duyurular

03

Ocak

2017 Birim Faaliyet Rapor Rehberi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

 Birim Faaliyet Raporu Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41’inci maddesinde; harcama yetkilileri tarafından, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanacak birim faaliyet raporlarının güvence beyanı imzalanarak üst yöneticiye sunulacağı, birim faaliyet raporları esas alınarak hazırlanan idare faaliyet raporunun kamuoyuna duyurulacağı ve ayrıca Maliye Bakanlığı ile Sayıştay Başkanlığına gönderileceği belirtilmektedir.

Birimlerimizin faaliyet raporlarını 17/3/2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak hazırlamaları için aşağıdaki açıklamalara dikkat etmeleri gerekmektedir.

1-Birim faaliyet raporları hazırlanırken, raporda yer verilen verilerin doğruluğuna azami dikkat gösterilmeli, veriler “Üniversitemiz Stratejik Plan Bilgi Sistemine” girilen bilgilerle uyumlu olmalı, harcama yetkililerinin güvence beyanlarını bu doğrultuda imzalamaları,

2-Birim faaliyet raporlarının hazırlanmasına yardımcı olmak üzere Strateji Geliştirme Daire Başkanlığımızın web sayfasına “2017 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberi” eklenmiştir. Söz konusu rehber her yıl güncellenmekte olup, birimlerimizin rehberde kendilerinin doldurmaları zorunlu bilgilere birim faaliyet raporlarında yer vermeleri,

3-Söz konusu rehber, Üniversitemiz tüm harcama birimlerine yönelik olarak hazırlandığından, birimlerimizin rehberin tamamını kopyalamadan, kendi faaliyet alanları için doldurmaları gereken zorunlu tablo ve bilgileri almaları ve ihtiyaca göre kendi bilgilerini eklemek ve bu şekilde sıra numarası oluşturmak suretiyle raporlarını hazırlamaları,

4- Faaliyet raporları sadece personel sayısı, lojman, makine-teçhizat, fiziki değerler, bütçe rakamı verilerinden oluşmamakta; yıllık hizmet ve faaliyetlerin, kullanılan kamu kaynaklarıyla ilgili hesap verme sorumluluğu çerçevesinde doyurucu, açıklayıcı, kapsayıcı nitelikte olması ve önceki yıllarda verilen bilgilerle çelişmemesi, yürütülen faaliyetlere ilişkin kamuoyuna hesap verme sorumluluğu çerçevesinde hazırlanması gerektiğinden bu hususlara dikkat edilmesi,

5-Rehberin (6.1)bölümünde; Birimlerimizin Üniversitemiz “Revize İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına” göre yürüttükleri çalışmalarına bileşen ve standartlar düzeyinde yer vermeleri gerekmektedir.

 

Harcama birimlerimizce söz konusu hükümler doğrultusunda güncel verilerle hazırlanacak 2017 yılı birim faaliyet raporlarının, harcama yetkilisince imzalanmış “İç Kontrol Güvence Beyanı” ile birlikte 25/01/2018 tarihine kadar Rektörlüğümüze (Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına) ve ayrıca uozturk@ktu.edu.tr

e-posta adresine göndermesi gerekmektedir.

 

Rehber