SGDB kalite

kALİTE gÜVENCE sİSTEMİ KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ
KALİTE ÖLÇÜTLERİ

  İnsan Kaynakları Yönetimi

  Finansal Yönetim

  Süreç Yönetimi

  Bilgi Yönetim Sistemleri

  Kamuoyunu Bilgilendirme ve Hesap Verebilirlik

  Kurumsal Raporlar

  Birim Raporları

  İç ve Dış Paydaş Katılımı

KALİTE YÖNETİMİ
İYİLEŞTİRMELER

 

Geri Bildirim Türü   İyileştirme
İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Anketi   Anket sonucunda İç Kontrol Sistemi Değerlendirme Raporu hazırlanmış ve İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı güncellenerek İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna sunulmuştur.
İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı (Taslağı) için üniversitemiz birimlerinden görüş sorulmuştur   Alınan geri bildirimler değerlendirilmek üzere İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonuna sunulmuştur.
Başkanlığımıza gelen anketler ve Başkanlığımızca yapılan anketler   Gelen ve yaptığımız anketler neticesinde üniversitemiz birimlerinin anket düzenleme konusunda eğitim ihtiyacı tespit edilmiş, Memur Akademisinden yapılan talep neticesinde 3 nolu eğitim paketine Anketimi Hazırlıyor ve Yorumluyorum, KTÜ Web Yönetim Sisteminde Anket Oluşturma ve Veri Toplama Eğitimi eklenmiştir.
Proje Yürütücüleri ve Bursiyerleri memnuniyet anketi yapılmıştır.   Alınan geri bildirimler sonucunda TÜBİTAK Proje Harcamaları Bilgilendirme Rehberi güncellenmiştir.

 

Geri Bildirim Türü   İyileştirme
Birim Faaliyet Raporları   Birim Faaliyet Raporları incelenmiş hatalı raporların düzeltilmesi için ilgili birimler bilgilendirilmiştir. 2023 Yılı Faaliyet Raporu Hazırlama Rehberleri güncellenmiştir.
Birim Konsolide Risk Raporları   Gönderilen Konsolide Risk Raporları Şekil yönünden incelenerek hatalı konular EBYS sisteminden not olarak ve mail olarak geri dönüş yapılmış, düzeltme istenmiştir. Eğitim videoları sayfamızda paylaşılmıştır. Eğitim Videosu

 

Geri Bildirim Türü   İyileştirme
Hazine ve Maliye Bakanlığınca Yayımlanan İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar   Bakanlıkça yayımlanan mevzuat değişikliğine uygun olarak Üniversitemiz Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi güncellenmiştir.
Fazla veya Yersiz Ödenen Aylıkların Geri Alınmasına ilişkin Muhasebat Genel Müdürlüğü Tebliği   İlgili Tebliğ harcama birimlerine duyurularak gerekli bilgilendirmeler yapılmış formlar gönderilmiştir.
EBYS den Gelen Yazı (Kurumsal Gelişim ve Planlama Koordinatörlüğünce gönderilen Araştırma Üniversitelerinden Neler Bekleniyor)   Başkanlığımızca TÜBİTAK Projeleri Kurum Hissesi Harcamalarına İlişkin Usul ve Esaslar hazırlanmıştır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı (E-92447149-710.99-2352744) Emanet İşlemlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığından alınıp, harcama birimleri tarafından yapılmasıyla ilgili yazı gelmiştir. (Harcama birimlerinden geri bildirim alınmıştır)   Hazine ve Maliye Bakanlığının yazımıza olumsuz görüş bildirse de 25.08.2023 tarihli ve E-92447149-710.99-2423731 sayılı yazısıyla emanet işlemlerini revize ettiğini açıklamıştır.

 

Geri Bildirim Türü   İyileştirme
BKMYBS üzerinden hatalı ödeme emirleri raporu   Hatalı ödeme emirleri raporu ve hata konuları değerlendirilmiş, harcama birimlerine "Doğrudan Temin Satın Alma Süreci Kontrol Formu" hazırlanarak gönderilmiştir.
Ödenek Talep yazısı   Ödenek taleplerini düzenlemek için Ödenek Talep Formu oluşturularak harcama birimlerine gönderilmiştir.

 

Geri Bildirim Türü   İyileştirme
Üniversitemiz yönetimiyle yapılan toplantılar   AB Projeleri tahakkuk işlemlerinin yürütülmesi için, Teknoloji Transferi UYGAR Merkezi altında AB Projeleri tahakkuk birimi kurulmasına destek olunarak gerekli eğitimler verilmiştir.
Risk Belirleme Komisyonu Toplantısı (Alt faaliyet düzeyi risklerimizden banka hesaplarına yatan paraların mahiyetinin tespit edilememesi)   Üniversitemiz birimlerine internet bankacılığı yoluyla üniversitemiz hesaplarına para yatırılması sırasında dikkat edilmesi gerekli hususlar konusunda bilgilendirme yazısı gönderilmiştir.
Kalite Komisyonu Toplantısı   Başkanlımız İç Kontrol ve Kalite Komisyonu Görev Tanımı güncellenmiştir.
Kalite Komisyonu Toplantısı   Başkanlımız Girişine İç Kontrol ve Kalite Panosu asılmıştır.
Kalite Komisyonu Toplantısı   Başkanlımız bilgi ve iletişimine katkı sağlamak amacıyla QR kodu oluşturularak idari bina girişi ve başkanlımız iç kontrol ve kalite panosuna asılmıştır.
Personel Memnuniyet Anketi   Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin düzenlenmesi için 2024-2028 Stratejik Plan eylem planına, sosyal etkinliklerin arttırlmasına yönelik faaliyet eklenmiş ve uygulanmaya başlanmıştır.

 

Geri Bildirim Türü   İyileştirme
Muhasebat Kontrolörü Raporu   Mali Uygulamalar Bakımından (24 adet), Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çözüme kavuşturulması gereken (3 adet), İdarenin bazı mali rasyolarının analizi başlıklarında tespitler yapılarak rapor düzenlenmiştir. Söz konusu tespitlere ilişkin muhasebe düzeltme kayıtları yapılmıştır.
Sayıştay Raporu   2021 Yılı Sayıştay Denetim Bulgularına  İstinaden muhasebe düzeltme kayıtları yapılmıştır.

  Kontrol Faaliyetlerimiz