kalite, iç kontrol, stratejik plan ve akreditasyon birimi

 

İDARİ PERSONEL

 

     Rukiye KARAMAN ARZ
     (Birim Sorumlusu)

  0462 377 56 08

 rkaraman@ktu.edu.tr

 

      Zeynep KARAYAĞIZ

  0462 377 56 10

 zeynepkarayagız@ktu.edu.tr

 

Kalite Yönetimi Faaliyetleri Alanında Yürütülmesi Gereken Görevler:

 • Fakülte kalite yönetim sistemlerinin alt yapısal çalışmalarını planlamak, tüm bölüm/birimlerle işbirliği yaparak süreç yönetiminde kalite çalışmalarını koordine etmek,
 • Kalite yönetim sistemleri kapsamında kurulan kurul ve komisyonlara katılmak, çalışmalara destek vermek,
 • Fakülte kalite kurulları ve üniversite kalite komisyonu arasında koordinasyonu sağlamak güncellenen kalite çalışmalarını ve kurul çalışmalarını takip etmek, kurumda uygulanmasını sağlamak,   
 • Fakülte işleyişinde görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geliştirmek ve bu kapsamda verilecek diğer görevleri yerine getirmek,
 • Kalite yönetim süreci çıktılarını takip edip yöneticilere harekete geçirici ve ileriye dönük kararlarda kullanmak üzere veri hazırlamak ve paylaşmak,
 • Kalite, çerçevesinde gereken eğitimleri belirlemek, eğitim programı hazırlamak ve uygulamalarına katılım sağlamak,
 • Kalite yönetim sistemleri çerçevesinde gerçekleşecek iç ve dış değerlendirmelere katılmak, istenilen veri ve analizleri yapmak,
 • Fakültenin kalite yönetimi çalışmalarında mevzuatın ve standartların gerektirdiği dokümantasyona rehberlik yapmak, hazırlanmasını sağlamak,        
 • Kalite güvence sistemi kapsamında geri bildirimlerin (bize yazın) alınması altı aylık periyodlarda, analizlerinin yapılması ve sonuçların yönetime iletilmesi, raporlanması

Stratejik Yönetim Ve Planlama Fonksiyonu Kapsamında Yürütülecek Görevler:

 • Ulusal kalkınma stratejileri ve politikaları, rektörlük stratejik plan çerçevesinde fakültenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak üzere gerekli çalışmaları yapmak,
 • Fakülte stratejik yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek,       
 • Fakülte stratejik yönetimi ve planlama çalışmalarında gereken risk yönetim süreci çalışmalarında ve uygulanmasında görev almak,
 • Stratejik yönetim ve planlama çıktılarını takip edip yöneticilere harekete geçirici ve ileriye dönük kararlarda kullanmak üzere veri hazırlamak ve paylaşmak,    
 • Fakülte stratejik yönetim planlama çalışmalarında görev alanına giren konularda mevzuatın gerektirdiği dokümantasyona rehberlik yapmak, hazırlanmasını sağlamak,
 • Stratejik plan veri sistemine veri akışını sağlamak, birim karnelerini değerlendirerek geri kaldığımız alanlarda yönetimi harekete geçirmek,

 

İç Kontrol Faaliyetleri Alanında Yürütülmesi Gereken Görevler:

 • Fakültenin iç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak, çalışma sonuçlarını üst yöneticilere sunmak,
 • Fakülte iç kontrol kurulları ve üniversite iç kontrol komisyonu arasında koordinasyonu sağlamak güncellenen çalışmaları takip etmek, kurumda uygulanmasını sağlamak,
 • Fakülte iç kontrol çalışmaları alanındaki faaliyetlerin mevcut iç kontrol sisteminin tanım ve talimatlarına uygun olarak yürütülmesini sağlamak,                                                                                                                                
 • Fakülte kalite iç kontrol çalışmalarında görev alanına giren konularda mevzuatın gerektirdiği dokümantasyona rehberlik yapmak, hazırlanmasını sağlamak,           
 • İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak, Kanunlara ve Maliye Bakanlığınca belirlenen standartlara aykırı olmamak şartıyla, idarece gerekli görülen her türlü yöntem, süreç ve özellikli işlemlere ilişkin standartlar hazırlamak ve üst yöneticinin onayına sunmak,                                             
 • Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı tedbirler önermek,
 • İç kontrol çerçevesinde gereken eğitimleri belirlemek, eğitim programı hazırlamak ve uygulamalarına katılım sağlamak,

Eğitim ve Akreditasyon Faaliyetleri Alanında Yürütülmesi Gereken Görevler:

 • Fakültenin tıp eğitimi akreditasyon süreçlerinin yönetimi çalışmalarına destek vermek, 
 • İç ve dış denetim sırasında denetçilere bilgi, belge ve kolaylıklar sağlamak,
 • Eğitim ve akreditasyon sistemleri kapsamında kurulan kurul ve komisyonlara katılmak, çalışmalara destek vermek,

Diğer Sorumluluklar:

 • Tıp fakültesinin web sayfası ve sosyal medya sayfasının takibi ve kontrolünü yapmak, web sayfası üzerinden ve diğer platformlardan gelen geri bildirimleri almak, analiz yaparak sonuçları üst yönetime iletmek,     
 • Fakültenin sosyal ve kurumsal yönetişim ve iletişim stratejilerini geliştirmek,   
 • Fakültenin kurumsal etik çalışmalarına katılıp, kurumsal kimliğin etik ilkelerinin belirlenmesi ve uygulanmasında aktif rol almak,                     
 • Birimin sorumluluğunda olan bütün büro makineleri ve demirbaşları her türlü hasara karşı korunması için gerekli tedbirleri almak,
 • Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hususların uygulanması konusunda yardımcı olmak,