uluslararası öğrenci

Başvuru Şartları

a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

 (1) Yabancı uyruklu olanların, (Türkiye'deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla [Elçilik okulları, MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç]),

(2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ile Türk vatandaşlığını kaybedenlere talepleri halinde verilen mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenlerin (Türkiye'deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla) (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7 inci maddesinde '(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.' hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanununu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

 (3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların (Türkiye'deki ortaöğretim (lise) kurumlarında eğitim görenlerin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından önce kayıt yaptırmış olmaları şartıyla)

 (4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin [lise] tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

 (5) KKTC uyruklu olup; KKTC'de ikamet eden ve KKTC'de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların başvurularının kabul edilir.

b) Adaylardan;

(1) T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye'de veya KKTC'de tamamlayanların,

 (2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

 (3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (a maddesinin 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç),

 (4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

(5) Türkiye'deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye'de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların,

 (6) Türkiye'deki ortaöğretim kurumlarına 2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren kayıt yaptıracak KKTC vatandaşları ve TC vatandaşlığından çıkanlar /Mavi Kartlılar ile yabancı uyrukluların (elçilik okulları ve MOBİS sisteminde yer alan Milletlerarası özel öğretim kurumları ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen proje çerçevesinde ülkemize getirilen yabancı uyruklular hariç) başvuruları kabul edilmez.

Başvuru ve Tercih İşlemi

Lisans ve önlisans programlarına başvurular Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında duyurulan tarihlerde online başvuru sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Başvuru ve Tercih Süreci Powerpoint Sunumu

Başvuru ve Tercih İşlemleri  İçin tıklayınız.

 

Başvuru Belgeleri

Online Başvuruda Sisteme Yüklenecek Belgeler

1. Sınav Sonuç Belgesi, 

2. Lise Diplomasının Onaylı Sureti, (lise müdürlüğünce onaylanmış, Türkçe veya İngilizce olmalıdır.)

3. Mezun durumda olan adaylar için öğrenci belgesi ve not ortalamasını gösterir belge, (lise müdürlüğünce onaylanmış, Türkçe veya İngilizce olmalıdır.)

4. Pasaport veya kimlik fotokopisi,

5. Liseyi yurtdışında örgün eğitim veren bir kurumda tamamlayan T.C. vatandaşı adaylar ile uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar için; lise eğitimi süresince diplomanın alındığı ülkede bulunduklarını veya bu ülkeye giriş ve çıkışlarını gösteren belge, (mühürlü ve onaylı pasaport veya emniyet kayıtları)

6. Mavi kartlı veya T.C. vatandaşlığından çıkan adaylar için nüfus kayıt örneği,

* Adaylardan tercih başvurusu sırasında denklik belgesi istenmeyecek ancak kayıt hakkı kazanan adaylar denklik belgelerini kayıt olduktan en geç 3 ay içerisinde sunacaklardır.

* Adayların sisteme yükleyecekleri fotoğraf daha sonraki öğrenci kartı vb. tüm resmi işlemlerde kullanılacağından, fotoğrafın 4,5x6 ebadında, son altı ay içinde, biyometrik olarak çekilmiş olması gerekmektedir. 

2024-2025 Uluslararası Öğrenci Kayıtları için kabul edilen sınavlar yakında duyurulacaktır.

Başvuru Sonuçları ve Kesin Kayıt İşlemi

Üniversitemize yerleşen adaylar  Öğrenci Başvuru Sisteminden duyurulacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Türkçe Yeterlilik Şartları

Öğretim dili Türkçe olan yükseköğretim programlarına kabul edilen adayların öğrenimlerine başlayabilmeleri için Türkçe yeterliliklerini belgelemeleri gerekmektedir. Üniversitemizce kabul edilen Türkçe yeterlilik düzeyleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Türkçe Dil Yeterlilik Düzey Puan Aralıkları Açıklama
C2 90-100 Öğrencinin önlisans/ lisans öğrenimine başlayabileceğini ifade eder.
C1 80-89 Öğrencinin önlisans/ lisans öğrenimine başlayabileceğini ifade eder.
B2 65-79 Öğrencinin önlisans/ lisans öğrenimine başlayabileceğini ifade eder.
B1 50-64 Türkçe düzeyi yeterli değildir. Türkçe seviyesi yeterli düzeye geldikten sonra önlisans/ lisans öğrenimine başlanabileceğini ifade eder.
A2 30-49 Türkçe düzeyi yeterli değildir. Türkçe seviyesi yeterli düzeye geldikten sonra önlisans/ lisans öğrenimine başlanabileceğini ifade eder.
A1 0-29 Türkçe düzeyi yeterli değildir. Türkçe seviyesi yeterli düzeye geldikten sonra önlisans/ lisans öğrenimine başlanabileceğini ifade eder.

- Öğrencilerin ibraz edeceği belgeler: Karadeniz Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (KTÜ TÖMER) verdiği Türkçe Yeterlilik Belgesi; üniversitelerin Türkçe Dil Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin verdiği Türkçe Dil Yeterlilik Belgeleri ya da Yunus Emre Enstitüsü tarafından yapılan Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) sonuç belgeleri olabilir. Öğrencilerden B2, C1 ve C2 düzeyine sahip olanlar adaylar öğrenime başlar.

 -B2 Türkçe düzeyi ile üniversiteye kayıt yaptıran öğrenciler, en geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 ya da C2 seviyesine yükselttiğini belgelemelidir. En geç üçüncü eğitim ve öğretim yılının başına kadar Türkçe düzeyini C1 ya da C2 seviyesine yükseltemeyenler, dil seviyesini C1 ya da C2 seviyesine çıkarıncaya kadar eğitim ve öğretimlerine devam edemezler.

-Türkçe Dil Yeterlik belgesi olmayan ya da Türkçe seviyesi A1, A2 ve B1 olan öğrenciler öğrenime başlayamazlar. Bu öğrenciler, Türkçe hazırlık eğitimi alabilmeleri için bir yıl izinli sayılırlar. Bu süre boyunca öğrenciler Türkçe öğrenmekle yükümlü tutulurlar. Türkçe düzeyini, bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkrasına göre yeterli durumda olan öğrenciler yerleştikleri programda öğrenime başlayabilirler.

-Eğitim dili Türkçe ve belirli bir yabancı dille karma olarak verilen yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanan öğrencilere, yabancı dil hazırlık eğitiminden sonra Türkçe eğitimi alması için bir yıl ek süre verilir. Yabancı dil hazırlık eğitimi ve Türkçe eğitimi toplam iki yılı geçen öğrencilerin Üniversiteyle ilişkileri kesilir.

-Öğrenciler, Türkçe dil yeterlilik belgelerini akademik takvimde belirtilen ders kayıt tarihlerinden önce Üniversite Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına sunmakla yükümlüdür.

-Lise eğitimini Türkiyedeki bir okulda tamamlayarak mezun olan veya yurtdışındaki bir Türk lisesinde öğrenimini tamamlayan öğrencilerden Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

-KTÜ TÖMER web sayfasına ulaşmak için tıklayınız. 

İngilizce Yeterlilik Şartları

- Üniversitemiz %30 veya %100 İngilizce eğitim veren bölümlere yerleşen öğrenciler bir yıl İngilizce Hazırlık Sınıfı kapsamında dil eğitimi alırlar.

- İngilizce Hazırlık Sınıfından muaf olmak isteyen öğrenciler ulusal veya uluslararası geçerliliği olan bir İngilizce dil yeterliliği sınav sonucunu bariz etmelidir veya Yabancı Diller Yüksekokulunda İngilizce Düzey Belirleme ve Muafiyet Sınavına girmelidir.

- Düzey Belirleme Sınavından A1 ve A2 alan öğrenciler hazırlık programında düzeylerine göre sınıflara yerleştirilir. B1 ve üstü alan öğrenciler ise Muafiyet Sınavına katılır.

-Muafiyet sınavı öğrenci el kitabına ulaşmak için tıklayınız 

-Yabancı Diller Yüksekokulu web sayfası için tıklayınız. 

İngilizce Hazırlık Sınıfından Muaf Olma Sınav Şartları

Fakülte Sınav

Minimum

Puan

%30 İngilizce KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Muafiyet Sınavı 60
YDS, YÖKDİL ve eşdeğer kabul edilen sınavlar 60
TOEFL 72
PTE 55
CAE C Level
%100 İngilizce KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Muafiyet Sınavı 70
YDS, YÖKDİL ve eşdeğer kabul edilen sınavlar 70
TOEFL 84
PTE 71
CAE B Level

Yabancı dil sınav eşdeğerliğiyle ilgili ÖSYM Klavuzu için tıklayınız.

Duyurular

Başvuru ve Tercih İşlemleri  İçin tıklayınız. (03.06.2024)

YTB (Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı), Üniversitemiz son sınıflarında eğitim görmekte olan potansiyel mezun adayı uluslararası öğrencilerimiz ile 08.05.2024 tarihinde saat 11.00?de AKM (Atatürk Kültür Merkezi) Reşit TARAKÇIOĞLU Salonunda program düzenleyecektir. Mezun olacak uluslararası öğrencilerimizin katılım sağlamaları önemle rica olunur. Detaylı bilgi ve katılım formu için tıklayınız. (02.05.2024)

Uluslararası Son Sınıf Öğrencilerin Dikkatine (29.03.2024)

Uluslararası Öğrencilere ilişkin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kararları İçin Tıklayınız.(19.03.2024)