akademik birimler

Müfredat ve Materyal Geliştirme Birimi

Müfredat ve Materyal Geliştirme Birimi, Yabancı Diller Bölümünde İngilizce hazırlık eğitimi alan öğrencilerin, hazırlık bölümünden mezun olup bölümlerinde İngilizce dersler alan öğrencilerin, Hazırlıkta İngilizce eğitim veren öğretim görevlilerinin, Bölümlerde eğitim veren öğretim görevlileri ve üyelerinin fikirleri, görüşleri ve ihtiyaçlarını tespit ederek, ihtiyaçlar doğrultusunda programlarlar geliştirir. Takip edilecek hedefleri, kullanılacak kitapları ve materyalleri belirler ve gerekirse ek materyaller hazırlar. Ayrıca, kullanılan tüm materyaller ile ilgili öğretim görevlileriyle görüşmeler, toplantılar düzenler ve tüm derslerin müfredat doğrultusunda işlenmesini sağlar. Mesleki Gelişim Birimi ile işbirliği halinde odak grup görüşmeleri, sınıf gözlemleri, anket gibi araçlar kullanarak öğrenci ve öğretim görevlilerinden sistematik olarak geri bildirim alır ve programda gereken değişiklikleri yapar.

Mesleki Gelişim Birimi

Mesleki Gelişim Birimi KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulundaki öğretim görevlilerine ihtiyaç duyulan konular hakkında eğitim sağlamak için çalışır.

Kurum içi ve kurum dışı eğitimler organize eder.

Öğretim görevlileri dış eğitim ve etkinliklere katılmaya ve edinilen bilgileri diğer eğitmenlerle düzenli olarak paylaşmaya teşvik edilirler.

Mesleki Gelişim Birimi öğretim görevlilerinin yıllık performanslarının değerlendirilmesinden sorumludur ve yıllık olarak ders gözlemleri yapar, anketler düzenler ve bunların sonucunda ihtiyaçları belirleyip giderilmesi için gerekli eğitim programlarını düzenler.

Uluslararasılaşma Birimi

Uluslararasılaşma Birimi, Üniversitemizin uluslararasılaşma politikasıyla paralel olarak öğrencilerimizin gelişen, değişen ve küreselleşen dünyaya uygun yetkinliklerle donatmayı hedefleyen çalışmalar yürütür. Bu çalışmalar, uluslararası tanınırlığımızı artırmak adına düzenlenen/düzenlenecek uluslararası konferansları, katılım gösterilen uluslararası fuarları, ziyaret edilen yurt dışındaki kurumları, yurt dışından davet edilen konuşmacıları ve diğer tüm Uluslararası tanıtım faaliyetlerini kapsamaktadır.

Ayrıca okulumuzum ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından akredite edilmesi, müfredatın uluslararasılaştırılması hedefleri doğrultusunda faaliyetler yürütür.

Uluslararasılaşma Birimi, Uluslararası kabul gören sınavlar (IELTS, PTE vb.) için kurumumuzun sınav merkezi olması amacıyla gerekli araştırmaları ve iletişimleri sağlar. Yabancı öğretim görevlisi temini konusunda Fulbright, Relo gibi kurumlarla iletişim kurar. Yabancı öğrenciler, yabancı öğrenci kulüpleri ve TÖMER'de okumakta olan bir sonraki yıl öğrencimiz olacak öğrencilerle iletişim halinde olur. Erasmus sınavı ve Erasmusa katılacak olan öğrenciler ile ilgili konularda üniversitemizin Erasmus Ofisi ile temas halindedir.

İletişim ve Medya Birimi

İletişim ve Medya Birimi, yerel ve ulusal alanda yüksekokulumuzla ilgili yazılı, sesli, görüntülü ve dijital medyayı takip eder, bu verileri işler, arşivler ve ilgili yöneticilere sunar. Ayrıca basın kuruluşlarıyla iletişimi sağlar, düzenlenen etkinlik ve organizasyonların haberleştirilmesini sağlar. Ek olarak, sosyal medyadaki kurum hesaplarını yönetir ve günceller, okulumuzun tanıtımı için gazete, dergi, bülten, fotoğraf, film ve albüm gibi yazılı, sesli, görsel ve dijital materyaller hazırlar. Bunların yanı sıra, etkinlik, duyuru ve haberlerin internet sayfasında yer almasını sağlar, internet sayfasında yer alan bilgilerin İngilizceye çevirisini sağlar ve yayınlar ve internet sayfasının güncelliğini takip eder.

Akreditasyon ve Kalite Birimi

Birimin misyonu, vizyonu ve hedefleri doğrultusunda eğitim- öğretim faaliyetleri ile idari hizmetlerin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi için:

  • Birimin iç kalite sistemini kurmak ve bu sistemin, üniversitenin kendi kalite sistemiyle örtüştüğünden emin olmak,
  • Kurumsal göstergeleri tespit etmek ve bu kapsamda yapılacak çalışmaları yürütmek,
  • Bu çalışmaları Yabancı Diller Bölüm Başkanlığına ve Yüksekokul Müdürlüğüne sunmak,
  • İç değerlendirme çalışmalarını yürütmek,
  • Kurumsal değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurumsal değerlendirme raporunu hazırlamak,
  • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmaktır.

Ölçme ve Değerlendirme Birimi

Yabancı Diller Bölümümüz Hazırlık programında uygulanan tüm sınavlar, Ölçme Değerlendirme Birimi bünyesinde sınav hazırlamakla görevlendirilmiş öğretim görevlilerimiz tarafından hazırlanır. Ölçme Değerlendirme Birimi Müfredat ve Materyal Geliştirme Birimi ile iş birliği yaparak sınavların hedeflere uygun hazırlanmasını sağlar. Görevli öğretim görevlilerinden gelen soruları kontrol eder gerekirse soruların tekrar hazırlanmasını, revize edilmesini talep eder ve son halini alan soruları son bir kez gözden geçirilmesi amacıyla görevlendirilmiş öğretim görevlilerine gönderir. Onlardan aldıkları dönütler sonucunda sınavlara son halini verir ve sınavın uygulanması için gerekli hazırlıkları yapar.

Ölçme Değerlendirme Birimi ayrıca yapılan sınav ve uygulamalardan elde edilen puanları yorumlar ve sonuçları değerlendirir. Sınav sonuçlarının tüm okul, her bir sınıf ve konu bazında analizini yapar, raporlar tutar ve bu verileri kayıt altına alır. Bu bilgiler ışığında Müfredat ve Materyal Geliştirme Birimine rapor verir.