genel bilgiler

Kuruluş Mevzuatı ve Görevler

Genel Sekreterlik, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun "Yönetim Örgütleri" konu başlığı altındaki 51.maddesi uyarınca  rektöre bağlı, merkez yönetim örgütünün başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar, hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar ve diğer görevliler bulunduğu bir yönetim örgütüdür.

Üniversitemiz Genel Sekreterliği, Hukuk Müşavirliği, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, BAP Koordinasyon Birimi, Basımevi Müdürlüğü, Bilgi Edinme Birimi, Yazı İşleri Birimi, İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimi, Mali İşlemler Destek Birimi, Sıfır Atık Birimi ve Sivil Savunma Uzmanlığının yanı sıra, Genel Sekreterliğe bağlı olan; Personel Daire Başkanlığı, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile hizmet vermektedir.

1.11.1983 tarih ve 18228 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 124 sayılı "Yükseköğrenim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" ile Genel Sekreterin görevleri ve yetkileri;

 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından ve bağlı birimlerden oluşur.
 2. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başıdır ve bu teşkilatın çalışmasından Rektöre karşı sorumludur.
 3. Genel Sekreter, Üniversite idari teşkilatının başı olarak yapacağı görevler dışında, kendisi ve kendisine bağlı birimler aracılığı ile aşağıdaki görevleri yerine getirir
  • Üniversite teşkilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu şekilde çalışmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oylamaya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak; bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sağlamak,
  • Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını Üniversiteye bağlı birimlere iletmek,
  • Üniversite idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak,
  • Rektörün yazışmalarını yürütmek,
  • Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek,
  • Rektör tarafından verilecek diğer idari görevleri yapmaktır.