birimlerimiz

Bütçe ve Performans Programı Şube Müdürlüğü

Görevleri

 • Performans programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak
 • Bütçeyi hazırlamak
 • Ayrıntılı harcama veya finansman programını hazırlamak
 • Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak
 • Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak
 • Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak; sorunları önleyici ve etkililiği artırıcı tedbirler üretmek...

Personel

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-mail
Kenan CEBECİ Şube Müdürü 0462 377 21 42 cebeci@ktu.edu.tr
Adem TURAN Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 43 76 ademturan@ktu.edu.tr
Hatice ERTEM Tekniker 0462 377 41 46  haticek@ktu.edu.tr

 

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü

Görevleri

 • Tek Hazine sisteminin uygulanmasına yönelik hesapların takibi, izin alınması ve nakit taleplerinin zamanında yapılmasına yönelik süreçleri takip etmek, işlemleri gerçekleştirmek
 • Bütçe kesin hesabının hazırlanması ve gönderilmesi sürecini takip edilmesi
 • İdare gelirlerinin (üniversite öz gelirleri) takip ve tahsiline ilişkin işlemlerin yürütülmesi
 • Üniversitemiz kira gelirleri ile diğer öz gelirlerin takip ve takip ve tahsiline yönelik işlemleri diğer birimlerle koordinasyon içinde yürütmek
 • Vergi kesintilerinin kontrol edilerek beyannamelerin hazırlanması ve ödemelerinin ilgili vergi dairesine gönderilmesine ilişkin işlemlerin yasal süresi içinde yapmak
 • İcra ve haciz bildirim yazılarının sorgulanması, dosyalarının oluşturulup süresinde bilgi yazılarının yazılması, yapılacak kesintilerin takibi, kontrolü ve ilgili dairelere gönderilmesine ilişkin işlemlerin yürütülmesi
 • 5510 Sayılı Kanunun 4-1/a kapsamındaki sigortalılarla ilgili beyan ve bildirim işlemlerinin yürütülmesi ve süresinde ödemelerin yapılması
 • Emanet işlemlerinin (Sendika aidatı, kefalet aidatı, vergi ve sigorta borçları) yürütülmesi
 • 5510 S Kanunun 4-1/c kapsamındaki sigortalıların emeklilik keseneklerinin kontrol ve ödemelerine yönelik işlemleri süresinde yapmak
 • BES kesintilerinin ilgili emeklilik şirketine aktarılmasına yönelik işlemleri süresinde yapmak
 • Kurum içi ve Kurum dışı projelerin Muhasebesini yürütmek.
 • Banka işlemlerini yürütmek, (Banka hesaplarının takibini yapmak, ödemeleri gerçekleştirmek)
 • Lojman kira listelerinin kontrolü ve yazışmalarını yapmak
 • Kefalet aidatına ilişkin işlemlerin yürüterek yazışmaları yapmak, kayıt ve dosyalarını tutmak...

Personel

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-mail
Mustafa Yenal ERGÜL Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 21 40 mustafaergul@ktu.edu.tr
Şeyda BALÇIK AYAZ Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 21 36 sbalcik@ktu.edu.tr
Muhammed KOÇ Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 36 78 muhammedkoc@ktu.edu.tr
Asiye BAYRAKTAR Şef 0462 377 21 36  abayraktar@ktu.edu.tr
Mualla AYDIN Şef 0462 377 21 38 muallaaydin@ktu.edu.tr
Asiye KÖKNER Şef 0462 377 36 78 akokner@ktu.edu.tr
Muhammed Ali NÜZKET Şef 0462 377 35 69 nuzket@ktu.edu.tr
İsmail KURT Ayniyat Saymanı 0462 377 21 37 isml.kurt61@ktu.edu.tr
Nermin BAHAR Bilgisayar İşletmeni 0462 377 21 38 nerminbahar@ktu.edu.tr
Abdullah ADANUR Bilgisayar İşletmeni 0462 377 21 41 adanur@ktu.edu.tr
Gülname MERAL   0462 377 41 47 gulnamemeral@ktu.edu.tr
Esra SEZGİN   0462 377 41 47 esrasezgin@ktu.edu.tr

 

 

İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü

Görevleri

 • İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak
 • İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak
 • Harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmak. Bu amaçla malî yönetim ve kontrol ile denetim konularında gerekli bilgi ve dokümantasyonu oluşturmak ve izlemek
 • Malî konularda, gerektiğinde ilgili idarelerin görüşü de alınarak uygulamaya açıklık getirici ve yönlendirici yazılı bilgilendirme yapmak
 • Maaş ödemelerinin kontrolü, KBS sistemi kapsamında duyurular, personel bilgi güncellemeleri vb. işlemlerle ilgili koordinasyonun sağlanması
 • Ek ders ücreti, fazla çalışma ücreti ile diğer ücretlere ilişkin kontrol işlemleri
 • Yolluklara ilişkin kontrol işlemleri
 • Haberleşme gideri, Elektrik Su tüketim giderleri, Görev giderleri ve diğer tarifeye bağlı ödemelere ilişkin sarf evraklarının kontrol işlemlerini yürütmek
 • Mal ve Hizmet Alımları, Diğer Cari Giderler ile Sermaye Giderlerine ilişkin ödeme belgelerinin kontrol işlemlerinin yürütülmesi...

Personel

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-mail
Nebiye Özdoğan Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 35 98 nozdogan@ktu.edu.tr
Nuray SANCI ABANOZ Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 43 76 nsabanoz@ktu.edu.tr
Cemal ALSAN Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 21 36  calsan@ktu.edu.tr
Mustafa Kemal KAHRAMAN Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 35 98 mkkahraman@ktu.edu.tr
Niyazi ALDAĞ Şef 0462 377 35 98 niyazialdag@ktu.edu.tr
Ali HOTAMAN Şef 0462 377 41 45 alihotaman@ktu.edu.tr
Abdullah ADANUR Bilgisayar İşletmeni 0462 377 21 41 adanur@ktu.edu.tr

Stratejik Planlama ve Yönetim Şube Müdürlüğü

Görevleri

 • Stratejik planlamaya ilişkin diğer destek hizmetlerini yürütmek
 • İstatistikî kayıt ve kalite kontrol işlemlerini yapmak
 • Stratejik plan ve diğer mali raporlar kapsamında istenilen istatistiki bilgilerin temini ile SP sistemine girilen bilgilerin kontrolüne yönelik çalışmaların “Yönetim Bilgi Sistemi Birimi” ile işbirliği içinde yürütülmesi
 • Birim faaliyet raporu hazırlamak
 • İdare faaliyet raporu hazırlamak
 • Üniversitemiz Performans programının hazırlanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları yürütmek
 • İdarenin görev alanıyla ilgili araştırma-geliştirme faaliyetlerini yürütmek...

Personel

Adı ve Soyadı Ünvanı Telefon No e-mail
Nuray SANCI ABANOZ Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 43 76 nsabanoz@ktu.edu.tr
Adem TURAN Mali Hizmetler Uzmanı 0462 377 43 76 ademturan@ktu.edu.tr
Serdar ARSLAN Şef 0462 377 44 76 serdararslan@ktu.edu.tr

 

Etik Değerler

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Etik Davranış İlkeleri

 

İdareci ve Çalışanlar

Çalışanlara Yönelik Etik Davranış Kuralları

 • Dürüst, samimi ve güvenilir.
 • İnsana ve insan haklarına saygılı
 • Sabırlı, anlayışlı, nazik
 • Duyarlı ve hoşgörülü
 • Adil ve eşit davranan
 • Uyumlu ve paylaşımcı
 • Gelişime ve yeniliğe açık
 • Yasalara ve kurallara uyan.
 • Mesleki sorumluluk taşıyan
 • Yasadışı işlerden uzak duran
 • Her türlü ayrımcılıktan kaçınan
 • Yetki ve sorumluluklarını bilincinde, yerinde ve doğru kullanan
 • İşini sahiplenen, doğru ve severek yapan
 • Şikayet ve önerileri dinleyen.
 • Çalışanlara nezaket ve saygı kurulları içerisinde davranılır.
 • Çalışanlara eşit davranılır.
 • Liyakat ilkesi gözetilir.
 • Hizmet içi eğitime ve kişisel gelişime önem verilir.
 • Katılımcılık önemsenir, ekip çalışması desteklenir.
 • İş yerinde uyumluluk ve paylaşıma değer verilir.
 • İşyeri ortamının ve şartlarının kalitesi önemsenir.
 • Şikayet ve öneriler dikkate alınır.
 • Ödüllendirme sistemine önem verilir.
 • Çalışanların acı tatlı özel günleri önemsenir.

 

Başkanlığımız İş ve İşlemlerinde Genel Etik Kuralları

 • Tüm kurumsal eylem ve işlemlerde kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulur.
 • Adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket edilir.
 • Çalışanlar başkanlığımız ve üniversitemiz amaç ve misyonuna uygun davranırlar.
 • Görevlerini yerini getirirken gelişime ve yeniliğe açık, katılımcı, saydam ve tarafsız davranırlar.
 • Hesap verilebilirliği esas alırlar.
 • Çalışanlar, diğer çalışanlara ve hizmetinden yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranır, gerekli ilgiyi gösterirler. Konu bilgi ve yetkileri dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler.
 • Kendilerine verilen görevleri en etkin, hızlı ve verimli bir şekilde yerine getirirler.
 • Paydaş memnuniyetini artırmaya özen gösterirler.
 • Çalışanlar yetki ve sorumluluklarının bilincinde olup, yerinde ve doğru kullanırlar.
 • Görevin ifası sırasında öğrenilen resmi veya gizli bilgileri yetkili makamlar dışında kimseye açıklayamaz ve kullanamazlar.
 • Kamu görevlisinin hediye almaması, hediye verilmemesi ve görev sebebiyle çıkar sağlanmaması temel ilkedir.
 • Üniversitemiz malları ve kaynakları kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanılamaz ve kullandırılamaz.
 • Çalışanlar kamu malları ve kaynaklarını kullanırken israf ve savurganlıktan kaçınır, etkin verimli ve tutumlu davranırlar.
 • Bilgi edinme hakkı kanunu çerçevesinde talep edilen bilgi ve belgeler verilir.
 • Çalışanlar yetkili makama mal bildiriminde bulunurlar.