daıre başkanliğimizin yetkı, görev ve sorumluluklari

Kuruluşu 124 Sayılı Yükseköğretim Üst kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının idari teşkilat hakkında kanun hükmünde kararnamenin 26. maddesinde tanımlanan Üniversite İdari Teşkilatına dayanır.

124 Sayılı Yükseköğretim Üst kurulları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının idari teşkilat hakkında kanun hükmünde kararnamenin 30 ve 36 maddelerinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının görevleri belirtilmiştir. Bunlar;

1- Hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere Başkanlığımıza ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulamasını izlemek,

2- Yatırım Programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi belge ve   istatistikleri toplamak ve değerlendirmek

3- Uygulama sırasındaki birimimize ait nakit ödenek durumunu izlemek,

4- Üniversitenin ayniyat işleri ile her türlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek,

5- Araç gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,

6- Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım vb. hizmetleri yapmak,

7- Basım ve grafik ile evrak fotokopi yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek,

8- Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,

9- Verilecek benzeri görevleri yapmak.