kurumsal geri bildirim raporundan gelen iyileştirmeler

YÖKAK tarafından 2016 yılı Aralık ayı itibariyle bildirilen Kurumsal Geri Bildirim Raporu neticesinde gerçekleştirilen iyileştirmeler;

 • Tüm iç ve dış paydaşların katılımı ile 2019-2023 Stratejik Planı hazırlanmıştır.
 • KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi çıkarılmıştır.
 • Tüm birimlerde Birim Kalite Komisyonları oluşturulmuştur.
 • KTÜ Öğrenci Kalite Komisyonu kurulmuştur.
 • KTÜ Kalite Komisyonu tarafından Birim İç Değerlendirme Raporu Kapsamında birim ziyaretleri yapılmakta ve her birim için Birim Geri Bildirim Raporu hazırlanmaktadır.
 • Her birim Yıllık Kalite Güvence Sistemi Raporu hazırlanmaktadır.
 • Hizmet içi eğitimler KTÜ Memur Akademisi yapılanması ile kurumsal bir yapıya kavuşmuştur.
 • Bütünleşik kalite süreçleri ve Stratejik plan kapsamındaki tüm faaliyetler KTÜ Stratejik Plan Bilgi Sistemi ile izlenmektedir.
 • Kalite Komisyonu için Rektörlük binasında özel bir yer ve sekretarya tahsis edilmiştir
 • Tüm akreditasyon ve kalite belge/raporları hem KTÜ Stratejik Plan Bilgi Sistemine hem de Elektronik Belge Yönetim Sistemine kayıt edilmektedir.
 • KTÜ’nün üyesi olduğu EUA ve benzeri tüm uluslararası birlik çalışmalarının koordinasyonu için Rektörlük Temsilcisi atanmıştır
 • Öğrenci öneri, istek ve şikayetleri KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi ile güvence altına alınmıştır.
 • Yönerge kapsamında; öğrenci geri bildirimlerinin alınabilmesi için;
 • Öğrenciler, birim koordinasyonlarında temsil edilmektedir.
 • Bize Yazın Modülü kullanarak geri bildirimlerini iletebilmektedirler.
 • Kalite Komisyonu tarafından yapılan saha ziyaretlerinde öğrenci grupları ile toplantılar yapılmaktadır.
 • KTÜ Öğrenci Kalite Komisyonu kurulmuştur.
 • Yıllık Kalite Güvence Sistemi Raporu’nu hazırlayan her birim  öğrenci geri bildirimleri ve anket sonuçlarına istinaden  yaptıkları iyileştirmeleri KTÜ SPBS’ye girmektedirler.
 • Akademik danışmanlık hizmetlerini kurumsal bir yapıda geliştirmek ve etkinliğini artırma amacı ile KTÜ Ön lisans ve Lisans Öğrencileri Akademik Danışman Yönergesi çıkarılmıştır. 
 • Akademik Takvim’e  Akademik Danışman Günü eklenmiştir.
 • Öğrenciler online olarak (randevi.ktu.edu.tr) danışmanlarından randevu alabilmektedir.
 • Akredite olan program sayısı» 2019-2023 Stratejik Planının anahtar performans göstergelerinden biri olarak belirlenmiştir.
 • Akreditasyona yönelik çalışmaları kurumsal olarak sürdürmek amacı ile Akreditasyon Çalışma Grubu oluşturulmuştur.
 • Akredite lisans program oranı %28’e ulaşmıştır.
 • YÖKAK Değerlendirme Raporuna göre KTÜ; akredite program sayısı bakından devlet üniversiteleri arasında 4. sıraya yükselmiştir.
 • Süreç içerisinde akredite olan program sayısı artmıştır. Akreditasyon oranı %28’e ulaşmıştır.
 • Akreditasyon Çalışma Grubunun da kurulması ile Diş Hekimliği, Mimarlık, Sağlık Bilimleri, İktisadi ve İdari Bilimler ve Edebiyat Fakültelerinin akreditasyon hazırlık süreci başlatılmıştır.
 • Mühendislik ve Tıp Fakültelerinde kullanılmakta olan öğrenme çıktılarını kontrol eden yazılımın diğer birimlere de adapte edilme süreci devam etmektedir.
 • Yıl bazlı öğrenci başarısı değerlendirme sistemi değiştirilerek 2017 yılından itibaren KUR Sistemine geçilmiştir.
 • Eğitim-Öğretim yılı 11 haftalık 3 periyota bölünerek aktif bir süreç tasarlanmıştır.
 • Yıl kaybı olmaması adına yaz dönemi için isteğe bağlı B1 programı açıldı ve öğrencilerin yıl kaybı engellenmiştir.
 • Kur sistemindeki aktif yapı öğrencileri her an tetikte tutuğu için başarı oranı yükselmiştir.
 • Not değerlendirme sistemi KTÜ BYS sistemine entegre edilerek öğrencilerin sınav sonuçlarını, yeni periyottaki sınıflarını BYS üzerinden öğrenebilmeleri sağlanmıştır.
 • Öğretim elemanları için yabancı misafir akademisyenler tarafından anlatılan hizmet içi eğitim programları düzenlenmiştir.
 • %100 İngilizce bölümlerin öğrencilerinin dersleri düşük sayıda gruplara ayrılarak derslerin daha verimli işlenmesi sağlanmıştır.
 • Ders kitaplarındaki işitsel etkinliklerin yapılabilmesi için öğretim elemanlarına donanım desteği sağlanmıştır.
 • Süreç içerisinde YÖK’e yapılan başvurular sonucunda örgün öğretimde bazı programlarda kontenjan azalmaları olmakla birlikte tüm programların ikinci öğretimleri Senato kararı ile kapatılmıştır
 • Öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı süreç içerisinde 57’den 35’e kadar düşürülmüştür
 • 2019-2023 Stratejik Planında UYGAR’lara özel hedef ve performans göstergeleri tanımlanmıştır.
 • UYGAR Çalışma Grubu kurulmuştur.
 • UYGAR faaliyetlerini desteklemek üzere BAP Yönergesi revize edilmiş ve UYGAR’lara özgü destek mekanizmaları geliştirilmiştir.
 • KTÜ Araştırma Politika Belgesinde UYGAR’lara yer verilmiştir.
 • Her yıl düzenli olarak UYGAR Faaliyet Raporları alınmış performans değerlendirmesinde kullanılmıştır.
 • Sekretaryası olmayan UYGAR’lar için ortak bir sekretarya oluşturulmuştur.
 • Son üç yıllık performansları, Ülkemizin 11. Kalkınma Planı öncelikleri, KTÜ Stratejik Hedefleri ve KTÜ’deki yeni akademik birim yapılanmaları da göz önüne alınarak süreç içerisinde 3 yeni UYGAR kurulmuş (İLAFAR, MER-LAB, Medikal Cihaz Üretim ve Tasarım) bununla birlikte 10 UYGAR kapatılmıştır.
 • Araştırma alanında doğru karar alınmasına rehberlik etmesi amacıyla KTÜ Araştırma Politikasının belirlenmesi, araştırma yetkinliğinin artırılması, araştırma kaynakların yönetimi ve araştırma performansının ölçülmesine yönelik çalışmaları yürütmek üzere KTÜ Araştırma Üst Kurulu oluşturulmuştur.
 • Belirlenen KTÜ Araştırma Politikası tüm araştırmacılarla paylaşılmıştır.
 • BAP Yönergesi, Araştırma Politikalarına uyumlu hale getirilmiştir.
 • Öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı düşürülmüştür.
 • Kurum dışı proje fonları hakkında bilgilendirmelere düzenli olarak yapılmaktadır.
 • Proje hazırlama eğitimleri düzenli olarak yürütülmektedir.
 • Merkezi Araştırma Laboratuvarı hizmet vermeye başlamıştır.
 • Kurum içi Laboratuvar Yönetim Sistemi kurulmuştur KTÜ’nün toplumsal katkı rolü stratejik planında açıklanmış olup sorumlu olan birimleri de belirlenmiştir.
 • Dış paydaş görüşlerini alabilmek için KTÜ ve Birim Danışma Kurulları Yönergesi çıkarılmıştır.
 • Sanayi İş Birliği Çalışma Grubu oluşturulmuştur.
 • Organize Sanayi Bölgelerinde KTÜ TTO İrtibat Ofisleri açılmıştır.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 12. KÜSİ Toplantısı 2019 yılında KTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.
 • KTÜ Araştırma Altyapıları/laboratuvarları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Laboratuvar Portalına kayıt edilmiştir.
 • KTÜ, 3 adet Sanayi Doktora Programı açmaya hak kazanmıştır.
 • İlimizde 2 adet Ar-Ge Merkezi kurulmasına KTÜ TTO destek sağlanmıştır.
 • İlaç sektöründe KTÜ İLAFAR, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2018 yılı KÜSİ İyi Uygulama Örneği olarak seçilmiştir ve Cazibe Merkezleri Destek Programına alınmıştır.
 • Toplumun hayat boyu öğrenme talepleri SEM ve UZEM tarafından, teşhis ve tedavi hizmetleri Farabi ve Diş Hekimliği Fakültesi hastaneleri tarafından karşılanmaktadır.
 • Bütçe imkanları dahilinde kampüs içerisinde engellilere yönelik fiziki mekanların yapımı devam etmektedir. Yapılan bu çalışmalar sonucunda; Merkez Kanuni Kampüsü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz engelsiz üniversite ödülleri 2020 kapsamında mekanda erişim konusunda ‘’Turuncu Bayrak’’ adaylık hakkı kazanmıştır.
 • Akademik birimlerimizin kendi organizasyonları ile yaptıkları burs desteklerini Kurum düzeyinde düzenlemek ve koordinasyonunu tek elden sürdürmek amacı ile KTÜ Burs Yönergesi çıkarılmış ve SKSD bünyesinde bir yapılanmaya gidilmiştir.
 • KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi, öğrencilerin karar alma süreçlerine katılımlarını güvence altına almıştır.
 • KTÜ Öğrenci Kalite Komisyonu kurulmuştur.
 • Üniversitemizin Stratejik Planı ile Eğitim ve Araştırma Politikaları gereği tüm ikinci öğretim programları son dört yıl içerisinde kademeli olarak kapatılmıştır.
 • KTÜ Kalite Güvence Sistemi Yönergesi gereği hem KTÜ web ana sayfaya hem de tüm birim web sayfalarına Bize Yazın linki koyularak görünürlüğü artırılmıştır.
 • Bize Yazın Modülü geliştirilmiş olup, birimlere gelen mesajların ne zaman cevaplandığı, geri bildirimlerin konu dağılımları ve benzeri istatistikler modül kapsamında tutulmaktadır.