yurtiçi bildiriler

22. Çoruhlu, Y.E. vd., (2009), “Türkiye’de Sürdürülebilir Arazi Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sisteminin (CBS) Önemi: Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) CBS örneği”, 12. Türkiye Harita ve Teknik Kurultayı, Ankara.

21. Çoruhlu, Y.E. vd., (2009), “Kadastro Sürecinde Vakıf Arazilerinin Yönetim ve Organizasyon Sorunları: Trabzon Vakıflar Bölge Örneği” 12. Türkiye Harita ve Teknik Kurultayı, Ankara.

20. Yıldırım, V., (2007), "Raster Tabanlı Ağ Analizi Uygulamaları ve Türkiye İçin Bir Durum Değerlendirmesi", Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi", 30 Ekim - 2 Kasım, Trabzon.

19. Aydınoğlu, A. vd., (2007), "Ulusal Tabanlı Adres Bilgi Sistemi İçin İdari Birim Yapısının Konumsal Modellenmesi", Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası 11. Türkiye Harita Bilimsel Ve Teknik Kurultayı, 02-06 Nisan 2007, Ankara

18. Karataş, K. vd., (2007), “Altyapı Tesislerinin Mülkiyetle İlişkisi:Trabzon Şehir Geçişi Tüneli Örneği”, 11. Harita Kurultayı, Ankara.

17. Uzun, B., (2007), “Kentsel Arazi Yönetiminin Bir Aracı Olarak Arsa ve Arazi Düzenlemesi”, GAP Bölgesi Yerel Yönetimler Teknik Eğitim Semineri, Mardin.

16. Uzun, B., (2007), “Belediyelerin KBS Gereksinimi/ Belediyelerin Görevleri Bağlamında Bilginin Önemi/ KBS için Yasal Mevzuat”, TMMOB Ulusal CBS’2007 Kongresi- Kent Bilgi Sistemi Eğitim Semineri, Trabzon.

15. Uzun, B. vd., (2007), “Kadastral Verilerin CBS Ortamına Aktarılması ve Parsel-Mülkiyet Analizleri” TMMOB Ulusal CBS’2007 Kongresi, Cilt II, 518-526,Trabzon.

14. Yomralıoğlu, T. vd., (2007), “Raster Tabanlı Nominal Değerleme Yöntemine Dayalı Arsa-Arazi Düzenlemesi”, 11. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Cilt I, 477-489, Ankara.

13. Uzun, B. vd., (2007), “Türkiye’de Yabancıların Taşınmaz Edinimi: Arazi Yönetimi Bağlamında Bir İnceleme” 11. Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Cilt I, 519-535, Ankara.

12. Çolak, H., E. vd., (2006), "Kentler için Coğrafi Bilgi Sistem Tabanlı Sağlık Bilgi Sistemi Uygulaması: Trabzon Kent Örneği", Kent ve Sağlık Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 7-9 Haziran 2006, Bursa

11. Yıldırım, V. vd., (2006), "Coğrafi Bilgi Sistemleri İle Kentsel Amaçlı Acil Durum Yönetim Modeli: Trabzon Örneği", Yapı ve Kentte Bilişim`06 IV. Kongresi, Bildiriler Kitabı, 8-9 Haziran 2006, Ankara.

10. Uzun, B. vd., (2006), “Gecekondulardan Çağdaş Yerleşimlere Doğru Bir Kentsel Dönüşüm Yaklaşımı”, Uluslararası katılımlı Kent ve Sağlık Sempozyumu, 186, Bursa.

9. Yomralıoğlu, T. vd., (2005), “Türkiye İçin Sürdürülebilir Bir Arazi Politikası İhtiyacı”, X. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, s.x, Ankara. 

8. Aydınoğlu, A.Ç vd., (2005), “Avrupa’da Konumsal Veri Altyapı Politikaları”, X. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, s.x, Ankara. 

7. Uzun, B. vd., (2005), "Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Yasadışı Yerleşim Sorunlarının Çözümü İçin Bir Model, X. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, s.x, Ankara. 

6. Yıldırım, V. vd., (2005), "Yeni Belediyeler Kanunu Kapsamında İdari Sınırların CBS ile Belirlenmesi: Trabzon Örneği", X. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, s.x, Ankara. 

5. Yıldırım, V., (2003), "Kent Bilgi Sistemleri İçin Numarataj İşlemlerinde Hukuki Yapının İncelenmesi, IX. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, s.295-302, Ankara. 

4. Yıldırım, V. vd., (2003), "e-Belediyeler İçin Bir Adres Bilgi Sistemi Modeli", e-Belediyecilik ve e-Mühendislik II. Ulusal Kongresi, Ankara. 

3. Aydınoğlu, A., Ç. vd., (2003), "e-Belediyeler İçin İnternet Tabanlı Harita Hizmetleri", e-Belediyecilik ve e-Mühendislik II. Ulusal Kongresi, Ankara. 

2. Yomralıoğlu, T., (2003), “Coğrafi Bilgi Sistemi Politikası”, Çağrılı Bildiri, TUJK CBS ve Jeodezik Ağlar Çalıştayı, Selçuk Üniversitesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği Bölümü, s.104-113, ISBN: 975-591-587-7, Konya.