yabancı uyruklu öğretim elemanı istihdam süreci

Süreç

İstenilen Belgeler:

 İlgilinin Dilekçesi

 İlgilinin Akademik Çalışmalarına İlişkin Bilgi formu

 Diploma (KİK Onaylı Türkçe Tercümesi)

 Fotoğraf (2 Adet)

 İlgilinin Özgeçmişi ve Bilimsel Çalışmaları

 Vize Talep Formu

 Diploma (KİK Onaylı Türkçe Tercümesi)

 Fotoğraf (2 Adet)

 Pasaport (KİK onaylı Fotokopisi)

 

İstenilen Belgeler:

 İlgilinin Dilekçesi

 lgilinin Akademik Çalışmalarına İlişkin Bilgi formu

 Diploma (KİK Onaylı Türkçe Tercümesi)

 Fotoğraf (2 Adet)

 İlgilinin Özgeçmişi ve Bilimsel Çalışmaları

 Vize Talep Formu

 Diploma (KİK Onaylı Türkçe Tercümesi)

 Fotoğraf (2 Adet)

 Pasaport (KİK onaylı Fotokopisi)

 

İstenilen Belgeler:

İlgilinin Dilekçesi

İlgilinin Akademik Çalışmalarına İlişkin Bilgi formu

Diploma (KİK Onaylı Türkçe Tercümesi)

Fotoğraf (2 Adet))

İlgilinin Özgeçmişi ve Bilimsel Çalışmaları

Vize Talep Formu

Diploma (KİK Onaylı Türkçe Tercümesi)

Fotoğraf (2 Adet)

Pasaport (KİK onaylı Fotokopisi)

 

Genel Usul ve Esaslar

Yabancı uyruklu öğretim elemanları:

Madde 34 - Yükseköğretim kurumlarında, sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanları, ilgili fakülte, enstitü veya yüksekokul yönetim kurulunun önerisi ve üniversite yönetim kurulunun uygun görüşü üzerine rektör tarafından atanırlar. Bunlar, öğretim görevleri bakımından, bu kanunda aylıklı öğretim elemanları için konulmuş olan hükümlere tabidirler.

(Değişik: 17/8/1983 - 2880/17 md.) Yabancı uyruklu öğretim elemanlarının bu şekilde atanmaları veya görevlendirilmeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Cumhurbaşkanı kararını gerektiren hükümlerine tabi olmadan, Yükseköğretim Kurulunca verilecek ön izni müteakip Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınacak çalışma izni neticesinde ilgili üniversitesi ile sözleşmesi yapılır.

(Ek fıkra: 2/7/2018-KHK-703/43 md.) Bu madde ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesine göre yükseköğretim kurumlarında sözleşme ile görevlendirilecek yabancı uyruklu öğretim elemanı sayısı dolu öğretim elemanı kadrosu sayısının %2 sini geçemez. Bu kapsamdaki yabancı uyruklu öğretim elemanının yükseköğretim kurumları itibariyle dağılımı, isim, ücret ve sözleşme örneğinin vizesi, sözleşme süresinin uzatılması ve sona erdirilmesi, Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılır.

*Yukarıdaki kanun maddeleri çerçevesinde çalıştırılmakta olup belirlenen usul ve esaslar aşağıda verilmiştir. 

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı İstihdamı ile İlgili Usul ve Esaslar

Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Yurtdışı Görevlendirme

Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı (Ücret)

Yabancı Uyruklu-Genelge

 

Ücret Durumu

Görevlendirme

KTÜ Tanıtım Sunumu

Sosyal İmkanlar

Kurumsal İmkanlar

Ülke Kodları