sürekli iyileştirme

Sürekli İyileştirme

1. Programın Eğitim Amaçlarına İlişkin Düzenleme

Üniversite bilgi paketi ile programın internet sayfasındaki uyumsuzluk düzeltilmiş ve yapılan paydaş toplantılarında paydaşların önerileri doğrultusunda gerekli güncellemeler yapılmıştır.

2.Ölçme ve Değerlendirme Sistemi Verilerinin Kullanılması

Ölçme ve değerlendirme sistemi içerisinde kullanılan anketlerin öğrencilere uygulanmasına her yarıyıl devam edilmiştir. Anketler sonucunda elde edilen sonuçlar, dönemsel olarak bölüm sitesinde yayınlanmış (/insaat/anketsonuclari) ve ilgili öğretim üyesine/elemanı tarafından incelenerek muhafaza edilmiştir.

Bunlara ilaveten, yeni gelen öğrenci anketleri her yarıyıl başında uygulanmaya devam edilmiş olup, öğrencilerin sosyo-ekonomik değerlendirilmesi bölüm içerisinde değerlendirilmiştir.

Mezun olan öğrencilerin de mezun anketlerine katılımını artırmaya yönelik çalışmalar yapılmış, öğrencilerin iletişim bilgilerini içeren veri tabanı genişletilmiştir (/insaat/mezun).

İşveren/paydaş anketlerinde anketlere katılım oranını artırmaya yönelik çalışmalar sürdürülmektedir.

Programımızda yapılan anketler aşağıdaki verilmektedir:

•          Mezun Anketi

•          İşveren/Paydaş Anketi

•          Yeni Öğrenci Anketi

•          Mezuniyet Anketi

•          Staj Anketi

3.Ders Programlarına İlişkin Düzenleme

Öğrencilerin ilgi alanlarına hitap edebilmek için geniş bir seçmeli ders havuzu oluşturulmuştur. Bu doğrultuda seçmeli dersler üniversite ve program bazında olmak üzere 52' ye çıkartılmıştır. Öğrencilerin bu seçmeli ders tablosundan 9 tanesi bölüm, 4 tanesi de üniversite seçmeli dersi olmak üzere 13 ders seçmeleri sağlanacaktır.

4.Akademik Kadrodaki Gelişmeler

Bölümümüzün her bir Anabilim Dalında, birçok öğretim üyemizin emekli olmasına rağmen, bugün için yeter sayıda öğretim üyesi mevcuttur. Bununla birlikte, Anabilim Dallarının daha da güçlenmesi için yeni öğretim üyeleri de kadrolarımıza katılmaktadır. Kadroların güçlenmesi programların güçlenmesini sağlayacağı gibi, araştırma/geliştirme faaliyetlerini de olumlu etkileyecektir. Bu amaçla yeni öğretim üyelerinin, iç beslenme yanında, farklı disiplinlerde yetişmiş dışarıdan öğretim üyelerinin kadrolarımıza katılmaları için gerekli çabalar da gösterilmektedir.

5.Laboratuar Olanaklarındaki Gelişmeler

Yapılan çalışmalar sonucunda, bilimsel proje bütçeleri ve üniversitemizin destekleri yardımıyla laboratuarlarımıza 40 ton kapasiteli tek eksenli sarsma masası gibi bir çok önemli cihaz kazandırılmıştır. Laboratuar olanaklarındaki diğer tüm gelişmeler ziyaretiniz esnasında gösterilecektir.

6.Bilimsel Projeler Alanındaki Gelişmeler

Bölümümüz öğretim üyeleri, son yıllarda birçok bilimsel araştırma projesi (BAP, TÜBİTAK) desteği kazanmış ve/veya başvurusunda bulunmuştur. Bazı projelerde üniversitemizin diğer bölümleri ile, bazı projelerde ise farklı üniversitelerdeki öğretim üyeleri ile ortak çalışmalar yapılmıştır. Son üç yıl içerisinde başvuru yapılan ve/veya destek alan projelerin içerikleri hazırlanmakta olup bölüm ziyaretimiz sırasında sunulması amaçlanmaktadır.

7.Ulusal ve/veya Uluslararası Bilimsel Yayınlar Alanındaki Gelişmeler

Bölümümüz öğretim elemanları (öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, araştırma görevlileri vb..), son yıllarda birçok bilimsel çalışmayı ulusal ve/veya uluslararası bilimsel literatüre kazandırmıştır. Özellikle yeni atama kriterlerinin de etkisi ile birlikte, yapılan teorik ve deneysel çalışmalar hızlı bir şekilde yayına dönüştürülmekte olup, bu çalışmalarda farklı disiplinler arası özgünlüğe de katkı sağlanmaktadır. Bölümümüz öğretim elemanlarının son üç yıl içerisinde yapmış oldukları bilimsel çalışmalarının (ulusal ve/veya bildiri, makale vb..) içerikleri hazırlanmakta olup, ilgili dosyaların bölüm ziyaretimiz sırasında sunulması amaçlanmaktadır.

8.Yarışmalar Alanındaki Gelişmeler

Bölümümüz öğrencileri uzun yıllardır ulusal ve uluslararası yarışmalara katılarak teorik bilgilerini uygulama alanları bulmuş ve böylelikle tasarım, analiz ve imalat becerilerini geliştirmişlerdir. Bu yarışmalardan elde edilen başarı ve tecrübe her geçen gün daha fazla öğrencimizin ilgisini çekmiştir.  Öğrencilerin yarışmalara katılımları sırasında gerekli maddi destek, üniversitemiz, dekanlık ve bölüm başkanlığı ile serbest piyasada görev yapan oda temsilcileri ve mühendisler gibi, paydaşlar aracılığı ile sağlanmaktadır. Yarışmaya katılan ekiplere bölümümüz öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri tarafından danışmanlık hizmeti verilmekte olup, çok yoğun çalışmalar sonucunda birçok derece elde edilmiştir. Son beş yılda elde edilen yarışma ödülleri aşağıda sıralanmaktadır.

 

•          2015 yılı 12. Seismic Desing Competition, USA                                                     5. lik ödülü

•          2015 yılı Design & Construct, İstanbul                                                                    1. lik ödülü

•          2015 yılı Design & Construct, İstanbul                                                                    2. lik ödülü

•          2016 yılı Design Together with BIM 2016, İstanbul                                                 1. lik ödülü

•          2016 yılı Design Together with BIM 2016, İstanbul                                                 3. lük ödülü

•          2016 yılı Design & Construct, İstanbul                                                                    1. lik ödülü

•          2017 yılı Design & Construct, İstanbul                                                                    1. lik ödülü

•          2017 yılı 14. Seismic Desing Competition, USA                                                      1. lik ödülü

•          2018 yılı Design & Construct, İstanbul                                                                    1. lik ödülü

•          2018 yılı Design & Construct, İstanbul                                                                    Mansiyon Ödülü

•          2018 yılı DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması                                2. lik ödülü

•          2018 yılı Tekla Global Student BIM Awards, USA                                                   1. lik ödülü

•          2019 yılı DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması                                2. lik ödülü

•          2019 yılı Design & Construct, İstanbul                                                                    1. lik ödülü