aday Öğrenci

Genel Bilgi

 

Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 2003 yılında kurulmuştur. Dört yıllık eğitim sürecini başarıyla tamamlayan lisans öğrencilerine ‘Şehir Plancısı’ ünvanı verilir. Bölümümüz; doğal, tarihi ve kültürel süreçlere duyarlı; ulusal ve uluslararası planlama standartları ve uygulamaları konusunda gerekli ve yeterli beceriye sahip; kentin ve kırsalın geleceğine dair alternatif çözüm önerileri geliştirebilen; mesleki alanda bilgisayar teknolojisine hakim; problem çözme yeteneğine ve meslek etiğine sahip nitelikli bireyler ve şehir plancıları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Şehir ve Bölge Planlama lisans programı dört yıllık eğitim süreci; temel tasarım, planlama ve kentsel tasarım stüdyoları olmak üzere sekiz uygulama dersi; teorik dersler ve üç staj çalışmasından oluşmaktadır. Uygulama ağırlıklı eğitim sürecine sahip olan program, farklı ölçeklerde yürütülen çalışmalarla alt ve üst ölçek mekan anlayışını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü; Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeyinde eğitim vermektedir.

Eğitim Öğretim

Eğitim Amaçlarımız

Vizyon

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Bölümü içinde 1960 ortalarından bu yana bir anabilim dalı (eski adıyla kürsü) olarak eğitim-öğretimde ve araştırmada etkin olarak yer almıştır. 26.06.2003 tarihinde bölüm statüsüne kavuşmuştur. 2005-2006 Akademik yılında 27 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

Bölümümüzün benimsediği başlıca üç ilke vardır:

 • Planlama alanındaki bilimsel, etik ilkelere bağlı, ülke menfaatleri ve toplum yararını göz önünde tutan, teknolojik gelişmelere açıktır,
 • Bölüm yönetiminde yönetişim anlayışı benimsenir,
 • Çalışma disiplini ve sorumluluğundan, dayanışmadan ödün verilmez.

Uzun dönemde bölümümüzün erişmek istediği hedefler- vizyon- şunlardır:

 •  Uluslararası eş değerlendirme ölçütlerini karşılayan bir eğitim ve kurumsal yapılanma,
 • Yerleşme ve yerleşim alanlarının planlanmasında çevre değerlerini ve yaşanabilirliği önceleyen, yerleşme sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen, her ölçekte planlama ile tasarımı bütünleyebilen bir eğitim, 
 • Araştırma-eğitim-uygulama bütünselliğini kuran bir eğitim,
 • Öğrenciye, ilgi alanına göre mesleki bilgi ve becerisini geliştirme şansı tanıyan bir eğitim,
 • Ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim ağında bölgeyi temsil edecek güçte, etkinlikte bir bölüm,
 • Öncelikle bölgenin belediyeleri, bölgesel ve kentsel aktörleri ile etkin iletişim kuran, bunun bir araştırma merkezi bünyesinde kurumsallaştıran bir bölüm.

Misyon

Bölümün “eğitim” ve “planlama disiplinin bölgede kurumsallaşması” olmak üzere iki temel misyonu vardır. Bölümün;

A. Eğitim misyonu

 • Eğitim-öğretiminde, öğrencilere yerleşmeleri ve yerleşme sistemlerini anlama ve planlama konusunda yeterli kavrayış, bilgi ve teknik becerileri kazandırmak
 • Öğrencilerin yaşanabilir çevreler yaratmaya yönelik anlayış, bilgi ve teknik beceriler geliştirmelerini sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası akademik ve uygulayıcı çevrelerle iletişim içinde olmak, sürekliliğini sağlamak, geliştirmek,

B. Planlama disiplinin bölgede kurumsallaşması misyonu

 • Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere kentsel ve kırsal sorunları araştırmak-incelemek-öneriler geliştirmek,
 • Planlama alanında bölge ve bölge kentlerine ilişkin paylaşılabilir bir veri bankası oluşturmak ,
 • Yerel yönetimlerin (teknik personellerin ve seçilmişlerin) planlama ile ilgili konularda yeni gelişmeleri izleme, bilgi ve becerilerini artırma/güncelleme ortamlarını oluşturmak, kentsel ve bölgesel konularda yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına etkin katkı sunmak,

olarak sıralanabilir.

Anabilim Dallarımız

Şehir Planlama ve Bölge Planlama olmak üzere 2 anabilim dalımız bulunmaktadır.

Staj Programı
Şehir ve Bölge Planlama bölümü öğrencileri eğitimleri boyunca 4 staj yapmaktadır. Birinci sınıfın sonunda harita stajı, 2. sınıfın sonunda analitik etüt stajı 3. sınıfın sonunda ise kamu ve özel stajlarını yapmaktadırlar. 

Değişim Programları
Üniversitemizde öğrenci değişim programları Dış İlişkiler Ofisi Değişim Programları Koordinatörlüğü tarafından yürütülür. Değişim programları öğrencilerimize yurtiçi ve yurttışından eğitim alma ve staj yapma olanağı sağlar. Değişim Programları Koordinatörlüğü bünyesinde:

 • 1) Erasmus+ Değişim Programı Birimi
 • 2) Farabi Değişim Programı Birimi
 • 3) Mevlana Değişim Programı Birimi

olmak üzere 3 farklı birim yer almaktadır.  Değişim programları hakkında ayrıntılı bilgi almak için üniversitemizin Değişim Programları Koordinatörlüğü sayfasına bakabilirsiniz.

Ders BilgileriDers Bilgileri
Bölümümüze ait lisans ders programlarına ulaşmak için Tıklayınız.

2022-2023 Yılı Başarılarımız

 

Laboratuvar ve Uygulama

   Araştırma Üniversitesi statüsündeki üniversitemizde bölüm olarak öğrencilerimizin eğitim-öğretim sürecinde edindikleri teorik bilgileri pratikte de pekiştirmelerini sağlayacak disiplinler arası araştırma ve uygulama imkânları bulunmaktadır.
  

Mezunlarımız ve İstihdam

Şehir plancılarının iş alanları oldukça geniştir. Günümüzde planlama disipilini herhangi bir alanla  sınırlamak mümkün değildir.
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Mezunlarımız başta birçok kamu ve kuruluşlarında (Bakanlık, Belediye) çalışmakla birlikte özel sektörde planlama ofislerinde de çalışmaktadırlar. Ayrıca planlama disiplinin dışında farklı alanlarda da çalışan birçok mezunumuz bulunmaktadır.

Ayrıca birçok mezunumuz, yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelerde lisansüstü eğitimlerine devam etmekte ve üniversitelerde öğretim elemanı olarak kariyerlerine devam etmektedirler.

Mezunlarımızın listesine erişmek için Tıklayınız.

Çift Ana Dal ve Yan Dal

Çift Ana Dal ve Yan Dal Programları hakkında (başvuru, kabul ve kayıt koşulları vs.) bilgi sahibi olmak için tıklayınız

Çift Anadal Yan Dal programlarına erişmek için Tıklayınız.

Çift Anadal Yan Dal ders kataloğuna erişmek için Tıklayınız.

Uyum örneği görüntülemek için Tıklayınız.

 

Taban Puanı

Şehir ve Bölge Planlama Programı Yıllar İtibarı ile Merkezi Yerleştirme Kontenjan ve Taban Puanları

2020

2021

2022

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

Kontenjan

0,12 Katsayı ile

Taban Puanı

72

294,72

263,61

72

232,76

277,9

72

272,32

248,79

 

 

YÖK Atlas Bölüm Bilgisi

Bölümümüz ile ilgili YÖK Atlas üzerinden bilgi almak için Tıklayınız.