program eğitim amaçları ve program çıktıları

Program Eğitim Amaçları

Mezunlarımızın yakın bir gelecekte erişmeleri beklenen kariyer hedefleri şunlardır:

 • Maden işletme ve cevher hazırlama mühendisliği veya ilgili alanlarda kamu veya yerli ve yabancı özel sektör kuruluşlarında nitelikli mühendis olarak istihdam edilmek,

 • Daimi nezaretçi, işçi sağlığı ve iş güvenliği uzmanlığı ve diğer (çevre görevlisi, denetçi, patlatmalı kazılar, pazarlama, vd.) alanlarda sorumluluk üstlenmek,

 • Alanında lisansüstü eğitimi ve akademik kariyer yapmak,

 • ÇED, maden işletme ve cevher hazırlama/zenginleştirme projeleri hazırlamak veya çok disiplinli projelerde yer almak,

 • Maden işletme ve cevher hazırlama/zenginleştirme alanlarında yürütülen özel sektör ve/veya kamu kuruluşları AR-GE projelerinde yer almaktır.

Program Çıktıları

Bölümde okuyan öğrencilerin programdan mezun oluncaya kadar kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranış bileşenlerinin tümünü kapsayacak şekilde belirlenen toplam 11 maddeden oluşan program çıktıları aşağıda listelenmiştir;

 

 • Matematik, Fen Bilimleri ve Maden Mühendisliği disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi edinecek; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Madencilikle ilgili karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi kazanacak

 

 • Madencilikle ilgili karmaşık mühendislik problemlerini saptayacak, tanımlayacak, formüle edecek ve çözme becerisi kazanacak; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçecek ve uygulayabilecek

 

 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlayabilecek; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini seçebilecek.

 

 • Maden Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirilebilecek, seçme ve kullanma becerisi kazanabilecek; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabilecek.

 

 • Madencilikle ilgili karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlayacak, deney yapacak, veri toplayacak, sonuçları analiz edip yorumlayabilecek.

 

 • Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilecek; bireysel çalışma becerisi kazanabilecek.

 

 • Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilecek; en az bir yabancı dil bilgisi edinecek; etkin rapor yazabilecek ve yazılı raporları anlayacak, tasarım ve üretim raporlarını hazırlayabilecek, etkin sunum yapabilecek, açık ve anlaşılır talimat verebilecek ve alabilecek.

 

 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olacak; bilgiye erişebilecek, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleyebilecek ve kendini sürekli yenileme becerisi kazanacak.

 

 • Etik ilkelerine uygun davranabilecek, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olacak; Maden Mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi edinecek.

 

 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi sahibi olacak; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık ruhuna sahip olacak; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi edinebilecek.

 

 • Maden Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi edinebilecek; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda bilgi sahibi olacak.