vizyon ve misyonlar

Vizyon

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Mimarlık Bölümü içinde 1960 ortalarından bu yana bir anabilim dalı (eski adıyla kürsü) olarak eğitim-öğretimde ve araştırmada etkin olarak yer almıştır. 26.06.2003 tarihinde bölüm statüsüne kavuşmuştur. 2005-2006 Akademik yılında 27 öğrenci ile eğitime başlamıştır.

Bölümümüzün benimsediği başlıca üç ilke vardır:

 • Planlama alanındaki bilimsel, etik ilkelere bağlı, ülke menfaatleri ve toplum yararını göz önünde tutan, teknolojik gelişmelere açıktır,
 • Bölüm yönetiminde yönetişim anlayışı benimsenir,
 • Çalışma disiplini ve sorumluluğundan, dayanışmadan ödün verilmez.

Uzun dönemde bölümümüzün erişmek istediği hedefler- vizyon- şunlardır:

 •  Uluslararası eş değerlendirme ölçütlerini karşılayan bir eğitim ve kurumsal yapılanma,
 • Yerleşme ve yerleşim alanlarının planlanmasında çevre değerlerini ve yaşanabilirliği önceleyen, yerleşme sorunlarına yaratıcı çözümler üretebilen, her ölçekte planlama ile tasarımı bütünleyebilen bir eğitim, 
 • Araştırma-eğitim-uygulama bütünselliğini kuran bir eğitim,
 • Öğrenciye, ilgi alanına göre mesleki bilgi ve becerisini geliştirme şansı tanıyan bir eğitim,
 • Ulusal ve uluslararası eğitim-öğretim ağında bölgeyi temsil edecek güçte, etkinlikte bir bölüm,
 • Öncelikle bölgenin belediyeleri, bölgesel ve kentsel aktörleri ile etkin iletişim kuran, bunun bir araştırma merkezi bünyesinde kurumsallaştıran bir bölüm.

Misyon

Bölümün “eğitim” ve “planlama disiplinin bölgede kurumsallaşması” olmak üzere iki temel misyonu vardır. Bölümün;

A. Eğitim misyonu

 • Eğitim-öğretiminde, öğrencilere yerleşmeleri ve yerleşme sistemlerini anlama ve planlama konusunda yeterli kavrayış, bilgi ve teknik becerileri kazandırmak
 • Öğrencilerin yaşanabilir çevreler yaratmaya yönelik anlayış, bilgi ve teknik beceriler geliştirmelerini sağlamak,
 • Ulusal ve uluslararası akademik ve uygulayıcı çevrelerle iletişim içinde olmak, sürekliliğini sağlamak, geliştirmek,

B. Planlama disiplinin bölgede kurumsallaşması misyonu

 • Doğu Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere kentsel ve kırsal sorunları araştırmak-incelemek-öneriler geliştirmek,
 • Planlama alanında bölge ve bölge kentlerine ilişkin paylaşılabilir bir veri bankası oluşturmak ,
 • Yerel yönetimlerin (teknik personellerin ve seçilmişlerin) planlama ile ilgili konularda yeni gelişmeleri izleme, bilgi ve becerilerini artırma/güncelleme ortamlarını oluşturmak, kentsel ve bölgesel konularda yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına etkin katkı sunmak,

olarak sıralanabilir.