doktora tezleri

Bölümümüzde tamamlanan doktora tezleri aşağıda verilmiştir.

Not: Veriler YÖK bünyesinde faaliyet gösteren Ulusal Tez Merkezi'nden temin edilmiştir. (Tablo Güncellenme Tarihi: 17.01.2024)

Tez No Yazar Yıl Tez Adı (Orijinal/Çeviri) Dil Tez Türü 
           
827040 ŞEYMA AYMAZ 2023 Yazılım tanımlı ağlarda yük dengeleme probleminin optimizasyonu
Optimizing the load balancing problem in software-defined networks
Türkçe Doktora
814090 IŞILAY BOZKURT 2023 Videolarda çerçeveler arası sahteciliklerin tespiti
Detection of inter-frame forgeries in videos
Türkçe Doktora
819650 İLKNUR KAYIKÇIOĞLU BOZKIR 2023 Piramidal nöron modelinin sınıflandırma probleminde performansının incelenmesi
Investigation of the performance of the pyramidal neuron model in the classification problem
Türkçe Doktora
727090 SAMET AYMAZ 2022 Çoklu-odaklı görüntü birleştirme için yeni yaklaşımlar
New approaches for multi-focus image fusion
Türkçe Doktora
770459 NADER EBRAHIMPOUR 2022 Endüstriyel nesnelerin internetinde derin öğrenme ve dempster shafer teorisine dayalı karar verme
Deep learning and dempster shafer theory based decision-making in the industrial internet of things
Türkçe Doktora
766420 SERCAN KÜLCÜ 2022 IoT ağlar için akıllı anten tabanlı çizelgeleme algoritmalarının incelenmesi
Analysis of smart antenna based scheduling algorithms for IoT networks
Türkçe Doktora
771614 RABEB HENDAOUI 2022 Kamufle görüntülerden nesne algılama için derin öğrenmeye dayalı yeni yaklaşım
A new approach based on deep learning for object detection from camouflaged images
Türkçe Doktora
776468 ZAFER DURAKLI 2022 Stackelberg dengesine göre formasyon kontrolünün sezgisel yöntemlerle sağlanması
Providing formation control with heuristic methods according to stackelberg equilibrium
Türkçe Doktora
770914 BAHAR HATİPOĞLU YILMAZ 2022 Sinyal görüntü dönüşümleri yardımıyla çok modlu duygu tanıma sisteminin geliştirilmesi
Development of multimodal emotion recognition system with the help of signal to image transformations
Türkçe Doktora
670818 ÇAĞATAY MURAT YILMAZ 2021 Motor hareket hayali görevlerine ait EEG sinyallerinin 2-B öznitelikler ve yarı olasılıksal dağılım modelleri ile sınıflandırılması
Classification of EEG-based motor imagery tasks using 2-D features and quasi-probabilistic distribution models
Türkçe Doktora
705160 RAMAZAN ÖZGÜR DOĞAN 2021 Pankreas kanser dokularının segmentasyonunda farklı derin öğrenme tekniklerinin performanslarının incelenmesi
Investigation of different deep learning techniques in pancreas cancer tissues segmentation
Türkçe Doktora
687087 MUHAMMET TALHA KAKIZ 2021 Hücresel ağlarda nesnelerin interneti ve röle cihazlar arasında imza tabanlı ve enerji verimli cihaz keşfi protokolü
Signature-based and energy-efficient device discovery protocol between the internet of things and relay devices in cellular networks
Türkçe Doktora
686971 MUSTAFA YAZICI 2021 Motor hayal EEG işaretlerinin kaynak yerelleştirme kullanarak sınıflandırılması
Classification of motor imagery EEG signals using source localization
Türkçe Doktora
664659 MOUSLEM DAMKHI 2021 Design and optimization of a general algorithm to calculate possible states of final tables of sport competitions
Spor yarışmalarının nihai tablo durumlarının hesaplanması için genel bir algoritmanın tasarımı ve optimizasyonu
İngilizce Doktora
676259 ŞEYMA YÜCEL ALTAY 2021 İris biyometrisini kullanan dayanıklı damgalama yöntemi
Robust watermarking method using iris biometrics
Türkçe Doktora
700287 GÜL TAHAOĞLU 2021 Sayısal görüntülerde kopyala-yapıştır sahteciliği tespiti
Copy-move forgery detection on digital images
Türkçe Doktora
698442 FARUK BATURALP GÜNAY 2021 Büyük boyutlu gezgin kablosuz algılayıcı ağlarda düğümlerin lokalizasyonu için çapa düğümlerin optimizasyon yöntemleriyle yerleşimi
Anchor node placement with optimization methods for localization of nodes in large-scale mobile wireless sensor networks
Türkçe Doktora
684536 ÖZGE AYDOĞDU 2021 Akan veride artımlı öğrenme yaklaşımları geliştirilmesi ile video verilerinde anomali tespiti çalışması
The work of the incremental learning approaches development in data stream with anomaly detection in video data
Türkçe Doktora
695687 CELAL ATALAR 2021 Sembolik hesaplama ile elektrik devrelerinin çözümlenmesi
Analysis of electrical circuits by symbolic computation
Türkçe Doktora
649093 ELİF BAYKAL KABLAN 2020 Seröz efüzyon sitopatolojisinde makine öğrenmesi tabanlı tanı yaklaşımlarının geliştirilmesi ve uygulanması
Development and implementation of machine learning based diagnosis approaches in serous effusion cytopathology
Türkçe Doktora
641428 HÜLYA DOĞAN 2020 Işıklı mikroskobik sistemlerde sitopatolojik analiz süreçleri için optimum aralığın korunmasıyla yüksek çözünürlüklü 2B ve 3B panoramik görüntüleme
2D and 3D wide-view panoramic imaging by controlling optimal range for cytopathological analysis in light microscopic systems
Türkçe Doktora
612179 FUNDA KUTLU ONAY 2020 Motor ve motor olmayan hayali aktivite EEG sinyallerinin metne dönüştürülmesi
Translation of motor and non-motor imaginary activity EEG signals to text
Türkçe Doktora
634494 YILDIZ AYDIN 2020 Zaman-uzamsal özniteliklerin çıkarımı ile arşivvideolarında leke onarma
Blotch restoration in archive videos with extraction of spatiotemporal features
Türkçe Doktora
642188 EMRE GÜRBÜZ 2020 Görüntülerde kopyalamaya dayalı sahteciliklerin art işlemlere dayanıklı olarak tespiti
Detection of copy-move image forgeries in a robust way against post-processes
Türkçe Doktora
607388 ESRA ODABAŞ YILDIRIM 2019 İstatistiksel ve dokusal özellikeri kullanan hibrit görüntü birleştirme sahteciliği tespit yöntemi
A hybrid image splicing detection method based on statistical and textural features
Türkçe Doktora
607034 MURAT AKPULAT 2019 Kalabalık davranış analizi; modellenmesi, anormal durum tespiti ve sınıflandırılması
Crowd behaviour analysis; modelling, abnormal event detection and classification
Türkçe Doktora
558823 SELEN AYAS 2019 Öğrenme tabanlı tek görüntü süper çözünürlüğü yaklaşımlarının geliştirilmesi ve uygulanması
Development and implementation of learning based single image super resolution approaches
Türkçe Doktora
576236 SEÇKİN YILMAZ 2019 Parçalanmış 2B nesnelerin bilgisayar destekli yöntemlerle yeniden oluşturulması
Reconstruction of fragmented 2D objects with computer aided methods
Türkçe Doktora
550019 HOSSEIN BARGHI JOND 2019 Çok etmenli sistemlerde düzen kontrolünün doğrusal ve kareli diferensiyel oyun yaklaşımı ile gerçekleşmesi
Multi-agent formation control with the linear quadratic differential game approach
Türkçe Doktora
521864 ARDA ÜSTÜBİOĞLU 2018 Tıbbi görüntülerde kırılgan damgalamaya dayalı değişiklik yer tespiti
Tamper localization on medical images based on fragile watermarking
Türkçe Doktora
522284 ERKAN GÜLER 2018 Tasarsız bilişsel radyo ağları için etkin bir hibrit çok-yollu rotalama yönteminin tasarımı
Design of a novel hybrid multi-path routing method for cognitive radio ad hoc networks
Türkçe Doktora
492396 AREF YELGHI 2018 Değiştirilmiş ateş böceği algoritması ve veri yoğunluğu kümelemesine uygulanması
Improved firefly algorithm and apply to clustering based on density
Türkçe Doktora
519158 ZAFER YAVUZ 2018 Retinal fundus görüntülerde piksel tabanlı sınıflandırma yöntemleri ile kan damarlarının çıkarılması
Extraction of blood vessels with pixel based classification methods in retinal fundus images
Türkçe Doktora
523113 MUSTAFA BİLGEHAN İMAMOĞLU 2018 Telif hakları koruması için ilişkisel veri tabanlarında veri türünden bağımsız sayısal damgalama
Data type independent relational database watermarking for copyrights protection
Türkçe Doktora
523454 ERCÜMENT YILMAZ 2018 Periapikal kist ve keratokistik odontojenik tümör lezyonlarının yarı otomatik bölütlenmesi ve sınıflandırılması
Semi automatic segmentation and classification of periapical csyt and keratocystic odontogenic tumor lesions
Türkçe Doktora
506465 FERHAT BOZKURT 2018 Tersinir bölütleme yaklaşımı ile internal karotid arter yapılarının üç-boyutlu bölütlenmesi
3D segmentation of internal carotid artery structures with inverse segmentation approach
Türkçe Doktora
506363 SAEID AGAHIAN 2018 Uzay-zaman poz çantası ile 3B insan hareketlerinden eylem tanıma
Action recognition from 3D human movements with spatio-temporal bag-of-poses
Türkçe Doktora
526119 FATİH TOPALOĞLU 2018 Bulanık mantık ve genetik algoritma yöntemleri kullanılarak parametre belirleme ve ölçeklendirme: Rüzgar türbini kurulum uygulaması
Parameter determination and scaling using fuzzy logic and genetic algorithm methods: Application of wind turbine installation
Türkçe Doktora
527711 SAHEREH HOSSEINPOUR 2018 Matematıksel ifadelerin üretimi ve çözümüne dayalı bir kriptoloji yöntemin tasarımı ve gerçeklemesi
Design and realization of a cryptologic method based on the production and solution of mathematical expressions
Türkçe Doktora
506333 ZHALEH SADREDDINI 2018 Bilişsel radyo ağlarında çok ölçütlü karar verme yöntemlerine dayalı yeni bir spektrum yönetim modeli
A novel spectrum management model based on multi criteria decision making methods in cognitive radio networks
Türkçe Doktora
506524 MEHMET EMİN TENEKECİ 2018 X-ışını anjiyo görüntü dizileri ile ön plan tespitine dayalı çoklu ölçekli damar bölütleme
Multi-scale vessel segmentation based foreground detection on X-ray angio image sequence
Türkçe Doktora
522772 ÖZKAN BİNGÖL 2018 Kısıtlamasız avuç izi biyometrik doğrulama için stereo tabanlı yaklaşımlar
Stereo based approaches for unrestricted palmprint biometric verification
Türkçe Doktora
503608 İDRİS SANCAKTAR 2018 Harici fiksatör uygulamalı kırık kemiklerin tedavisinde otomatik redüksiyon yapabilen medikal robotun gerçekleştirilmesi
Implementation of a medical robot to reduce fractured bones automatically for treatment with external fixators
Türkçe Doktora
506439 METE YAĞANOĞLU 2018 Duyma engelliler için giyilebilir titreşim tabanlı ses tanıma uygulamaları
Wearable vibration based sound recognition applications for deaf
Türkçe Doktora
504293 BESTE ÜSTÜBİOĞLU 2018 Sayısal delillerde pasif doğrulama yöntemlerine dayalı sahtecilik tespiti
Digital evidence forgery detection based on passive authentication methods
Türkçe Doktora
482551 FATİH GÜRCAN 2017 Yeni nesil yazılım geliştirme eğilimlerine yönelik uzman bilgi ve becerilerinin olasılıksal konu modelleme yordamıyla belirlenmesi
Determination of expertise knowledge and skills related to new generation software development trends using probabilistic topic modeling process
Türkçe Doktora
467937 ERGÜN YÜCESOY 2017 Akustik ve prosodik özniteliklere dayalı olarak konuşmacıların yaş ve cinsiyet grubuna göre sınıflandırılması
Classification of speakers based on acoustic and prosodic features according to age and gender groups
Türkçe Doktora
482566 YASİN KAYA 2017 Makine öğrenmesi teknikleri ile aritmi tespiti ve yeni öznitelikler ile başarımın artırılması
Arrhythmia detection with machine learning techniques and increase the classification performance using new features
Türkçe Doktora
467981 SAYYAD ALIZADEH 2017 Ayakkabı izlerinin tanımlanması
Retrieval of shoeprint image
Türkçe Doktora
434994 SELÇUK CEVHER 2016 Topology-aware fast re-route algorithms for fault tolerant networking
Hata toleranslı haberleşme için topoloji farkında hızlı yeniden yönlendirme algoritmaları
İngilizce Doktora
397313 ASUMAN GÜNAY 2015 Model Tabanlı Sınıflandırmaya ve Karma Özniteliklere Dayalı Hiyerarşik Yaş Tahmini Sisteminin Tasarımı ve Başarım Değerlendirmesi
Design and Performance Evaluation of a Hierarchical Age Estimation System Using Model Based Classification and Hybrid Features
Türkçe Doktora
392308 MIR MOHAMMAD REZA ALAVI MİLANI 2015 Design and applications of grammar-based methodologies for automatic generation and step-by-step solving of mathematical expressions
Matematiksel ifadelerin otomatik üretimi ve adım adım çözümü için dil bilgisi tabanlı metodolojilerin tasarımı ve uygulamaları
İngilizce Doktora
374805 BURÇİN KURT 2014 Mamografi görüntülerinin yorumlanmasıyla bilgisayarlı teşhis sisteminin tasarımı
The design of computer diagnostic system with interpretation of mammography images
Türkçe Doktora
365229 UĞUR ŞEVİK 2014 Retina görüntülerinin kalite değerlendirmesi ve diyabetik retinopati hastalığının tespiti
Retinal image quality assessment and detection of diabetic retinopathy disease
Türkçe Doktora
300923 GÜZİN ULUTAŞ 2012 Gizli görüntü paylaşım şemalarının iyileştirilmesi ve geometri tabanlı yeni bir yöntemin tasarımı
Improvements in secret image sharing schemes and the design of a new geometry based technique
Türkçe Doktora
321465 CEVAT İKİBAŞ 2012 Retinal imgelerde optik disk ve makulanın tespiti ve değerlendirilmesi
Detection of optic disc and macula and their evaluation in retinal fundus images
Türkçe Doktora
275684 EYÜP GEDİKLİ 2010 Siluetlerden üretilen yürüyüş biyometrisine dayalı kimliklendirme
Human identification based on gait patterns extracted from silhouettes
Türkçe Doktora