etkinlikler

14

Kasım

Karikatürist Emrah Ablak Söyleşisi

       Grafik Tasarımı Programı Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek olan ve Karikatürist Sayın Emrah Ablak'ın konuşmacı olarak yer alacağı söyleşi etkinliği, 14 Kasım 2023 Salı günü saat 14:00 de gerçekleştirilecektir.

Etkinliğin Linki:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWZkNDQwMDctMDQ4MS00Mjc2LTliNTYtNDI0OWU2MGUyYWMw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650-eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%2226d73280-258d-4f74-a85f-6d2fc1fa6d85%22%7d 

Çevrimiçi
14:00