yüksek lisans tezleri

Alfa-Değer Haritalama Yöntemi Kullanılarak Türkiye Karbon Salınım Haritasının Oluşturulması

2022, Eda ADANUR (Danışman: Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK)

TKGM'nin 2023 Stratejisi Çerçevesinde Güncelleme Kadastrosunun Etkinliğinin Değerlendirilmesi

2022, Abdurrahman AKDEMİR (Danışman: Doç. Dr. Okan YILDIZ)

Konut Taşınmazlarının Değerini Etkileyen Faktörlerin Coğrafi Ağırlıklandırılmış Regresyon Analizi ile CBS Tabanlı İrdelenmesi

2021, Nihal GENÇ (Danışman: Prof. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK)

Korunan Alan Yönetimi İçin Nesne Tabanlı Coğrafi Veri Modeli Geliştirilmesi: Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi

2021, Mehmet Özgür ÇELİK (Danışman: Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU)

ISO 55001 Standardı Kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri Destekli Varlık Yönetim Sistemi Tasarımı

2020, Bura Adem ATASOY (Danışman: Prof. Dr. Bayram UZUN)

Türkiye'de Taşınmaz Değerlemesinde Bankaların Gözettiği Değerleme Faktörlerinin Karşılaştırılması ve Ortak Bir Rapor Formatı Önerisi

2019, Ahsen BAYRAKTAR (Danışman: Prof. Dr. Bayram UZUN)

Kamulaştırma Davalarında ve Taşınmaz Bedel Tespit Komisyonlarında Harita Mühendisi İhtiyacının İncelenmesi

2019, Özlem KARATAŞ (Danışman: Prof. Dr. Bayram UZUN)

Milli Parklarda Özel Mülkiyete Getirilen Kısıtlara Bir Çözüm Önerisi: Nene Hatun Tarihi Milli Parkı Örneği

2019, Özgür AKÇAY (Danışman: Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK)

Altyapı Koordinasyon Merkezleri İçin Konumsal Veri Standartlarına Uygun Bilgi Sistemi Tasarımı: Trabzon Örneği

2019, Zuhal BAYRAKTAR (Danışman: Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK)

Karayolları Kamulaştırmasında Değerleme Sürecinin İncelenmesi

2019, Demet BAKAN (Danışman: Prof. Dr. Bayram UZUN)

Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Gelevera Deresi Taşkın Tehlike Alanlarının Belirlenmesi

2019, Meltem ARAZ YILMAZ (Danışman: Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK)

Karayolları Kamulaştırmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

2019, Uğur ALKAN (Danışman: Prof. Dr. Bayram UZUN)

Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak En Uygun Okul Yerlerinin Belirlenmesi: Uşak İli Merkez İlçe Örneği

2019, Murat BAŞEĞMEZ (Danışman: Doç. Dr. Volkan YILDIRIM)

Harita Tapu Kadastro Programında Öğrenci Başarısını Artırmaya Yönelik Materyal Geliştirilmesi

2019, Emre KARAAĞAÇ (Danışman: Doç. Dr. Yakup Emre ÇORUHLU)

Türkiye Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) Projesi için Bir Model Önerisi: Görele İlçesi Uygulaması

2018, Hazal URAL (Danışman: Doç. Dr. Volkan YILDIRIM)

Bütünleşik Katı Atık Yönetim Sistemleri için Servis Tabanlı Bir Karar Destek Platformunun Geliştirilmesi

2018, Fatih TERZİ (Danışman: Doç. Dr. Volkan YILDIRIM)

Akarsu Vadileri Boyunca Çevresel Kirleticilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Analizi: Trabzon İli Örneği

2014, Tuğba MEMİŞOĞLU 

Denizel Alan Coğrafi Bilgi Sistemi İçin Kadastro Veri Modeli Tasarımı: Trabzon İli Örneği

2013, Yaşar Selçuk ERBAŞ 

Web Haritalarının Bulut Bilişim İle Yayımlanması: Trabzon İli Örneği

2013, Şevket BEDİROĞLU

Denizel Verilerin CBS Tekniği İle Modellenmesi,

2007, Abdulaziz GÜNEROĞLU

Mobil Coğrafi Bilgi Sistemleri (Mcbs): Temel Kavramlar Ve Uygulamalar,

2005, Fatih DÖNER 

Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Trabzon İli Kanser Haritalarının Üretimi,

2005, Hüsniye Ebru ÇOLAK

Havza Planlamalarında Kadastro Çalışmalarının ve İdari sınırların Önemi: Trabzon - Değirmendere Havzası Örneği,

2005, Okan YILDIZ

İnternet Tabanlı Harita Servisi Uygulaması: Trabzon Dijital Kent Atlası Örneği,

2005, Nesibe Gülşah Ayhan HANEDAN

Adres Bilgi Tasarımı Ve Uygulaması:Trabzon Kent Örneği,

2003, Volkan YILDIRIM

Tarım Arazisi İken İmar Parseline Dönüştürülmüş Arazilerde Değer Artış Sürecinin İrdelenmesi:Trabzon Kaşüstü Örneği,

2002, Volkan BAŞER

Coğrafi Bilgi Sistemi İle Çevresel Verilerin Modellenmesi: Trabzon-Değirmendere Vadisi Örneği,

2000, Mehmet Devrim AKÇA

Coğrafi Bilgi Sistemi İle Kampus Bilgi Sistemi Tasarımı : Karadeniz Teknik Üniversitesi (Ktübis) Örneği,

1999, Firdevs YOMRALIOĞLU

Mülkiyet Bilgilerinin Kent Bilgi Sistemine Aktarılması Ve Arcview Uygulamaları,

1999, Orhan MATARACI

Altyapıya İlişkin Konum Bilgi Sistemleri İçin Veri Tabanı Tasarımı,

1999, Bilal KINAY

Trabzon Ilı Kıyı Kullanımı, İmar Planı-Mülkiyet Kıyı Kenar Çizgisi-Mülkiyet İlişkileri,

1999, Faik Ahmet SESLİ

Tapu Kadastro Bilgi Sistemi’ne Geçişte Kadastro’nun Özelleştirilmesi,

1998, Birol KUL

İmar Planlarının Uygulanabilirliklerinin Artırılması,

1998, Kamil KARATAŞ

Coğrafi Bilgi Sistemlerinde Raster Tekniği İle Taşınmaz Değer Haritalarının Üretilmesi,

1998, Erdinç EREN

1/1000 Ölçekli Paftaların Sayısallaştırılmasında Hassasiyet Araştırması,

1998, Kemal YURT

Arsa Ve Arazi Düzenlemesi Çalışmalarında Bilgisayardan Yararlanma,

1998, Tahsin YOMRALIOĞLU

Elektron Mikrograflarının Fotogrametri Yönetemlerle Üç Boyutlu Değerlendirme,

1998, Şebnem ÖLÇEK

Emlak Vergi Sisteminde Arsa Değerlendirmesi’nin İrdelenmesi,

1997, Servet URAL

Mahalle Bazında Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulaması,

1996, C. Coşkun AYDIN

Kentsel Alan Düzenlemelerinde İmar Parseli Üretme Yöntemleri Ve Sonuçlarının İrdelenmesi,

1992, Bayram UZUN