görevlendirme

Bilgilendirme Grafikleri

Öğretim Üyesi Yurt Dışı Görevlendirme

Not1: Öğretim Görevlilerinin Aylıklı Yurtdışı Görevlendirme Süreleri 1 Yılı Aşamaz. Üniversite Tarafından gerekli Görüldüğü Taktirde Bu Süre Aylıksız Olarak 1 Yıla Kadar Uzatılabilir.
Not2: YÖK Akademik Hareketlilik Projesi Kapsamında En Az İki Yarıyıl Görevlendirilenler Yurtdışı Uzun Süreli Görevlendirmelerinde Aranan Hizmet Sürelerinin Yarısı Aranır.
Not3: Yurtdışında üç ay ve daha Fazla Süreyle Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına genel hükümlere göre mecburi hizmet yüklenir. Öğretim Elemanlarının Burs ve Ücret Sağlayıp Sağlamadığı ve Temin Edilen Burs veya Ücretin Geçimini Sağlayıp Sağlamayacağı Esas alınarak Karara Bağlanır.

?Yüksek Öğretim Kanunu İçin Tıklayınız!!!

?Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara Ait Değişiklikler için Tıklayınız.!!! 

?Görevlendirme Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.!!!

?Pasaport İşlemlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.!!!

?BYS üzerinden Görevlendirme Formu Doldurmak İçin Tıklayınız.!!!

?Uzun Süreli Görevlendirme Akış Şeması İçin Tıklayınız.!!!

?Yolluklu- Yevmiyeli Görevlendire Akışları İçin Tıklayınız.!!!

Öğretim Görevlisi Yurt Dışı Görevlendirmesi

Not1: Öğretim Üyelerinin Aylıklı Yurtdışı Görevlendirme Süreleri 1 Yılı Aşamaz. Üniversite Tarafından gerekli Görüldüğü Taktirde Bu Süre Aylıksız Olarak 1 Yıla Kadar Uzatılabilir.
Not2: YÖK Akademik Hareketlilik Projesi Kapsamında En Az İki Yarıyıl Görevlendirilenler Yurtdışı Uzun Süreli Görevlendirmelerinde Aranan Hizmet Sürelerinin Yarısı Aranır.
Not3: Yurtdışında üç ay ve daha Fazla Süreyle Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına genel hükümlere göre mecburi hizmet yüklenir.                                                         Öğretim Elemanlarının Burs ve Ücret Sağlayıp Sağlamadığı ve Temin Edilen Burs veya Ücretin Geçimini Sağlayıp Sağlamayacağı Esas alınarak Karara Bağlanır.

?Yüksek Öğretim Kanunu İçin Tıklayınız!!!

?Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara Ait Değişiklikler için Tıklayınız.!!! 

?Görevlendirme Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.!!!

?Pasaport İşlemlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.!!!

?BYS üzerinden Görevlendirme Formu Doldurmak İçin Tıklayınız.!!!

?Uzun Süreli Görevlendirme Akış Şeması İçin Tıklayınız.!!!

?Yolluklu- Yevmiyeli Görevlendire Akışları İçin Tıklayınız.!!!

Uzmanlık- Doktora Bitiren Arş. Gör. Görevlendirme

?Yüksek Öğretim Kanunu İçin Tıklayınız!!!

?Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara Ait Değişiklikler için Tıklayınız.!!! 

?Görevlendirme Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.!!!

?Pasaport İşlemlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.!!!

?BYS üzerinden Görevlendirme Formu Doldurmak İçin Tıklayınız.!!!

?Uzun Süreli Görevlendirme Akış Şeması İçin Tıklayınız.!!!

?Yolluklu- Yevmiyeli Görevlendire Akışları İçin Tıklayınız.!!!

Araştırma Görevlisi Yurt Dışı Görevlendirme

 

Yurtdışında üç ay ve daha Fazla Süreyle Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına genel hükümlere göre mecburi hizmet yüklenir. Öğretim Elemanlarının Burs ve Ücret Sağlayıp Sağlamadığı ve Temin Edilen Burs veya Ücretin Geçimini Sağlayıp Sağlamayacağı Esas alınarak Karara Bağlanır.

?Yüksek Öğretim Kanunu İçin Tıklayınız!!!

?Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirilmelerde Uyulacak Esaslara Ait Değişiklikler için Tıklayınız.!!! 

?Görevlendirme Formlarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.!!!

?Pasaport İşlemlerine Ulaşmak İçin Tıklayınız.!!!

?BYS üzerinden Görevlendirme Formu Doldurmak İçin Tıklayınız.!!!

?Uzun Süreli Görevlendirme Akış Şeması İçin Tıklayınız.!!!

?Yolluklu- Yevmiyeli Görevlendire Akışları İçin Tıklayınız.!!!

2547 s.k. Ek md. 46'ya Göre Sözleşmeli Araştırmacı İstihdamı

2547 Sayılı Kanunun Ek Madde 46'ya göre; Uluslararası tanınırlığı olan yabancı yükseköğretim kurumlarında veya Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili birimlerin araştırma merkez ve enstitülerinde ya da teknoloji geliştirme bölgelerinde, araştırma altyapılarında özel sektör Ar-Ge merkezleri yahut laboratuvarlarında fiilen çalışan doktora derecesine sahip Türk veya yabancı uyruklu nitelikli Araştırmacı İstihdamı sağlamak.

 • Kişi, kurum ve YÖK' nun onayı giderleri özel bütçeden karşılanır.
 • Yüksek Öğretim Kurumlarında bir(1) yılı geçmemek üzere kısmi zamanlı görevlendirilirler. 
 • Bu kapsamda görevlendirilecek personel sayısı ilgili Yükseköğretim Kurumunun dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının %2' si ile sınırlıdır.
 • Bu madde ile görevlendirilenlere 40.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere Hazine Maliye Bakanlığının görüşü üzerine YÖK tarafından belirlenir.
 • Aylık, ödenek, her türlü tazminatları ile diğer sosyal hak ve yardımları kendi kurum ve kuruluşlarınca ödenir.
 • Bu şekilde görevlendirilenlerin bilimsel yayın ve çalışmaları dikkate alınarak görev süreleri aynı usulle uzatılabilir.
 • İstihtam sağlanan kişiler görevlendirildikleri YÖK' unda lisans veya lisansüstü öğretim, danışmanlık, bilimsel araştırma ve uygulama, Ar-Ge, yenilik veya tasarım çalışmaları yapmakla yükümlüdür.

2547 s.k. Ek md. 34'e Göre Sözleşmeli Araştırmacı İstihdamı

Devlet Yüksek Öğretim Kurumlarının uygulama ve araştırma merkezlerinde, araştırma enstitülerinde 28/022008 Tarih ve 5746 Sayılı araştırma, geliştirme ve tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi hakkında ilgili kanun kapsamında Ar-Ge, yenilik veya tasarım projelerinde görev alan ya da öğretim üyelerinin yürüttükleri bu nitelikteki projelere yardımcı olmak için, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlilik eğitimini tamamlayanlara araştırmacı istihdamı sağlamaktır.

 • Doktoradan sonraki 7 yıl içinde en fazla üç (3) yıl süre ile giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere ve sözleşmeli olarak istihdam edilir.
 • İstihdam edecek personel sayısı Kurumumuz dolu öğretim elemanı kadrosunun %2' si ile sınırlıdır.
 • Bu madde ile istihdam edilmiş olmak memurluk veya diğer personel istihdam şekillerinden birine geçiş hakkı tanımaz.
 • Söz konusu araştırmacıların kurum itibariyle sözleşme örneği, süresi ve süre sonlandırması YÖK tarafından belirlenir.
 • Ücretleri 50.000 60.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacaktutarı geçmemek üzere Yök tarafından belirlenir.
 • Diğer mevzuatarda aksine hüküm olsa da ön görülen ücret dışında ödeme yapılamaz ve sözleşmeye eklenemez.
 • Mali ve sosyal haklar dışında diğer hususlarda 657 Sayılı Kanunun 4. maddesinin B fıkrası kapsamında istihdam ettirilirler.

 

 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde, AR-GE veya Tasarım Merkezlerinde Görevlendirme