sık sorulan sorular

  • 1. Öğrenci belgesi ve transkripti nereden alabilirim?

Cevap: Öğrenci belgesi ve transkript Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından alınır.

       2. Kültür dersleri ve Yabancı Dil dersleri ile ilgili sorularıma nereden cevap bulabilirim?

Cevap: Kültür dersleri ve Yabancı Dil dersleri ile ilgili sorunlar ilgili bölüm başkanlığı tarafından  çözülür.

       3. Başka üniversitelerde staj alabilir miyim, işlemleri nasıl olur?

Cevap: Başka üniversitelerde staj alınabilmesi için öncelikle Eğitim Komisyonu Başkanlığına üniversitenin adı,  alınacak olan staj ve staj tarihlerinin belirtildiği bir dilekçeile başvurulur, dilekçe Eğitim Komisyonu tarafından görüşülür ve karar Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Dekanlık Makamına sunulur. Fakülte Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda hareket edilir. Dilekçe ekinde İlgili üniversitenin akredite olduğuna dair belge ve staj programı eklenir. Daha fazla bilgi için tıklayınız...!

        4. Stajlarda grup değişikliği yapabilir miyim, nasıl olur?

Cevap: Eğitim-Öğretim yılı başında gruplara ayrılarak öğrenciler stajlara yerleştirilir. Hangi grupla başlamış ise aynı grupla yıl boyunca devam eder. Gecikmeli öğrenciler ilk stajlarını hangi grupla başlamış ise aynı grupla devam eder (Eğitim Komisyonunun 23/10/2018 tarih ve 15 sayılı toplantısında alınan karar gereği; Dönem 4 ve Dönem 5’de, dönem içinde (gecikmeli olarak) bir üst sınıfa başlayan öğrenciler, eğitimlerine seçtikleri grupla birlikte devam etmek zorundadırlar. Eğitim gördükleri dönem esnasında staj ya da stajlardan başarısız olanların, kaldıkları stajların sıralama tercihini en geç yeni eğitim öğretim yılı başına kadar koordinatörlüğe yazılı olarak bildirmeleri gereklidir. Bildirmedikleri takdirde ilgili koordinatörlüğün belirlediği sıraya göre stajlarını alacaklardır. Mazereti nedeni ile staj sıralamasında değişiklik yapmak isteyen öğrencilerin mazeretlerini açıklayan dilekçe ile Eğitim Komisyonuna sunmaları halinde mazeretlerinin geçerliliği konusunda gerekli incelemeler yapılarak durumları hakkında karar verilecektir)

        5. Laboratuvar grup değişikliği yapabilir miyim, nasıl olur?

Cevap:İlgili koordinatörlüğe verilecek bir dilekçe ile başvurulur. Koordinatörün uygun görmesi halinde grup değişikliği yapılır.

        6. Yeni Dönem 6 olacak öğrencilerin izleyeceği yol nedir?

Cevap: 6.sınıf olan bir öğrenci maaş işlemleri için Maaş Tahakkuk Bürosuna, yemek kartı için Bilgi İşlem Merkezine başvurur.

        7. Mezun olacak öğrencilerinin izleyeceği yol nedir?

Cevap: Mezun öğrenciler mezun olabilmeleri için  üniversite bilgi yönetim sisteminden ilişik kesebileceklerdir. İntörn kartı nedeniyle birim ilişiği bulunanalar kartlarını aldıkları birime teslim etmeleri gerekmektedir. Herhangi bir nedenle kartını teslim etmeyenler kart ücretini yatırmaları halinde ilgili birim tarafından ilişiği kesilecektir. Kart ücreti için: KTÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü TR83 0001 0012 2511 8251 4450 10 iban nolu KTÜ Ziraat Bankası şubesine açıklama alanına ad,soyad ve öğrenci numarasını yazarak 50,00 TL yatırmaları gerekmektedir. Yatırılan dekontlar tipogrenci@ktu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.

        8. Eduroam şifre kullanamıyorum, nasıl halledebilirim?

Cevap: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından verilir.

        9. Ders kurul ve staj değerlendirme anketlerini nereden ve nasıl yapabilirim?

Cevap:  Ders kurul ve staj değerlendirme anketleri için Koordinatörlükten şifre alınır, bu şifre ile BYS üzerinden anketler yapılır.

        10. Üniversiteden yemek  kartını nasıl alırım, karta yemek nasıl yükleyebilirim?

Cevap : Üniversitenin yemekhanesinden faydalanmak isteyen öğrenciler BYS’den yemek yüklemesi yapabilirler.

        11. Özel öğrenci statüsü ile başka bir üniversiteye nasıl gidebilirim?

Cevap :Özel öğrenci statüsü ile başka bir üniversitede eğitim almak isteyen öğrenciler öncelikle başvurularını Özel Öğrenci Yönergesi doğrultusunda Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapar. Öğrenci işleri Daire Başkanlığı başvuruyu Dekanlığımıza iletir. Dilekçe ve ekleri Eğitim Komisyonunda görüşülerek karara bağlanır ve Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülmesi için Dekanlık Makamına sunar. Daha fazla bilgi için tıklayınız..!

       12. Kimliğim kayboldu, nereden çıkarabilirim?

Cevap: Kaybolan kimlikler için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurulur.

       13. Sınavlara itiraz nasıl yapılır?

Cevap: Sınav sorularına veya sınav sonucuna itiraz için dilekçe yazılır. İtiraz edilen soru  ve itiraz nedeni ayrıntılı bir şekilde dilekçede belirtilir. Koordinatörlük tarafından incelenen dilekçe soruyu soran öğretim üyesine iletilir ve değerlendirilmesi istenir. Öğretim üyesinden gelen cevap doğrultusunda hareket edilir.  Sınav sonucuna itirazda öğrencinin cevap kağıdı tekrar incelenerek hata olup olmadığına bakılır.

       14. Devamsızlık hakkımız ne kadardır?

Cevap: Devamsızlık hakkı Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 15.maddesinde belirtilmiştir.

Devam zorunluluğu

MADDE 15 – (1) Dönem I, II ve III’te; bir ders kurulu süresince pratik uygulamalarda devam durumunu ilgili Anabilim Dalı takip eder. Her bir Anabilim dalı için, ders kurulunda pratik derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci ilgili Anabilim dalının ders kurulu sonu pratik sınavına, bir yarıyıl süresince pratik derslerin %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci ilgili Anabilim dalının yarıyıl sonu final sınavındaki pratik sınav bölümüne ve yarıyıl sonu bütünleme sınavındaki pratik sınav bölümüne giremez. Bu sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve o derse ait pratik sınav notu sıfır (0) olarak kaydedilir.

(2) Ders kurulundaki teorik derslerin toplamının %30’undan fazlasına katılmayan öğrenci, o ders kuruluna ait ders kurulu sonu sınavının teorik sınav bölümüne, bir yarıyıl süresince teorik derslerin toplamının %30’undan fazlasına katılmayan öğrenci yarıyıl sonu final sınavının teorik sınav bölümüne ve yarıyıl sonu bütünleme sınavının teorik sınav bölümüne giremez. Bu sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve teorik sınav notu sıfır (0) olarak kaydedilir.

(3) Devamsızlık %20’yi geçmediği takdirde, öğrencilerin devam etmediği pratik çalışmaları anabilim dalının imkânları ölçüsünde öğretim üyesinin gösterdiği günde ve saatte telafi etmeleri sağlanabilir.

(4) Dönem IV ve Dönem V’te; her bir staj için teorik derslerin %30’undan fazlasına veya pratik derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci staj sonu sınavına ve bütünleme sınavına giremez. Bu sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve sınav notu sıfır (0) olarak kaydedilir.

(5) Seçmeli ve yabancı dil dersleri için teorik derslerin  %30’undan fazlasına veya pratik derslerin %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenci ilgili dersin yarıyıl sonu veya dönem sonu sınavına ve bütünleme sınavına giremez. Bu sınavlardan herhangi birine girmiş olsa bile girdiği sınav geçersiz sayılır ve sınav notu sıfır (0) olarak kaydedilir.

(6) Aile hekimliği (intörnlük) döneminde devam zorunludur. Öğrencinin mazeretli ve/veya izinli olduğu toplam süre staj süresinin %20’sinden fazla ise öğrenci F1 notu alır o stajı tam süreli olarak tekrar eder.