOHAMED 2018 Design and implementation of an interpreter for the least squares method using symbolic approaches
Simgesel yaklaşımları kullanarak en küçük kareler yöntemi için bir yorumlayıcının tasarımı ve gerçeklenmesi
İngilizce Yüksek Lisans
492433 AHMET ULU 2018 Renkli imgelerde Gauss gürültüsü azaltma
Gaussian noise reduction in color images
Türkçe Yüksek Lisans
506060 HAKAN AYDIN 2018 IETF 6TiSCH protokolü için dağıtık kullanıcı kimlik doğrulama mekanizması
A distributed user authentication mechanism for IETF 6TiSCHprotocol
Türkçe Yüksek Lisans
505760 SİNEM ÖZDEMİR 2018 Nötrosofik yaklaşım ile görüntü bölütleme
Image segmentation with neutrosophic approach
Türkçe Yüksek Lisans
519403 CELİL ÖZKURT 2018 Yerçekimsel N-cisim simülasyonundaki karşılıklı kuvvetler optimizasyonunun gpu üzerindeki analizi
Analysis of the optimization of reciprocal forces in the gravitational N-body simulation on gpu
Türkçe Yüksek Lisans
492432 ERCÜMENT ÖZTÜRK 2018 Nesnelerin interneti için genel amaçlı yeni bir mimari modelin önerilmesi
Proposing a novel general purposed architectural model for the internet of things
Türkçe Yüksek Lisans
519770 SEFA ARAS 2018 Pprogramlama öğrenme ortamları için geliştirilen programlama tekniklerinin analizi
ANALYSIS OF DEVELOPED PROGRAMMING TECHQNIQUES FOR PROGRAMMING LEARNING ENVIRONMENTS
Türkçe Yüksek Lisans
521273 SAFFET MURAT AKTÜRK 2018 Grabcut etkileşimli bölütleme yöntemi üzerinde iyileştirme çalışmaları
Improvement studies on grabcut interactive segmentation method
Türkçe Yüksek Lisans
492457 HÜSEYİN ÖZKAYA 2018 İmge içboyama için melez yöntem
Hybrid method for image inpainting
Türkçe Yüksek Lisans
541589 ELİF ARAS 2018 Genetik dizilerdeki hataları düzeltmek için yeni bir yaklaşım
A new approach to correct errors in the genetic sequence
Türkçe Yüksek Lisans
482546 SAMET AYMAZ 2017 Çoklu-odaklı görüntülerin birleştirilmesi
Multi-focus image fusion
Türkçe Yüksek Lisans
461865 MEHMET HALİS KORKMAZ 2017 Fiziksel konum temelinde kimlik doğrulamalı DHCP sunucusu tasarımı
Physical location based DHCP server design with authentication
Türkçe Yüksek Lisans
456258 BAHAR HATİPOĞLU 2017 İmleç hareketinin hayali sırasında kaydedilmiş eeg sinyallerinin sınıflandırmasını kolaylaştırmak amacıyla yeni bir dönüşüm yöntemi
A transformation method for feature extraction and classification of the eeg signal recorded during cursor movement imagery
Türkçe Yüksek Lisans
482555 MOHAMED YUSUF HASSAN 2017 Design and implementation of a general interpreter for step-by-step solving of nonlinear system of equations using symbolic approaches
Simgesel yaklaşımları kullanarak doğrusal olmayan denklem sistemlerinin adım-adım çözümü için genel bir yorumlayıcının tasarımı ve gerçeklenmesi
İngilizce Yüksek Lisans
456260 IŞILAY BOZKURT 2017 Videolarda çerçeve kopyala yapıştır sahteciliği tespiti
Frame duplication detection forgery in videos
Türkçe Yüksek Lisans
461863 SEDA EFENDİOĞLU 2017 Polinomlar için bir simgesel hesaplama çatısının tasarımı ve gerçeklenmesi
Design and implementation of a symbolic computation framework for polynomials
Türkçe Yüksek Lisans
461826 İLKNUR KAYIKÇIOĞLU 2017 Kalp krizinin erken teşhisi için EKG'deki ST segmenti değişimlerinin zaman-frekans dönüşümleriyle tespiti
Detection of ECG ST segment changes using time frequency transforms for the early diagnosis of myocardial infarction
Türkçe Yüksek Lisans
435040 MEHMET CEMİL AYDOĞDU 2016 Belirsiz limit ifadelerinin otomatik üretimi ve adım adım çözümü
Automatic generation and step by step solution of indeterminate limit expressions
Türkçe Yüksek Lisans
424414 MUSTAFA HAKAN BOZKURT 2016 Bilgisayarlı görmeye dayalı eyleyici elektroaktif polimerin hareket analizi ve oosite uygulanan kuvvetin hesaplanması
Computer vision based motion analysis of actuator electro-active polymer and computing the force used on oocyte
Türkçe Yüksek Lisans
430790 YASİN ŞAHİN 2016 İlişkisel veritabanlarının bütünlüğünün sağlanması için yeni bir sıfır damgalama şeması
A new zero watermarking schema to ensure integrity of relational databases
Türkçe Yüksek Lisans
430354 ŞEYMA AYMAZ 2016 Bir uzabulunum robotun tasarımı ve gerçeklenmesi
Design and implementation of a telepresence robot
Türkçe Yüksek Lisans
434988 BAKİ GÖKGÖZ 2016 Simgesel yaklaşımları kullanarak sayısal kök bulma yöntemleri için genel bir yorumlayıcının tasarımı ve gerçeklenmesi
Design and implementation of a general interpreter for numerical root finding methods using symbolic approaches
Türkçe Yüksek Lisans
430794 GÜL MUZAFFER 2016 Anahtar noktası tabanlı kopyala yapıştır sahteciliği tespiti
Keypoint based copy move forgery detection methods
Türkçe Yüksek Lisans
435024 KEVSER ONUR 2016 Türkçe Braille - 2 otomatik dönüşüm sisteminin tasarlanması
Designing of Turkish Braille - 2 automatic translation system
Türkçe Yüksek Lisans
380433 FARUK BATURALP GÜNAY 2015 Kablosuz duyarga ve aktivatör ağları yardımıyla karasal filoların insansız denetimi
Unmanned control of terrestrial fleet through wireless sensor and actuator networks
Türkçe Yüksek Lisans
380434 ELİF BAYKAL 2015 Avuç izine dayalı kimliklendirme sistemlerinde kısıtlamasız aya örüntüsü çıkarımı ve uygulaması
Unrestricted palm pattern selection and implementation on palmprint based identification systems
Türkçe Yüksek Lisans
397295 YASİN KOÇ 2015 Zigbee algılayıcı ağlarında topolojiye bağlı başarım değerlendirmeleri
Performance Evaluations of ZigBee Sensor Networks Depending on Topology
Türkçe Yüksek Lisans
380435 ÖZGE MAKUL 2015 Avuç parmak eklem yüzey örüntüsü çıkarımı ve aya imgelerine dayalı çoklu biyometrik sistem geliştirilmesi
Extraction of palm finger joint surface and development of multibiometric system based on palm image
Türkçe Yüksek Lisans
365218 HÜLYA DOĞAN 2014 İmge füzyon yöntemine dayalı otomatik odaklama ve yüksek çözünürlüklü mikroskobik görüntüleme sistemi geliştirme yaklaşımı
Development approach of microscopic imaging with high resolution and auto-focusing based on image fusion method
Türkçe Yüksek Lisans
365258 SEYİT AHMET GÜVENÇ 2014 Ön kol yüzey emg sinyallerinin örüntü tanıma tabanlı analizi ve yapay sinir ağları ile sınıflandırılması
Pattern recognition based analysis of forearm surface emg signals and classification with artificial neural networks
Türkçe Yüksek Lisans
343443 SELEN AYAS 2014 Mikroskobik imgelerde tüberküloz bakterisinin rastgele ormanlar yöntemiyle sınıflandırılması
Classification of tuberculosis bacteria in microscopic images using random forests algorithm
Türkçe Yüksek Lisans
365204 ESRA ODABAŞ YILDIRIM 2014 Kaotik haritaların steganografi ile birlikte kullanımı
Using chaotic maps with steganography
Türkçe Yüksek Lisans
380427 ÇAĞATAY MURAT YILMAZ 2014 Görünüm temelli yöntemlerle gerçek zamanlı göz bakış yönü kestirimi ve insan bilgisayar etkileşimi
Real time eye gaze direction detection using appearance based methods and human computer interaction
Türkçe Yüksek Lisans
343442 FUNDA KUTLU 2014 Melez sınıflandırma yaklaşımı ile EEG işaretlerinden epileptik dönemlerin algılanması
Detection of epileptic seizures from the EEG signals by using a hybrid classification approach
Türkçe Yüksek Lisans
380432 RAMAZAN ÖZGÜR DOĞAN 2014 El şekil,hareket ve pozisyon bilgileri ile sanal mouse kontrolü
Virtual mouse control with hand shape, gesture and pozition informations
Türkçe Yüksek Lisans
332142 YUSUF ÖZEN 2013 Akciğer BT görüntülerinin bölütlenmesi ve değerlendirilmesi
Segmentation and evaluation of chest CT images
Türkçe Yüksek Lisans
332077 MASOUD TALEBİ 2013 Facebook'da yorum madenciliği kullanarak, kişilerin cinsiyet, yaş ve eğitim düzeylerinin tanımlanması
Comment mining for identifying gender, age and education level on Facebook
Türkçe Yüksek Lisans
335046 SULTAN ZAVRAK 2013 Basit doğru akım elektrik devreleri için e-öğrenme devre analiz yazılımının geliştirilmesi
Implementation of e-learning circuit analysis software for simple direct current electrical circuits
Türkçe Yüksek Lisans
324613 YAVUZ TEKBAŞ 2013 Otomatik kod üretim araçları yardımıyla matematiksel ifadelerin türevlerinin hesaplanması ve sadeleştirilmesi
Code production tools using automatic calculation of derivatives and simplification mathematical expressions
Türkçe Yüksek Lisans
324625 BESTE GENÇTÜRK 2013 Yüz görüntülerinden hastalıkların ön tanısı
The pre-diagnosis of diseases from facial images
Türkçe Yüksek Lisans
309798 TUĞBA PALABAŞ 2012 Bulanık mantığa dayalı gürültü azaltma
Noise reduction based on fuzzy logic
Türkçe Yüksek Lisans
315561 CİHAT KELEŞ 2012 Kaotik haritalar kullanarak görüntü şifreleme
Image encryption using chaotic maps
Türkçe Yüksek Lisans
312162 LEİLA ROUKA 2012 Metinsel veri madenciliğinde bilgisayarlı çeviriciler
Machine translator in the textual data mining
Türkçe Yüksek Lisans
312173 MUSTAFA YAZICI 2012 Transrektal ultrason yöntemiyle elde edilen prostat görüntüleri üzerinde şüpheli bölge tespiti
Suspicious region detection from transrectal ultrasound prostate images
Türkçe Yüksek Lisans
309776 SAEİD AGAHİAN 2012 Müfredat tabanlı üniversite ders çizelgeleme problemi için bir sürü zekası yaklaşımı
A swarm intelligence approach to curriculum-based course timetabling problem
Türkçe Yüksek Lisans
309743 MENGÜ DEMİR 2012 Koşut programlama ile grafik işlemci üzerinde örnek bir uygulama geliştirme
Parallel programming on graphics processors and an application
Türkçe Yüksek Lisans
315545 KATİRA SOLEYMAN ZADEH 2012 Çok parçalı sır paylaşım şemaları ve uygulamaları
Multipartite secret sharing schemes and applications
Türkçe Yüksek Lisans
315548 PARHAM MOHAMMADALİPOUR TOFİGHİ 2012 Web tabanlı metinlerde yazarın anadilini tanımlama
Authors native language identification in web mediums
Türkçe Yüksek Lisans
300088 SAHEREH HOSSEİN POUR 2011 DNA desenleri kullanarak görüntü şifreleme
Image encryption using by DNA paterns
Türkçe Yüksek Lisans
259867 CELAL ATALAR 2010 Web üzerinden PDF dokümanlarının yönetimi
Management of PDF documents over web
Türkçe Yüksek Lisans
244508 ÖZKAN BİNGÖL 2009 Orman ekosisteminin modellenmesi ve model üzerinde sezgisel yöntemler kullanarak silvikültürel müdahale alternatiflerinin belirlenmesi
Modeling of forest ecosystem and determination of silviculturel prescription alternatives using heuristics techniques
Türkçe Yüksek Lisans
259868 ŞEVKET UMUT ÇAKIR 2009 Tünellerde güvenliğin sağlanması amacıyla araç hareketlerinin analizi
Analysis of vehicles? motion for the purpose of providing tunnel safety
Türkçe Yüksek Lisans
244507 SELDA BAYRAK 2009 İşaret dilinin bilgisayarlı yorumlanması
Computer-based sign language interpretation
Türkçe Yüksek Lisans
233695 ÇAĞLAR GÜMRÜKÇÜ 2009 UNIX sistem çağrılarının izlenmesi ve öğrenilmesi
Tracing and learning UNIX system calls
Türkçe Yüksek Lisans
238444 DURMUŞ ÖZDEMİR 2009 Gezgin robotların çiftliklerde ürün yeri belirleme ve taşıma işlemlerinde kullanımı
Using mobile robots in detecting the location of products and carriage in the farms
Türkçe Yüksek Lisans
233665 ARDA ÜSTÜBİOĞLU 2009 Bir web-tabanlı minihaskell yorumlayıcısı
A web-based minihaskell interpreter
Türkçe Yüksek Lisans
244525 FATİH GÜRCAN 2009 Web içerik madenciliği ve konu sınıflandırılması
Web content mining and subject classification
Türkçe Yüksek Lisans
179205 SALİH ARAS 2008 Tersine mühendislik yöntemlerini kullanarak .net çevrelerinde kaynak koda dönüşüm ve dosya sistemi işlemlerinin kontrolü
Convert program in writing .net to source code with using reverse engineering methods
Türkçe Yüksek Lisans
179166 MEHMET EMİN TENEKECİ 2008 Java programlama çevrelerinde süreç gözetleme ve bir saldırı tespit sisteminin gerçeklenmesi
Process tracing with java programming language and develop an intrusion detection system with java
Türkçe Yüksek Lisans
213879 TOLGA KARADENİZ 2008 Periferik yayma sonuçlarının bilgisayarda yorumlanması
Evaluating the results of peripheral propagation on the computer
Türkçe Yüksek Lisans
212073 YASEMİN BEKİROĞLU 2007 İnsan yüzleri arasındaki benzerliğin temel bileşenler aracılığı ile araştırılması
Evaluation of similarity between human faces with principal component analysis
Türkçe Yüksek Lisans
212071 OKYAY GENÇALİOĞLU 2007 Manyetik rezonans (MR) diz görüntülerinde otomatik menisküs tespiti ve yırtıkların teşhisi
Automatic meniscus detection and diagnosis of the tears on magnetic resonance (MR) images of the knee
Türkçe Yüksek Lisans
212064     KAMİL ÖNCÜ ŞEN 2007 Sesbirim tabanlı konuşulan dilin tanınması
Speaker independent phoneme based spoken language recognition system
Türkçe Yüksek Lisans
212127    UĞUR ŞEVİK                                                                2007 Retina görüntülerinde yaşa bağlı makula dejenerasyonunun otomatik bölütlenmesi     
Automatic segmentation of age-related macula degeneration on retina images                                                                                                     
Türkçe Yüksek Lisans
212039 ZAFER YAVUZ 2007 Bilgisayarlı dudak okuma
Automatic lipreading
Türkçe Yüksek Lisans
212103 MURAT AYKUT 2007 Örüntü tanıma amaçlı doğrusal olmayan yöntemlerin geliştirilmesi ve uygulanması
An application and development of nonlinear methods for pattern recognition
Türkçe Yüksek Lisans
212101 BURÇİN KURT 2007 Bilgisayar ile psikolojik durum değerlendirilmesi
Psychological case evaluation
Türkçe Yüksek Lisans
182987 NURHAN YAVUZ 2006 Kaotik ortamlarda güvenli veri transferi
Relible data transfer in chaotic systems
Türkçe Yüksek Lisans
183027 MEHMET BİLSAY KARADENİZ 2006 Zamanla değişen hacimsel verilerin dağıtık sistemler yardımıyla görselleştirilmesi
Time-varying volume data visualization on distributed systems
Türkçe Yüksek Lisans
183071 YASİN KAYA 2006 Tıbbi görüntü arşivleme ve iletim sistemi
Medical picture archiving and communication system
Türkçe Yüksek Lisans
183015 SALİH GÖKHAN ÇAĞRI ÇELİK 2006 İdrar mikroskobisinde karşılaşılan cisimlerin otomatik sınıflandırılması
Classification of microscopic images of urine sediments
Türkçe Yüksek Lisans
182996 GUYCHMYRAT AMANMYRADOV 2006 Türkçe - Türkmence bilgisayarlı çeviri sistemi
A Turkish - Turkmen machine translation system
Türkçe Yüksek Lisans
182964 RIZA KUŞ 2006 Hacimsel veri görüntüleme ve web tabanlı tıbbi görüntü arşivleme iletim sistemi
Volume rendering and picture archiving and communication system
Türkçe Yüksek Lisans
182977 ÖZCAN ÖZYURT 2006 Türkçe tabanlı diyalog sistemi tasarımı ve internet (chat) ortamlarından bilgi çıkarımı
Designing a turkish based dialog system and information extraction from internet (chat) mediums
Türkçe Yüksek Lisans
182931 ERCÜMENT YILMAZ 2006 Karayolu trafik simülasyonu
Highway traffic simülation
Türkçe Yüksek Lisans
182978 AYKUT AVCI 2006 Wavelet dönüşümü ile doku öznitelikleri çıkarılan görüntülerin rezonans algoritması kullanılarak bölütlenmesi
Segmentation of images with resonance algorithm using texture features obtained by wavelet transform
Türkçe Yüksek Lisans
170957 MUSTAFA BİLGEHAN İMAMOĞLU 2005 Sezgisel fonksiyonlar temelinde tabu arama ve genetik algoritmalarının gezgin satıcı problemine uygulanması
Tabu search and application of genetic algorithms to traveling salesman problem in the basic of heuristic functions
Türkçe Yüksek Lisans
170938 TUĞRUL KARAKAYA 2005 Yüz tanıma ve yapay sinir ağları yardımıyla yüzün tespiti
Face detection with neural networks
Türkçe Yüksek Lisans
156086 SELÇUK CEVHER 2004 Yüksek performanslı ağ trafik analizi
High performance network traffic analysis
Türkçe Yüksek Lisans
156087 EYÜP GEDİKLİ 2004 Gerçek zamanda hareketli nesnelerin izlenmesi ve aktivite analizi
Real time tracking of moving objects and action analysis
Türkçe Yüksek Lisans
156149 GÜZİN MUSAOĞLU 2004 Ağ güvenliği ve akıllı saldırılar
Network security and intelligent attacks
Türkçe Yüksek Lisans
156088 SERTAÇ ÇELİK 2004 UNIX sistemleri için dosya sistemi erişimlerinin güvenilir hale getirilmesi
Making file system accesses secure for UNIX systems
Türkçe Yüksek Lisans
156122 ÖMER ÇAKIR 2004 Yerel ağdaki kişisel bilgisayarlarla paralel ışın izleme
Parallel ray tracing on networked personal computers
Türkçe Yüksek Lisans
156093 ERGÜN YÜCESOY 2004 Ulusal radyoloji ağı için bir dağıtık veri tabanı uygulaması
A distributed database application for national radiology network
Türkçe Yüksek Lisans
170954 MEHMET DÖNER 2004 Veri ambarı yardımıyla bilgi tabanının oluşturulması
Building information base using datawarehouse
Türkçe Yüksek Lisans
139125 FERAH SOYYİĞİT 2003 Genel bir geri alma modelinin gerçekleşmesi
Implementation of a general undo model in file oprations
Türkçe Yüksek Lisans
139143 ASUMAN GÜNAY 2003 Çok kullanıcılı sistemlerde veri güvenliğinin sağlanması amacıyla başarım değerlendirilmesi
Performance evaluation of data security algorithms in multiuser systems
Türkçe Yüksek Lisans
127456 ERSİN ÇİLİNGİR 2002 Güvenli ve platform-bağımsız veri paylaşım sistemi
Network protocols, symmetric algorithms, asymmetric algorithms
Türkçe Yüksek Lisans
109875 PINAR SARISARAY 2001 Paket filtreleme ile ağ güvenliği
Network security with packet filtering
Türkçe Yüksek Lisans
109877 ESRA YILMAZ 2001 Lojik devrelerin kart üzerine optimum yerleştirilmesi ve ilişkilendirilmesi problemine topolojik yaklaşım
A Topological approach to optimum placement and wiring of circuits on board
Türkçe Yüksek Lisans
109878 ÜNAL ÇAKIROĞLU 2001 Doğal dil işlemede anlamsal ağlar yardımı ile bilgi modellenmesi
Knowledge modelling by semantic networks in natural language processing
Türkçe Yüksek Lisans
83311 SELDA KAZANICI 1999 Sezgisel bulanıklık temelinde karakter tanıma
2D character recognition basedon heuristic fuzziness
Türkçe Yüksek Lisans