birimlerimiz

Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Görevleri

 • Bilgiye doğru şekilde erişimi sağlamak için gerekli yönlendirmeleri yapmak
 • Yayının depodan kullanıcıya ulaşmasına kadar geçen süreci yönetmek
 • Bağlı birimdeki iş akışını organize ederek kütüphane hizmetlerinin kesintisiz devamını sağlamak
 • Kütüphane yönergesi kapsamında verimlilik ilkelerine ve görev kapsamındaki mevzuata uygun olarak yürütülmesini sağlamak
 • Kalite politikasının ve kalite hedeflerinin şube müdürlüğü içerisinde iletilmesini, anlaşılmasını, benimsenmesini sağlamak ve sağlatmak

 

Personel

Adı Soyadı

Unvanı

Telefon No

e-mail

Cevdet ALTUNTAŞ 

Şube Müdürü

0462 377 2426

ahmetyilmaz@ktu.edu.tr

İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

Görevleri

 • Kütüphanenin yıllık cari ve yatırım bütçesini hazırlamak. Yıllık ödeme planı hazırlamak ve takip etmek
 • Yayın Sağlama ve Elektronik Kaynaklar biriminden gelen taleplerin kütüphane bütçe imkanları ölçüsünde karşılanmasını sağlamak
 • Kütüphane hizmet birimlerinin çalışmaları ile ilgili olarak, bilgi ve belge yönetimi kuralları çerçevesinde, standartlara uygun bir şekilde etkili ve verimli hizmet verebilmek için gerekli planlama teknik donanım ve ağ teknolojileri kullanılarak bilginin kullanıcılara ulaşmasını sağlamak
 • Kütüphane hizmetlerinin yürütülmesi esnasında meydana gelebilecek arızalar ve aksaklıklar için gerekli önlemleri almak
 • Kütüphane hizmetlerinin aksamadan, paydaşlara en kaliteli hizmeti en iyi şekilde sunmak maksadıyla gerekli vardiya sistemini hazırlamak ve yönetmek
 • Bağlı birimleriyle ilgili yılsonu raporları kapsamlı şekilde hazırlamak
 • Müdürlük personel hizmetleri, temizlik, aydınlatma, ısıtma bakım ve onarım hizmetleri, Müdürlüğe gerekli araç, gereç ve malzeme temini ve demirbaşların kayıt edilmesi ve korunması ile ilgili faaliyetleri planlamak, koordine etmek ve denetlemek.

 

Personel

Adı Soyadı

Unvanı

Telefon No

e-mail

Ayşe BIYIK 

Şube Müdürü

0462 377 4434

caltuntas@ktu.edu.tr

Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü

Görevleri

 • Üniversitenin Stratejik Plan çerçevesinde, eğitim-öğretimini desteklemek ve bilimsel araştırmalarda yardımcı olacak her türlü kütüphane materyalini tespit etmek,
 • Kütüphaneye sağlanan tüm materyalleri en uygun sisteme göre kataloglamak, tasnif etmek ve okuyucuların hizmetine sunmak,
 • Üniversite bünyesinde yapılan akademik araştırma-geliştirme çalışmalarının (yüksek lisans, doktora tezleri, projeler vb.) basılı ve elektronik ortamda kataloglayıp arşivleyerek okuyucuların hizmetine sunmak,
 • Kütüphaneye sağlanan süreli yayın koleksiyonunu belli bir düzen içerisinde kullanıma sunmak,
 • Yönerge uyarınca görev alanına giren ve kütüphane hizmetlerinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak,
 • Kütüphanenin Açık Erişim Yönergesindeki iş ve işlemlerini yürütmek,
 • Kütüphanenin Kurumsal Arşiv ile ilgili iş ve işlemlerini yürütmek. 

 

Personel

Adı Soyadı

Unvanı

Telefon No

e-mail

Ahmet YILMAZ  

Şube Müdürü

0462 377 2209

aysebiyik67@ktu.edu.tr