performans yönetimi işlemleri

Genel Bilgiler

Üniversitemiz idari personellerini kapsayan performans değerlendirme sistemi KTÜ İnsan Kaynakları Yönergesi doğrultusunda yürütülmektedir.

 

Performans değerlendirmesi; değerlendiricilerden kaynaklı hataları en alt düzeye indirmek amacıyla en az 3 değerlendirici tarafından çok yönlü olarak yapılır.

Çok Kaynaklı Değerlendirmeler:
360 Derece Performans Değerlendirme Sistemi

  • 1990’lı yılların başlangıcından itibaren artmaya başlamış ve günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır.
  • İş görenler hakkında iş arkadaşlarının, üstlerinin ve astlarının yaptıkları değerlendirme veya geri-bildirimleri içeren sistemdir.
  • İş görenlerin ilişkide bulunduğu insanlardan güvenilir ve anonim geri-bildirim aldığı bir sistemdir.

Değerlendiriciler

Puan Karması

.

 

 

Performans değerlendirme 
100 (yüz) tam puan
üzerinden yapılır.

 

Performans Düzeyleri

Personelin performans puanına göre belirlenen başarı düzeylerinin açıklamaları aşağıda belirtilmiştir:

A düzeyi (85-100 puan): Değerlendirme dönemi boyunca gerekli bilgi, beceri ve davranışlar bakımından görevini üstün bir performansla tam ve doğru olarak yerine getirmiştir.

B düzeyi (60-84 puan): Değerlendirme dönemi boyunca gerekli bilgi, beceri ve davranışlar bakımından görevini başarılı bir performansla tam ve doğru olarak yerine getirmiştir.

C düzeyi (40-59 puan): Değerlendirme dönemi boyunca gerekli bilgi, beceri ve davranışlar bakımından geliştirilmeye ihtiyaç duymakta olup görevini beklenenin altında yerine getirmiştir.

D düzeyi (0-39 puan): Değerlendirme dönemi boyunca gerekli bilgi, beceri ve davranışlar bakımından yetersiz olup görevini beklenenin çok altında yerine getirmiştir.

Ek Puanlar

Memur akademisi katılım belgesi

+5 Puan

Aldığı mesleki sertifika

+5 Puan

Memur akademisi başarı belgesi

+10 Puan

Rektör tarafından verilen takdirname ve teşekkür belgesi

+20 Puan

Verdiği eğitimler, seminerler, konferanslar

+20 Puan

Adli ceza -10 Puan
Disiplin cezası -10 Puan

 

 

Performans Ödülleri

 

Personele başarı düzeylerine göre birim üst amirleri tarafından aşağıda belirtilen performans ödülleri verilir.

A” düzeyinde başarı gösteren personele “Üstün Performans Belgesi”, “B” düzeyinde başarı gösterenlere “Teşekkür Belgesi” verilir.

Performans değerlendirme sonucu “A” ve “B” olarak belirlenen personeller, personel geliştirme ya da kariyer geliştirme olarak rotasyon talep edebilirler.

Detayları 6 ay önce ilan edilmek suretiyle Genel Sekreterlik onayı doğrultusunda personele başarı düzeylerine göre ayni/nakdi performans primi verilebilir.

İtiraz Süreci

 

 

Performans Değerlendirme Notuna İtiraz Süreci

Performans notlarına itirazlar, 7 (yedi) iş gün içinde Personel Daire Başkanlığına yazılı olarak bildirilir.

Performans notlarına itirazlar, İtiraz Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

İtiraz Değerlendirme Komisyonu Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Personel Daire Başkanı ve Hukuk Müşavirinden oluşur.

Örnek Hesaplama

Performans değerlendirme sistemimizde performans notu ve düzeyinin belirlenme süreci örnek bir çalışma ile aşağıda gösterilmiştir.