proje çağrıları

03

Şubat

Almanya, Avusturya, Brezilya, Belçika ve Lüksemburg ile Özel Sektör Odaklı, İkili ve Çok Taraflı İşbirliği İmkânı

 

Program Adı:

IRASME Ağı 31. Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

TÜBİTAK-IRASME ortak çağrılarıyla; (i) ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, (ii) KOBİlerin uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, (iii) edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin KOBİler bünyesinde içselleştirilerek özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması ve (iv) KOBİlerin uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlanması amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

• TÜBİTAK-IRASME ortak çağrısı kapsamında, firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik küçük ve orta büyüklükteki işletme(ler) (KOBİ(ler)) ve söz konusu KOBİ(ler) ile birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve/veya firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik büyük ölçekli sermaye şirketleri TÜBİTAK 1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

• Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve büyük ölçekli sermaye şirketleri bu çağrı kapsamında başvuruda bulunabilmek için bir KOBİ’nin/KOBİ’lerin yürütücü kuruluşlar arasında bulunduğu bir ortaklık kurmalıdır.

• KOBİ’nin/KOBİ’lerin başvurularında Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde bulunmaları önerilmektedir.

• Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmez.

Bütçesi:

• Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

v Proje başına 2.500.000 TL’yi,

v Yürütücü kuruluş başına;

   § Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 1.250.000 TL’yi,

   § Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi aşamaz.

Destek Oranı:

• Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

• Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

29.03.2023

Nasıl Başvurulur? :

• Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK 1071 programına ortak olarak tek bir başvuruda bulunulmalıdır.

• Aynı uluslararası projede Türkiye’den birden fazla ortak bulunması durumunda, TÜBİTAK’a Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak ulusal proje başvurusunda her bir ortağın “Yürütücü Kuruluşlar” sekmesi altında ayrı ayrı yürütücü kuruluş olarak tanımlanması zorunludur. Ancak, uluslararası projede aynı fakülte/enstitünün ayrı ortaklar olarak yer alması durumunda bu fakülte/enstitü için PBS üzerinde tek bir yürütücü kuruluş

tanımlanmalıdır.

• Uluslararası projede ortak olarak yer almayan kurum/kuruluş PBS üzerinde yürütücü kuruluş olarak tanımlanamaz. Ancak uluslararası projede ortak olarak yer almayan bir özel kuruluş (Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri) personelinin, projede ortak olarak yer alan diğer kurum/kuruluşun proje ekibinde araştırmacı veya yardımcı personel olarak yer alması durumunda, PBS üzerinde bu özel kuruluşun ayrı bir yürütücü kuruluş olarak tanımlanması ve bu özel kuruluşa ait giderlerin bütçe formu üzerinde ayrı olarak belirtilmesi gerekmektedir.

• Farklı fakülte(ler)/enstitü(ler) uluslararası projede ayrı ortaklar olarak yer alıyorsa PBS üzerinde ayrı ayrı yürütücü kuruluş olarak tanımlanmalıdır.

Programa Ait Özellikler:

Çağrı kapsamında değerlendirilen projelerde temel araştırma niteliği aranmamakta, araştırma ve deneysel geliştirme (Ar-Ge), “teknolojik açıdan yeni veya iyileştirilmiş ürün”, “teknolojik süreç yeniliği” odaklı projeler tercih edilmekte ve

• Yeni ürün üretilmesi

• Ürün kalitesinin veya standardının yükseltilmesi

• Maliyet düşürücü ve standart yükseltici yeni tekniklerin geliştirilmesi

• Yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

hedefleri olan projeler desteklenmektedir

 

- Çağrıya ülkemizden yapılacak başvurularda sanayi-akademi işbirliği tercih nedeni olmakla beraber çağrı ortağı en az 2 ülkenin yer aldığı KOBİ-KOBİ işbirliği projeleri desteklenebilecektir.

- Başvurularda her ülkeden en az 1 KOBİ’nin yer alması gerekmektedir ve toplam proje bütçesinin en az %50’si özel sektör ortaklarına ayrılmalıdır.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/almanya-avusturya-brezilya-belcika-ve-luksemburg-ile-ozel-sektor-odakli-ikili-ve-cok-tarafli