proje çağrıları

26

Ocak

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı JPND 2023 Yılı Çağrısı Başvurulara Açıldı!

 

Program Adı:

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı JPND 2023 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Ortak Programı (EU Joint Programming Neurodegenerative Disease Research - JPND) Avrupa'da nörodejeneratif hastalıklar alanında faaliyet gösteren araştırma programlarını düzenleyen ve yöneten kurumların bir araya gelerek oluşturduğu bir yapıdır. Söz konusu girişim kapsamında nörodejeneratif hastalık araştırmalarını daha verimli hale getirecek ve tedavi kabiliyetini artıracak yöntemler konusunda proje çağrıları açılmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

v Proje başına 2.500.000 TL’yi,

v Yürütücü kuruluş başına;

   § Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 1.500.000 TL’yi,

   § Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi aşamaz.

Destek Oranı:

· Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

· Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

1. aşama önerilerin Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih: 7 Mart 2023 

1. aşama önerilerinin TÜBİTAK’a sunulması için son tarih: 10 Mart 2023

Nasıl Başvurulur? :

https://ptoutline.eu/app/jpnd2023

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr

Programa Ait Özellikler:

JPND JPCOFUND-2 2023 yılı çağrısı kapsamında proje önerilerinin Alzheimer, demans, Parkinson ve ilgili hastalıklar, Prion Hastalıkları, Motor Nöron Hastalıklar, Huntington Hastalığı, Spinoserebellar ataksi (SCA), Spinal Musküler Atrofi (SMA) nörodejeneratif hastalıklarından bir ya da birkaçını hedeflemesi gerekmektedir. Proje önerilerinin aşağıdaki araştırma alanlarına odaklanması gerekmektedir:

 

·Hastalık patogenezine sebep olan moleküllerin karşılıklı ve birbirleriyle etkileşimlerini aydınlatmak için var olan kohortlar (mevcut veriler ve biyomateryaller vb.) kullanılarak büyük ölçekli omik yaklaşımlarının uygulanması,

·Hastalığın başlangıcı ve progresyonun, kompleks ve multifaktöriyel mekanizmaların ve hastalığı etkileyen faktörlerin daha iyi anlaşılması,

·Büyük veri analizinden ve multi-omik yaklaşımlarından elde edilen bulguların mevcut hayvan ve hücre modellerine aktarımı ile bu modellerin potansiyelinin arttırılması,

·Farmakolojik müdahale ve önlemeye yönelik yeni ilaç hedeflerinin ve/veya yeni başlangıç noktalarının belirlenmesi,

·Mevcut hastalık tanımı anlayışını belirginleştirerek, daha gelişmiş alt sınıflandırma ve daha iyi hasta stratifikasyonunun yapılabilmesinin sağlanması,

·Yeni biyobelirteçlerin tanımlanması ve/veya mevcut biyobelirteçlerin validasyonunun yapılması.

 

Çağrıya sunulacak projelerin aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekmektedir:

  • Her bir proje konsorsiyumunun, çağrıya katılan en az üç, en fazla altı farklı ülkeden koordinatör içerecek şekilde oluşturulması gerekmektedir. Proje önerilerine yeterince temsil edilemeyen ülkelerden ortak dahil edilmesi durumunda konsorsiyumu oluşturacak ortak sayısı yediye yükseltilebilir.
  • Uluslararası dengenin sağlanması amacıyla aynı ülkeden ikiden fazla ortak bir konsorsiyumda yer alamaz.
  • Çağrıya katılım sağlamayan ülkelerdeki araştırma grupları ya da çağrıya dahil olan ancak fon başvurusunda bulunmayan ülkelerdeki araştırma grupları, proje konsorsiyumuna kendi fon desteklerini sağlamak koşuluyla dahil olabilirler. Başvuru formunda proje başlangıcından itibaren fonun nasıl temin edileceğinin belirtilmesi gerekmektedir.

 

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/norodejeneratif-hastalik-arastirmalari-ortak-programi-jpnd-2023-yili-cagrisi-basvurulara-acildi