e-kaynaklar kullanım kuralları

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
KÜTÜPHANE ve DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI

ELEKTRONİK BİLGİ KAYNAKLARI KULLANIM HAKLARI SÖZLEŞMESİ

Madde 1. AMAÇ

Bu Kullanım Hakları Sözleşmesi; Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin lisansla abone olduğu elektronik kaynakların kampüs içi ve kampüs dışı “online” kullanımına yönelik usul ve esasları saptamak amacıyla düzenlenmiştir.

Madde 2. KAPSAM

Bu Kullanım Hakları Sözleşmesi; Karadeniz Teknik Üniversitesi’nin ANKOS (Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu), TÜBİTAK EKUAL (Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı) lisansları ya da doğrudan yayıncı/derleyici/aracı firmalarla yapılan lisans anlaşmaları kapsamında abone olduğu veya denemeye açtırdığı elektronik kaynakların kullanımı ile ilgili, yetkili kullanıcılara sağlanan hizmete ilişkin esasları kapsar.

Madde 3. TANIMLAR

Yetkili Kullanıcı: Karadeniz Teknik Üniversitesinde çalışan sürekli, geçici, sözleşmeli personel, mevcut öğretim elemanları, öğrencileri ve diğer personelidir. Söz konusu yetkili kişiler; evleri, lojmanları, öğrenci yurtları da dâhil olmak üzere, kütüphane binalarındaki, çalıştıkları veya eğitim gördükleri tüm mekânlarındaki Güvenli Ağa erişmelerine izin verilen veya şifre ya da başka bir yetki verilmiş kişilerdir.

Elektronik Kaynak: Karadeniz Teknik Üniversitesine lisanslı e-kitaplar, e-tezler ve e-dergileri kapsayan tam metin, bibliyografik ve istatistikî materyalleri içeren abone veri tabanları ve deneme veritabanlarıdır.

Kampus İçi Kullanım: Yetkili kullanıcının Karadeniz Teknik Üniversitesi ana kampus ve dış kampus birim ve binalarında, tanımlanmış Güvenli Ağ “IP” ler yoluyla elektronik kaynaklara erişimi.

Kampus Dışı Kullanım: Yetkili kullanıcının Karadeniz Teknik Üniversitesi ana kampus ve dış kampus birim ve binaları dışından, tanımlanmış Güvenli Ağ “Proxy Sunucu” yoluyla elektronik kaynaklara erişimi.

Madde 4. KULLANIM HAKLARI

4.1 Karadeniz Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, bu sözleşme ile yetkili kullanıcılarına, kendi tekelinde olmayan ve başkasına devredilmesi mümkün olmayan Lisanslı elektronik kaynaklara, Yetkili Kullanıcıların Güvenli Ağ yoluyla ve araştırma, öğretim, kişisel çalışma, Karadeniz Teknik Üniversitesi yetkili kullanıcılarının olağan uygulama ve faaliyetleri ile ilgili erişim hakkı verir.

4.2. Yetkili kullanıcılar için;

4.2.1. Lisanslı elektronik kaynakları araştırabilir, görebilir, ekrana geri getirebilir, bilgisayarda açabilir.

4.2.2. Lisanslı elektronik kaynaklardan bazı bölümleri veya tek makaleleri kişisel kullanımı için elektronik ortamda saklayabilir, bunları seminer, konferans, çalıştay ve benzeri çalışmalarda, kaynak belirtmek koşuluyla kullanabilir.

4.2.3. Lisanslı elektronik kaynakların bazı bölümlerinden basılı bir kopya alabilir.

4.2.4. Lisanslı elektronik kaynaklardan bazı bölümleri veya tek makalelerin bir kopyasını basılı ya da elektronik olarak diğer Yetkili Kullanıcılara gönderebilir.

4.2.5. Lisanslı elektronik kaynaklardan, bazı bölümleri veya tek makalelerin bir kopyasını basılı ya da elektronik olarak, ticari amaç dışındaki bir araştırma için ya da akademik bir çalışma amacıyla gönderebilir.

4.2.6. Bu Sözleşmedeki hiç bir hüküm, herhangi bir Yetkili Kullanıcının, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ya da Türkiye’nin taraf olduğu herhangi bir uluslararası telif hakları sözleşmesinin Eser Sahipleri ve Hak Sahiplerine tanıdığı yasal hakların ihlal etmesine cevaz verecek şekilde yorumlanamaz.

Madde 5. YASAKLANMIŞ KULLANIMLAR

5.1. Herhangi bir Yetkili Kullanıcı:
5.1.1 Yazarların isimlerini, Lisanslı Elektronik Kaynaklarda görülen Eser Sahibi veya Hak Sahibinin telif hakkı ile ilgili notlarını veya diğer tanımlama ve hakları belirten izleri silemez veya değiştiremez.
5.1.2. Lisanslı Elektronik Kaynakların tümünü ya da bir kısmını ticari bir amaçla kullanamaz.
5.1.3. Bu sözleşmenin izin verdiği haller dışında, Lisanslı Elektronik Kaynakların tümünü ya da bir kısmını, Yetkili Kullanıcılar dışındaki kişilere sistematik olarak dağıtmaz.
5.1.4. Lisanslı Elektronik Kaynakları, Lisanslı Elektronik Kaynaklar temel alınarak veya onların başka Materyallerle birleştirilmesiyle hazırlanmış eserleri, bu Sözleşmeyle izin verilen koşullar dışında yayımlayamaz, dağıtamaz veya edinilmesini sağlayamaz.
5.1.5 Madde 4’de izin verilenler dışında, Lisanslı Elektronik Kaynaklardan, herhangi bir amaçla sistematik olarak çok sayıda baskı veya elektronik kopya yapamaz ve bunun için kullanılan robot yazılımlar ve bunların benzeri araçlar kullanamaz. Ayrıca bir veritabanının tamamını ya da büyük bir bölümünü, e-derginin ya da e-kitabın tamamını ya da büyük bir bölümünü kopyalayamaz.
5.1.6 Lisanslı Elektronik Kaynakların hiç bir parçasını Güvenli Ağ dışında, internet ve world wide web dâhil, herhangi bir elektronik ağ üzerine yükleyemez ve dağıtamaz.
5.1.7. Lisanslı Elektronik Kaynakların, bilgisayar ekranında görülmelerini kolaylaştırmak için gerekebilecek müdahaleler veya başka bir nedenle Yetkili Kullanıcılara bu Sözleşmede verilmiş izinlerin dışında, değiştiremez, kısaltamaz, uyarlayamaz, telif hakları ile ilgili notlar ve uyarı sözcüklerinin veya bu sözcüklerin yerlerini değiştiremez.
5.1.8. Lisanslı Elektronik Kaynaklara Kampus Dışı güvenli ağ “Proxy sunucu” erişim ile ilgili “Kullanıcı adı ve şifre” bilgilerini internet ve world wide web dâhil, herhangi bir elektronik ağ üzerine yükleyemez, dağıtamaz ve başkalarıyla paylaşamaz.

Madde 6. SORUMLULUK

6.1. Lisanslı Elektronik Kaynakların ve sözleşme kapsamında erişime açılan materyalin kullanımından doğabilecek bütün sorumluluk söz konusu materyali kullanan kişi veya kişilere aittir.

6.2. Yetkili Kullanıcılar, bu Sözleşmenin koşullarını yerine getirmekle yükümlüdürler. Sözleşmede yer alan maddelere uygun olarak lisanslı elektronik kaynakları kullanmayı kabul ve taahhüt ederler.

6.3. Karadeniz Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, bu sözleşmenin koşullarından herhangi birinin ihlaline dair bir bilgi alırsa, ihlali yapan Yetkili Kullanıcı hakkında yasal işlem başlatılır.

Madde 7. YÜRÜRLÜK ve SÜRE

7.1. İşbu sözleşme yetkili kullanıcı tarafından imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

7.2. Bu sözleşme, yetkili kullanıcının Lisanslı Materyale erişim hakkı olduğu sürece yürürlükte kalır.