projeler

Düzenli Depolama Alanları İçin Yer Tespiti Çalışması ve Alternatif Katı Atık Bertaraf Sistemleri Etüt ve Araştırma Projesi

Destekleyen: DOKAP, 2015

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Volkan YILDIRIM

Özet: Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü GISLab Ar-Ge Laboratuvarınca hazırlanan "Düzenli Depolama Alanları İçin Yer Tespiti Çalışması ve Alternatif Katı Atık Bertaraf Sistemleri Araştırma Projesi" ile Doğu Karadeniz`de katı atık depolama alanları ve alternatif atık bertaraf yöntemleri belirlenecek.

 

Coğrafi Bilgi Sistemi ve Uzaktan Algılama Teknikleri ile Doğu Karadeniz Bölgesinin Konumsal Veri Tabanı Tasarımı

Destekleyen: Devlet Planlama Teşkilatı, Ankara, 2000

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU

Özet: Bu proje ile geniş bir coğrafik bölgenin araziye ilişkin temel bilgilerin toplanarak bilgisayar ortamında işlenmesi, saklanması ve güncellenmesi amaçlanmaktadır. Bölgede konuma dayalıbilgilerin (yerleşim birimleri, arazi yapısı, akarsular vb su kaynakları, tarım ve orman alanları, yollar gibi), uydu görüntülerinden yararlanılarak elde edilmesi ve bunlara bağlı detay bilgiler (yerleşim alanlarının nüfusu, arazi, tarım ve orman alanlarının özellikleri, su kaynakları ve yolların özellikleri vs.) ile ilişkilendirilerek Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanı oluşturma ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu çeşitli türdeki özel amaçlı kartoğrafik haritalar dijital olarak üretilecektir.

 

Türkiye İçin Ulusal Tabanlı Bir Arazi Bilgi Sistemine Yönelik, Sürdürülebilir Bir Arazi Yönetim Yapisının Modellenmesi

Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon, 2005

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU

Özet: Arazi politikalarının en yaygın uygulama şekli, benimsenen politikalara uygun olarak düzenlenen yasalar ve kurumlar aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle, bir ülkenin arazi politikasının etkinliği değerlendirilirken, o ülkenin arazi idaresi alanında yaşadığı sorunların yanında, araziye ilişkin yasa ve kurumlarının değerlendirilmesi, en belirgin göstergeler olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, Türkiye için arazi politikasının ve yönetim sisteminin yeniden yapılandırılması ihtiyacını ortaya koymak üzere, ülkemizde temel arazi idare alanlarında yaşanan sorunlar, arazi idaresindeki yasal ve kurumsal yapılanma kısaca aşağıdaki şekilde özetlenebilir.

 

Avrupa Konumsal Veri Altyapısına Entegre Bir Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Stratejisinin Geliştirilmesi

Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon, 2005

Proje Yöneticisi:  Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU

Özet: Avrupa’da ekonomik ve sosyal gelişim, etkili yönetim, e-devlet sürecine halk katılımının sağlanması, kurumsal ve idari kapasitelerin geliştirmesi, güvenlik ve çevresel sürdürülebilirlik politikalarının desteklemesi için coğrafi bilginin etkin kullanımını sağlayan politikalar geliştirilmektedir. “Action 2142–ESDI” eylemi ile Avrupa Konumsal Veri Altyapısı (KVA) kurulması çalışması başlatılmıştır. Bu eylem küresel veri paylaşımı hedefiyle, bölgesel, ulusal ve lokal ölçekteki coğrafi bilginin etkin kullanımı ve paylaşımı için, kullanılacak teknoloji ve standartlarla ilgili politikaları belirler. Türkiye, e-devlet projesinin bir parçası olarak, DPT tarafından organize edilen, 47. Eylem Planı ile “Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Oluşturulması” için kamu kuruluşlarının ortak katılımıyla bazı ön çalışmaları başlatmıştır.

 

Doğu Karadeniz Bölgesine Ait Kanser Vaka-Risk Haritalarının Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Üretilmesi

Destekleyen: TÜBİTAK, 2008

Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Tahsin YOMRALIOĞLU

Özet: TÜBİTAK (105Y308) tarafından desteklenen bu araştırma projesinin temel amacı, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde görülen kanser vakalarının mekânsal dağılımı ile nüfus ve çevresel etmenlere bağlı olarak incelenmesine yönelik, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’ne dayalı bir veritabanı oluşturularak, yerleşim bölgelerindeki mevcut kanser vaka-risk tabanlı istatistiksel haritaların üretilmesidir. Bununla birlikte proje kapsamında, bölgenin belli başlı yerleşim alanlarında görülen kanser vaka dağılımları CBS ortamında sunularak bu dağılımların coğrafi ilişkileri irdelenip, konumsal bazlı analizleri gerçekleştirip, sonuçları geo-istatistiksel anlamda yorumlanmıştır.

 

Trabzon İli Turizm Haritalarının Konumsal Bulut Bilişim Teknolojileri Kullanılarak Dinamik Yapıda Üretilmesi

Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu,Trabzon, 2013

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM

Özet: Bu çalışmada turizm faaliyetlerinin önemli işlem adımlarından biri olan altlık kültür/turizm haritalarının ivedilikle hazırlanması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda, kültür/turizm varlıkları, turistik tesisler, doğa turizmi verileri, (yürüyüş güzergâhları, durak noktaları vb.), doğal sit alanları, milli parklar gibi turizm verielrinin Bulut Bilişim servisleri üzerinden yayımlanması planlanmaktadır.

 

Trabzon İli Havzalarindaki Çevre Kirleticilerinin CBS ile Haritalandırılması

Destekleyen: KTÜ Araştırma Fonu, Trabzon, 2013

Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Ebru ÇOLAK

Özet: Bu proje kapsamda Trabzon İli havzalarında çevresel kirliliğe neden olabilecek etmenler belirlenerek, bu kirleticiler ve çevreye olan etki alanları haritalar üzerinde gösterilecektir. Çalışma bölgesi olarak Trabzon İli’nde yer alan Değirmendere, Akçaabat-Düzköy, Yomra ve Of-Solaklı olmak üzere toplamda 4 havzada çalışmalar yürütülecektir. Bu çalışma ile belirlenen havzalarda endüstriyel, evsel, tarımsal ve yoldan kaynaklı oluşabilecek kirliliğin neler olduğu ve bu kirleticilerin hangi bölgeleri ne düzeyde etkileyebileceğinin konumsal olarak incelenmesi hedeflenmiştir.

 

Doğalgaz İletim Hattı Güzergâhlarının Belirlenmesi İçin Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve Coğrafi Bilgi Sistemi Teknolojilerini Kullanarak bir Karar-Destek Modelinin Geliştirilmesi

Destekleyen: TÜBİTAK, Trabzon, 2010
Proje Yöneticisi: Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM
Özet: Doğalgaz İletim Hatları (DGİH), mevcut rezervlerin talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtılabilmesi için en uygun taşıma yöntemlerinden biridir. Bu hatlar uzun mesafelerde büyük bütçeler kullanılarak inşa edilmektedir.Boru hattıprojelerinin yapım maliyetlerinin düşürülebilmesi, ortaya çıkardığı çevresel zararların azaltılabilmesi ve yapım süresinin en aza indirgenmesi, başlangıçta güzergâhın doğru belirlenmesine bağlıdır.Bu proje çalışmasında, DGİH’nın optimum şekilde tesis edilebilmesi için, güzergâh belirleme işlemlerinin dinamik bir biçimde gerçekleşmesine olanak sağlayacak coğrafi bilgi teknolojilerine dayalı raster tabanlı bir karar-destek modelinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.