program çıktıları

Ölçüt 3. Program Çıktıları

İnşaat Mühendisliği Bölümünün eğitim amaçları, yalnızca kaliteli eğitimden geçmiş mezunlar vermeyi hedeflememektedir. Aynı zamanda, mezunlarımızın gelecekte elde edecekleri kariyer hedeflerini ortaya koymakta ve iş hayatına başladıkları andan bu yana bölümün gücünü yanlarında hissetmelerini amaçlamaktadır. Bu nedenle, İnşaat Mühendisliği Bölümü programının eğitim amaçları belirlenirken, öğrenci-akademisyen döngüsünden çıkılarak, söz sahibi olduğumuz bir piyasada mezunlarımızın etkin olarak çalışabilmesi için gerekli zemini oluşturma çalışmaları dikkate alınmıştır.

3.1 Tanımlanan Program Çıktıları

Program çıktıları, öğrencilerin programdaki eğitimleri süresince kazanmaları gereken bilgi, beceri ve davranışları tanımlayan ifadeler olarak ortaya konmaktadır. Bu çıktılar, program eğitim amaçlarına ulaşabilmek için gerekli bilgi, beceri ve davranış bileşenlerini kapsayacak şekilde MÜDEK çıktılarına paralel olarak belirlenmiş ve Tablo B - 3.1’de verilmiştir.

 

Tablo B - 3.1. Program çıktıları

Çıktı No

Program çıktıları

i.

Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.

ii.

Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.

iii.

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.

iv.

Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.

v.

Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.

vi.

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.

vii.

Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.

viii.

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.

ix.

Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi

x.

Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık; sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.

xi.

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Bu verilere https://katalog.ktu.edu.tr/DersBilgiPaketi/oloprogram.aspx?pid=1&lang=1 adresinde erişilebilir.