birim danışma kurulu

Danışma Kurulu Üyeleri

İÇ PAYDAŞLAR

Ünvanı / Adı - Soyadı

Kurul Görevi

Prof. Dr. Asim KADIOĞLU

KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü | Enstitü Müdürü

Başkan

Prof. Dr. İsmail AYDIN  

KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü | Enstitü Müdür Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Tayfun DEDE

KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü | Enstitü Müdür Yardımcısı

Raportör Üye

Prof. Dr. Semra ÇOLAK 

KTÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü | Kalite Komisyonu Üyesi

Üye

Prof. Dr. Osman SİVRİKAYA

KTÜ, İnşaat Mühendisliği ABD. Öğretim Üyesi

Üye

 

DIŞ PAYDAŞLAR

Ünvanı / Adı - Soyadı

Kurul Görevi

Prof. Dr. Saltuk Buğrahan CEYHUN

Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | Enstitü Müdürü

Üye

Doç. Dr. Serhat DAĞ                      

Gümüşhane Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | Enstitü Müdürü

Üye

Servet METE                        

Çağlar Gıda ve Ambalaj Sanayi Tic. Ltd Şti. | Yönetim Kurulu Başkanı

Üye

Soner TÜRKOĞLU                                                  

Türk Standartları Enstitüsü | Trabzon Belgelendirme Müdürü

Üye

İbrahim Can DUMAN

Çolakoğlu Mühendislik Makina Sanayi Tic. Ltd. Şti. | AR-GE Müdürü

Üye

 

Danışma Kurullarının Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar

DANIŞMA KURULUNUN OLUŞTURULMASI

 

Birim danışma kurulu; birim yöneticisi tarafından ağırlıklı olarak dış paydaşlar ve kısıtlı sayıda birim akademik personelinden seçilerek birim yönetim kurulu kararı ile önerilen ve Senato tarafından kabul edilen üyelerden oluşur. Birim yöneticisi kurula başkanlık eder ve aynı zamanda kurul üyelerinden birini başkan yardımcısı olarak belirler. Birim danışma kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bu süre dolmadan herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere birim yöneticisinin önerisi ve birim yönetim kurulu kararı ile yeni üye belirlenir. İki yıl içerisinde birim yöneticisinin gerekli görmesi durumunda önerisi ve birim yönetim kurulu kararı ile danışma kuruluna yeni üye alınabilir. Bunun için Senato kararına gerek duyulmaz. İki yılın sonunda görev süresi sona eren kurul üyeleri için bu fıkrada belirtilen usul ile Senato kararı alınarak birim danışma kurulu tekrar seçilir. Önceki dönem görev yapan üyeler de tekrar seçilebilir.

 

 

DANIŞMA KURULLARININ ÇALIŞMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

 

a) Danışma Kurulları yılda en az bir defa olmak üzere Rektörün veya birim yöneticisinin talebi üzerine toplanır.

b) Kurulun gündemi kurul başkanı tarafından hazırlanır. Gündemin hazırlanmasında kurul üyelerinin önerileri dikkate alınır. Gündem, toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere bildirilir.

c) Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kurul başkanının kararı veya kurul üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, görüşlerine başvurmak amacıyla kurul üyesi olmayan kişiler toplantıya çağırılabilir, görüşleri dinlenebilir. Ancak, bu kişiler oylamaya katılamazlar.

ç) Kurul kendi üyeleri arasından en az bir raportör seçer. Başkanın katılamadığı toplantılara başkan yardımcısı başkanlık eder.

d) Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul kararları, ilgisine göre Senatonun, Yönetim Kurulunun, birim kurulunun /birim yönetim kurulunun üyelerinin bilgisine sunulur ve bu kurullarda tartışılır.

e) Birimlerin danışma kurullarının faaliyetleri /kararları her yıl rapor haline getirilerek en geç Kasım ayı sonuna kadar Rektörlüğe iletilir. Rektörlük bütün birimlerden gelen raporları dikkate alarak genel bir faaliyet raporu hazırlar ve en geç Aralık ayının sonuna kadar Yükseköğretim Kuruluna iletir.