GISLab ar-ge misyonu

1. Akademik Boyutu

GISLab, CBS ile ilgilenen birimlere akademik destek olarak derslerin ve uygulamalarının gerçekleştirilmesini, literatür desteğine yönelik katkılar sağlar. Ders uygulamaları yanında, lisansüstü düzeyde tez çalışmaları, araştırma ve incelemelerde yazılım-donanım destekleriyle birlikte teknik danışmanlık hizmetleri sunarak disiplinler arası bilimsel araştırma ve uygulamaların gelişmesine katkı sağlar.


2. Kaynak Boyutu

Günümüzde Coğrafi Bilgi Sistemleri planlamadan turizme, çevreden ekonomiye, ormancılıktan haritacılığa, jeolojiden kaynak araştırmasına kadar geniş bir alanda uygulama olanağı bulmaktadır. CBS’nin ilgili meslek branşlarındaki çalışmaları hızlandırması ve bilgi teknolojisinin kullanımı ile doğru-karar vermeye yönelik alternatiflerinin artırılması sağlanır. Bilhassa farklı disiplinlerce kullanılan CBS ile, meslekler arası konumsal bilgi alış-verişi ve bilgi paylaşımının önemi ve bilginin bir kaynak olarak algılanıp yine farklı mesleklerce etkin bir şekilde nasıl kullanılabileceği hususundaki yeteneklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.


3. Uygulama Boyutu

Planlama ve projelendirme aşamalarında büyük önem taşıyan konumsal verilerin toplanması ve işlenmesi CBS uygulamalarıyla gerek öğrenciler gerekse özel amaçlı araştırmacıların önemli eksikliklerini tamamlayarak, analiz ve yorum kapasitelerini artırmış olacaktır. Sadece akademik düzeyde değil, aynı zamanda bölge ve ülkenin CBS konusundaki gereksinimlerine de yanıt verecek bir “know-how” birimine ihtiyaç vardır. Üniversitenin teknoloji geliştirmeye yönelik faaliyetlerine ilave olarak, sanayi ve diğer kamu kesimleriyle ortak projelerin araştırılıp geliştirilmesi ve bu projelerin uygulanarak ekonomiye kazandırılması gibi fonksiyonlar, GISLab`ın önemli görevleri arasındadır. Bu nedenle akademik faaliyetlere sağlanan katkıya ilave olarak üniversitenin dışa açılabilirliğine de katkı sağlamak hedeftir. Ayrıca GISLab AR-GE, akademik ve üniversite dışı kurum-kuruluşlarında birlikte proje üretmelerine olanak tanıyacak ortak bir mekan da olacaktır.


4. Toplumsal Boyutu

Harita, bir objenin konumunu, sınırını, dağılımını ve diğer objelere göre nısbi komşuluklarını içeren konumsal bilgileri ve bir objenin fiziksel envanter durumunu ifade eden açıklayıcı bilgileri bir arada bulundurmalıdır. Nitekim geleneksel veriler yanında, uydularla elde edilen ve konuma bağlı bilgilerin miktarı da her geçen gün artmaktadır. Bu denli yoğun bilgiyle uğraşmak ve bunları toplumun hizmetine sunabilmek için büyük bir uzmanlık alanına ihtiyaç vardır. CBS bu gibi ihtiyaçlara karşılık vermek için çok geniş bir kullanım yelpazesi oluşturulmasına imkan sağlamıştır. Hızla artan nüfusa paralel olarak çeşitlenen veri/bilgiye artan talep, medeniyet ve çağdaş uygarlık seviyesini yakalamak ve kısaca bilgi toplumu olabilmek için eğitim-öğretim hizmetlerinin yanı sıra, üniversite bünyesinde uygulamaya yönelik çeşitli araştırmaların yapılmasını zorunlu kılmaktadır.

Türkiye’de kısmen yeni bir teknoloji olan CBS’yi tanıtmak, araştırma projeleri gerçekleştirmek, uygulama ağırlıklı yazılımlar geliştirmek, kamu veya özel kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar düzenlemek bilgi çağına ulaşmak üzere adım atan ülkemize gelişme yolunda sayısız katkılar sağlayacaktır. Zaman, emek, can ve mal kayıplarına neden olan klasik kentsel yönetim sistemlerinin terk edilip modern anlamda kent yönetim anlayışına geçilmesi gerekmektedir. Topluma daha iyi hizmet sunabilmek ve optimum kararları alabilmek için bir bilgi sistemine ihtiyaç vardır. Gerek yerel yönetimlerde, gerekse ormancılık, tarım, telekomünikasyon gibi konumsal veriye ihtiyaç duyan alanlarda stratejik planların oluşturulması, ekonomik analizlerin yapılabilmesi, planların güncelleştirilebilmesi kurulacak bir coğrafi bilgi sistemiyle gerçekleşebilecektir.