CBS uygulama alanları

Çevre yönetimi; Çevre düzeni planları, Çevre Koruma alanları, ÇED raporu hazırlama, Göller, Göletler, Sulak alanların tespiti, Çevresel izleme, Hava ve gürültü kirliliği, Kıyı Yönetimi, Meteoroloji, Hidroloji

Doğal Kaynak yönetimi; Arazi yapısı, Su kaynakları, Akarsular, Havza analizleri, Yabani hayat, Yer altı ve yerüstü doğal kaynak yönetimi, Madenler, Petrol kaynakları

Mülkiyet-İdari Yönetim; Tapu-Kadastro, Vergilendirme, Seçmen tespiti, Nüfus, Kentler, Beldeler, Kıyı Sınırları, İdari sınırlar, Tapu bilgileri, Mücavir alan dışında kalan alanlar,Uygulama imar planları

Bayındırlık hizmetleri; İmar faaliyetleri, Otoyollar, Devlet yolları, Demir yolları ön etütleri, Deprem zonları, Afet yönetimi, Bina hasar tespitleri, Binaların cinslerine göre dağılımları, Bölgesel kalkınma dağılımı

Eğitim, Araştırma-inceleme; Eğitim kurumlarının kapasiteleri ve bölgesel dağılımları, Okuma-yazma oranları, Öğrenci ve eğitmen sayıları, Planlama

Sağlık yönetimi; Sağılık-coğrafya ilişkisi, Sağlık birimlerinin dağılımı, Personel yönetimi, Hastane vb birimlerin kapasiteleri, Bölgesel hastalık analizleri, Sağlık tarama faaliyetleri, Ambulans hizmetleri

Belediye faaliyetleri; Kentsel faaliyetler, imar, emlak vergisi toplama, imar düzenlemeleri, çevre, park bahçeler, fen işleri, su-kanalizasyon-doğalgaz tesis işleri, TV kablolama, Uygulama imar planları, Nazım imar planları, Halihazır haritalar, Altyapı, Ulaştırma planı toplu taşımacılık, Belediye yolları ve tesisleri

Ulaşım planlaması; Kara, hava, deniz ulaşım ağları, Doğal gaz boru hatları, iletişim istasyonları, yer seçimi, enerji nakil hatları, ulaşım haritaları

Turizm; Turizm bölgeleri alanları ve merkezleri, Turizm amaçlı uygulama imar planları, Turizm tesisleri, Kapasiteleri, Arkeoloji çalışmaları

Orman ve Tarım; Eğim-Bakı hesapları, Orman amenajman haritaları, Orman sınırlar, Peyzaj planlaması, Milli parklar, Orman kadastrosu, Arazi örtüsü, Toprak haritaları

Ticaret ve Sanayi; Sanayi alanları, Organize sanayi bölgeleri, Serbest bölgeler, Bankacılık, Pazarlama, Sigorta, Risk yönetimi, Abone , Adres yönetimi

Savunma; Güvenlik-Askeri tesisler, Tatbikat ve atış alanları,Yasak bölgeler, Sivil savunma, Emniyet, Suç analizleri, Suç haritaları, Araç takibi, Trafik sistemleri.