Birim Danışma Kurulu

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

BİRİM DANIŞMA KURULU

 

İç Paydaş Üyeler

Prof. Dr. Asim KADIOĞLU

Enstitü Müdürü

Başkan

Prof. Dr. İsmail AYDIN

Enstitü Müdür Yardımcısı

Başkan Yrd.

Prof. Dr. Tayfun DEDE

Enstitü Müdür Yardımcısı

Üye

 

Dış Paydaş Üyeler

Erkut ÇELEBİ Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa Zihni SERDAR

DATAKENT Yazılım Ltd. Şti.

Hakkı YAZICI

Arsin Organize Sanayi Bölgesi Müdürü

İbrahim Can DUMAN

Çolakoğlu Makina AR-GE Müdürü

Prof. Dr. Hakan KARSLI

Jeofizik Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı (KTÜ Mezunu Üye)

Fulya BANKOĞLU

Makine Mühendisleri Odası Trabzon Şube Başkanı

Mehmet ŞAFAK Trabzon İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürü 
Nazlı GENÇ Trabzon Ticaret Borsası Genel Sekreteri
Soner TÜRKOĞLU TSE Trabzon Belgelendirme Müdürü
Gürbüz ODABAŞI Trabzon Teknokent Genel Müdürü
Uğur KORKMAZ Trabzon Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü
Dr. Muhammed Mustafa KURT KOSGEB Trabzon İl Müdürü

 

Birim danışma kurulu; birim yöneticisi tarafından ağırlıklı olarak dış paydaşlar ve kısıtlı sayıda birim akademik personelinden seçilerek birim yönetim kurulu kararı ile önerilen ve Senato tarafından kabul edilen üyelerden oluşur. Birim yöneticisi kurula başkanlık eder ve aynı zamanda kurul üyelerinden birini başkan yardımcısı olarak belirler. Birim danışma kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Bu süre dolmadan herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere birim yöneticisinin önerisi ve birim yönetim kurulu kararı ile yeni üye belirlenir. İki yıl içerisinde birim yöneticisinin gerekli görmesi durumunda önerisi ve birim yönetim kurulu kararı ile danışma kuruluna yeni üye alınabilir. Bunun için Senato kararına gerek duyulmaz. İki yılın sonunda görev süresi sona eren kurul üyeleri için bu fıkrada belirtilen usul ile Senato kararı alınarak birim danışma kurulu tekrar seçilir. Önceki dönem görev yapan üyeler de tekrar seçilebilir.

 

Danışma Kurullarının Çalışmasına İlişkin Usul ve Esaslar

a) Danışma Kurulları yılda en az bir defa olmak üzere Rektörün veya birim yöneticisinin talebi üzerine toplanır.

b) Kurulun gündemi kurul başkanı tarafından hazırlanır. Gündemin hazırlanmasında kurul üyelerinin önerileri dikkate alınır. Gündem, toplantı tarihinden en az bir hafta önce üyelere bildirilir.

c) Kurul üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alır. Kurul başkanının kararı veya kurul üyelerinin çoğunluğunun talebi üzerine, görüşlerine başvurmak amacıyla kurul üyesi olmayan kişiler toplantıya çağırılabilir, görüşleri dinlenebilir. Ancak, bu kişiler oylamaya katılamazlar.

ç) Kurul kendi üyeleri arasından en az bir raportör seçer. Başkanın katılamadığı toplantılara başkan yardımcısı başkanlık eder.

d) Kurul kararları tavsiye niteliğindedir. Kurul kararları, ilgisine göre Senatonun, Yönetim Kurulunun, birim kurulunun /birim yönetim kurulunun üyelerinin bilgisine sunulur ve bu kurullarda tartışılır.

e) Birimlerin danışma kurullarının faaliyetleri /kararları her yıl rapor haline getirilerek en geç Kasım ayı sonuna kadar Rektörlüğe iletilir. Rektörlük bütün birimlerden gelen raporları dikkate alarak genel bir faaliyet raporu hazırlar ve en geç Aralık ayının sonuna kadar Yükseköğretim Kuruluna iletir.