iç kontrol

BİRİM İÇ KONTROL KOMİSYONU
 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

İÇ KONTROL STANDARTLARI
 

 

 

1. Kontrol Ortamı : İç kontrolün diğer unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici tutum, mesleki yeterlilik, organizasyonel yapı, insan kaynakları politikaları ve uygulamaları ile yönetim felsefesi ve iş yapma tarzına ilişkin hususları kapsar.

 

Etik Değerler ve Dürüstlük

 
 
 
 


     
 

Misyon - Organizasyon Yapısı ve Görevler

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


     
 

Personelin Yeterliliği ve Performansı

 
 
 
     
 

Yetki Devri

 
 
     
     
  

2. Risk Yönetimi : Risk değerlendirme, idarenin hedeflerinin gerçeklemesini engelleyecek risklerin tanımlanması, analiz edilmesi ve gerekli önlemlerin belirlenmesi sürecidir.

 
 
 

Planlama  ve Programlama 

 
 
 
     
 

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

3. Kontrol Faaliyetleri : İdarenin hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlamak ve belirlenen riskleri yönetmek amacıyla oluşturulan politika ve prosedürlerdir.

 

Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

 
 
 

Risk Yönetimi Kontrol Faaliyetleri

  

     

 

Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Görevler Ayrılığı

 
 
   

 

Hiyerarşik Kontroller

 

 

Faaliyetlerin Sürekliliği

 
 
 
     

 

Bilgi Sistemleri Kontrolleri

 
 
     
 

4. Bilgi ve İletişim :  Gerekli bilginin; ihtiyaç duyan kişi, personel ve yöneticiye belirli bir formatta ve ilgililerin iç kontrol ve diğer sorumluluklarını yerine getirmelerine imkan verecek bir zaman dilimi içinde iletilmesini sağlayacak bilgi, iletişim ve kayıt sistemini kapsar.

 

Bilgi ve İletişim

 

 

Raporlama

 

 

Kayıt ve Dosyalama Sistemi

 

 

Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

   
  

5. İzleme : İç kontrol sisteminin kalitesini değerlendirmek üzere yürütülen tüm izleme faaliyetlerini kapsar

 

İç Kontrolün Değerlendirilmesi

 

 

İç Denetim

 
 

 

İÇ KONTROL MEVZUAT
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

DOKÜMANLAR