proje çağrıları

26

Mayıs

TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund 2023 Yılı Çağrısı Açıldı

 

Program Adı:

TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund 2023 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

TRANSCAN-3 ERA-NET Cofund projesinin amacı; temel araştırmadan tedaviye translasyonel kanser araştırmalarını destekleyerek Avrupa çapında kanserin teşhis, tedavi ve bakımının kolaylaştırılmasıdır. TRANSCAN-3 projesi 2023 yılı Uluslararası Ortak Çağrısı (JTC2023) “Kanser Epigenetiği Üzerine Translasyonel Araştırmalar” olarak belirlenmiştir.

Çağrının hedefi, kanser epigenetiğinin daha iyi anlaşılmasına dayalı yeni yaklaşımların geliştirilmesi yoluyla kanserlerin tespiti, teşhisi, prognozu ve tedavisinin etkinliğini artırmaktır. Araştırmacılar ve klinisyenler arasındaki iş birliklerini teşvik ederek önemli klinik etkiye sahip orijinal, yüksek kaliteli projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Yürütücü olabilecek kurum/kuruluşlar;

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Proje yürütücülerinin;

 • Üniversite personeli olmaları durumunda doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
 • Projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) olmaları gerekmektedir.

Bütçesi:

Proje başına 2.500.000 TL

Yürütücü kuruluş başına;

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için en fazla 1.500.000 TL
 • Özel kuruluşlar için en fazla 2.500.000 TL

Destek Oranı:

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden % 100 destek oranı ile desteklenecektir.
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden % 60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden % 75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

En fazla 36 ay

Son Başvuru Tarihi:

21 Temmuz 2023

Nasıl Başvurulur? :

Çağrı iki aşamalı başvuru ve değerlendirme süreci ile yürütülecektir. Çağrı kapsamında TÜBİTAK’a yapılacak ulusal başvurular, son başvuru tarihinden önce ve yalnızca elektronik imzayla (e-imza) yapılabilmektedir.

aşama uluslararası başvuruları Ortak Çağrı Sekretaryasına online sistem üzerinden yapılacaktır https://ptoutline.eu/app/transcan2023)

Programa Ait Özellikler:

 • Çağrıya sunulacak olan projelerin, çağrı kapsamında belirlenen 2 ana amaç ve altındaki hedeflerden en az birini kapsaması beklenmektedir.

Hedef 1: Epigenetiğin kanserin başlaması ve ilerlemesindeki rolü. Bu çalışmalar, kanserlerin tespitini, tanısını, prognozunu veya tedavilere yanıtı iyileştirmek için yeni biyobelirteçleri doğrulamayı amaçlayabilir (yenilikçi yaklaşımlar, multiomik yaklaşımlar, tek hücre analizi, hastadan türetilen organoidler, hastadan türetilen ksenograftlar, retrospektif ve/veya prospektif hasta kohortlarından veya klinik çalışmalardan toplanan tümör numuneleri)

1.1. Kanserin ortaya çıkışını ve ilerlemesini anlayabilmek için epigenetik ortamın keşfi

1.2. Tümör mikroçevresindeki hücrelerin, tümörün ilerlemesini destekleyebilecek epigenetic özelliklerinin tanımlanması (örn. bağışıklık hücreleri, vasküler hücreler, mikrobiyota)

1.3. Tedavi direncinin veya hücre dayanıklılığının belirleyicileri olarak epigenetik modifikasyonların rolünün incelenmesi

1.4. Epigenetik ve klinik kanser tezahürü arasındaki ilişkiyi keşfederek erken teşhis ve tanıyı iyileştirmek için epigenetik belirteçlerin doğrulanması

Hedef 2: Kanserin ilerlemesini sınırlamak, relapsı/nüksetmeyi önlemek, mevcut kanser önleyici tedavilerin etkinliğini artırmak veya toksisitesini azaltmak için yeni epigenetik tabanlı terapötik stratejilerin doğrulanması

2.1. Yeni terapötik hedeflerin doğrulanması (Yeni hedefler, tedavi etkinliği ve hastalar

üzerindeki etkileri açısından translasyonel çalışmalarla değerlendirilmelidir)

2.2. Anti-kanser tedavilerine direncin üstesinden gelmek için epigenetik modülatörlerin potansiyel kullanımının araştırılması

2.3. Tedavilerin güvenliğini ve etkinliğini iyileştirmek amacıyla Faz I ve Faz II klinik denemeleri yoluyla yeni epigenetik ilaçların/ terapötik yaklaşımların geliştirilmesi

2.4. Kanser epigenetiğini içeren yeni teranostik yaklaşımların geliştirilmesi

 

 • Faz III ve IV klinik çalışmaları, hücre kültürü ve hayvan modelleriyle sınırlı preklinik modellerin analizi çağrı kapsamı dışındadır.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/iki_asamali_surec_dokumani_transcan3_jtc2023.pdf

https://transcan.eu/funding/calls/joint-call-jtc-2023-.kl