eğitim programının yapısı ve içeriği

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMEL STANDARTLAR

TS 2.1

Mezuniyet öncesi programının DUÇEP ve TYYÇ ile uygunluğu gösterilmiştir.

TS 2.2

Program amaçları, hedefleri ve çıktıları (yeterlilik, yetkinlik ve kazanımlar) tanımlanmış, müfredat içeriği belirlenen amaç, hedef ve çıktıları sağlayacak şekilde yıllara göre düzenlenmiştir.

TS 2.3

Eğitim-öğretim planının ön görüldüğü biçimde uygulanmasını güvence altına alan, düzenli aralıklarla gözden geçirilerek sürekli gelişimini sağlayacak yönetim politikası vardır.

TS 2.4

Programın her evresinde öğrenci merkezli eğitim uygulamaları yer almıştır.

TS 2.5

Eğitim programında eleştirel düşünme, problem çözme, kanıta dayalı uygulama gibi becerileri kazandıracak öğrenme ortamları sağlanmıştır.

TS 2.6

Eğitim programında yönetim, liderlik, takım çalışması, iletişim ve risk yönetimi konusunda öğrenme ortamları sağlanmıştır.

TS 2.7

Eğitim programında deontoloji, davranış ve etik ile ilgili eğitim ortamları oluşturmuştur.

TS 2.8

Programın her evresinde ders saatleri dışında, belli bir oranda bağımsız çalışma saatleri bulunmasını sağlanmıştır.

TS 2.9

Öğrencilerin beklenen yetkinlikleri kazanabilmeleri için klinik dönemde yeterli sayıda klinik uygulama yapmalarını temin edilmiştir.

TS 2.10

Programda yer alan uzaktan eğitim uygulamaları, program yeterlilik / yetkinlik kazanımlarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmış ve işleyişi yönerge çerçevesinde 14 tanımlanmalı; uygun donanım, alt yapı ve insan gücü desteğiyle gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

 

GELİŞİM STANDARTLARI

GS 2.1

Eğitim programının oluşturulmasında ve/veya güncellenmesinde paydaşların katılımı sağlanmıştır.

GS 2.2

Eğitim programı ulusal ve/veya uluslararası düzeyde fakülte dışı eğitim etkinliklerini içermiştir.

GS 2.3

Tüm paydaşlardan fakültede ve ağız diş sağlığı hizmetlerinin verildiği alanda yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında geri bildirim alınır. Geri  bildirimlerin yararlılığı ve sonuca etkisi izlenir, değerlendirilir ve gösterilir. Alınan geri bildirimlere istinaden iyileştirme yapılmasına izin veren dinamik bir eğitim programımız vardır.