proje çağrıları

03

Kasım

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalarına Yönelik "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı" Açıldı

Program Adı:

1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırmalarına Yönelik “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı” Açıldı!

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan bu çağrı ile Türkiye'nin Cumhuriyet dönemindeki 100 yıllık geçmişini anlamaya ve geleceğe yönelik önemli sorunları tespit ederek çözüm önerileri sunmaya odaklanan proje önerilerinin desteklenmesi hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Proje yürütücülerinin;

 • Doktora derecesine/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık derecesine/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları ve projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) olmaları gerekmektedir.
 • Herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sanrası araştırmacılar projede yürütücü olabilir. projenin yürütüleceği kurum/kuruluş üst düzey yetkilisi tarafından projede görev alabileceklerine dair onay verilmesi gerekmektedir.

 

Özel kuruluşta yürütülecek projelerde, proje yürütücüsünün söz konusu kuruluşta, projenin öneri tarihi itibariyle en az altı ay görev alması gerekir. Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan bu program kapsamında başvuru kabul edilmez.

Bütçesi:

Bu çağrı kapsamında destek üst limiti yıllık bütçe sınırlaması olmaksızın  PTİ ve Kurum hissesi hariç 1.650.000 TL ‘dir.

Destek Oranı:

%100

Süresi:

Proje süresi 36 aydır.

Son Başvuru Tarihi:

Çevrim içi başvurunun tamamlanması için son tarih : 25 Aralık 2023

E-İmza sürecinin tamamlanması için son tarih : 28 Aralık 2023

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular Proje Başvuru Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

Programa Ait Özellikler:

Çağrı kapsamında sunulan proje önerilerinin Türkiye'nin toplumsal gelişimine, geleceğine, sürdürülebilir kalkınmasına, tarihine ve kültürüne odaklanan konuları kapsaması, Cumhuriyetin 100. yılına özel katkı sunmayı amaçlaması ve geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği ele alarak topluma fayda sağlayacak bilgileri ve önerileri ortaya koyması beklenmektedir. Proje önerilerinde konunun, çok disiplinli veya disiplinler arası bir yaklaşımla ele alınması önem arz etmektedir.

Çağrı kapsamında önerilecek projelerin odaklanabileceği konu başlıklarına aşağıda yer verilmiştir:

 • Eğitim Sistemi ve Politikaları
 • İktisadi Gelişim ve Dönüşüm
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Perspektifinden Yapay Zeka
 • İş Dünyası ve Kurumsal Değişim
 • Siyaset ve Dış Politika
 • Göç ve Nüfus Politikaları
 • Kentleşme Politikaları ve Kentsel Yapı
 • Aile ve Toplum
 • Medya ve İletişim
 • Kültürel Dönüşüm ve Çeşitlilik
 • Dil, Tarih ve Kültürel Miras
 • Bilim ve Teknolojinin Gelişimi
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Perspektifinden Yapay Zeka

Çağrı kapsamında sunulacak projeler aşağıda belirtilen çağrıya özel hususlara tabidir:

 • Desteklenen projeler görev alma limitlerinin dışında tutulacaktır. Ancak, bu çağrı kapsamında en fazla bir projede yürütücü olarak görev alınabilir.
 • Bu çağrı kapsamında, “1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı”nın “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Özel Çağrısı”na ait güncel Başvuru Formunun kullanılması gerekmektedir.
 • Etik Kurul Onay Belgesi, Yasal/Özel İzin Belgesi, Fikri Mülkiyet Hak Sahipliği Protokolü ve proforma faturalar başvuru esnasında istenmeyecek, yalnızca desteklenen projeler için sözleşme aşamasında talep edilecektir. Proje kapsamında Yasal/Özel İzin Belgesi gerektirecek bir durum olması halinde bu konuya ilişkin açıklamaya (hangi verinin nereden ve nasıl toplanacağı, verilerin kamuya açık olma durumu vb.) öneride yer verilmelidir.
 • Desteklenen projeler TÜBİTAK Araştırma Destek Programları Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelik ve Araştırma Projelerinde Uygulanacak İdari ve Mali Esaslar’a tabi olacaktır.

Detaylı Bilgi / Rehber:

Detaylı bilgi için tıklayınız.