10-yabancı uyruklu öğrenciler

10.1. Yabancı Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlara Kabulü nasıl yapılmaktadır?

Başvurular Yabancı Uyruklu Öğrenci Adayları başvuru sistemi üzerinden   http://basvuru.ktu.edu.tr/  verilen bağlantı adresinden interaktif olarak yapılmaktadır.

Kılavuz Madde 12. Yabancı Uyruklu Adayların Lisansüstü Programlara Kabulü

12.1. Başvuru Şartları

1) Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programlarına en az dört yıl süreli lisans programı mezunu olma, doktora programlarına ise hazırlık sınıfı hariç, en az beş yıl süreli lisans veya tezli yüksek lisans programı mezunu olma şartı aranır.

2) Uluslararası öğrenci olarak başvuru yapabilecek adaylar;

a) Yabancı uyruklular,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk

vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Kanunla

Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler,

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen çift uyruklular,

ç) KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dâhil, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup lisans

öğreniminin tamamını yabancı bir ülkede tamamlayanlar başvuru yapabilir.

 

3) Anne ve/veya babası Türk vatandaşı olup doğumla Türk vatandaşlığına hak kazanmış olanlar, KKTC hariç lisans

eğitimlerinin tamamını yabancı bir ülkede almamış veya Türk vatandaşlığından çıkmamış olanlar uluslararası öğrenci

kontenjanlarına başvuru yapamazlar.

4) Tezli yüksek lisans programlarına başvurmak için Tablo 2’de belirtilen lisans; doktora programlarına başvurmak için Tablo 3’te belirtilen tezli yüksek lisans programlarından mezun olmak,

5) Yabancı uyruklu öğrencilerden ALES puanı aranmaz.

6) Türkçe Eğitim Merkezi’nden (TÖMER) en az B2 seviyesinde Türkçe Dil Bilir Belgesi almış olmak,

7) Başvurular internet üzerinden interaktif olarak sistem üzerinden yapılacak ve anabilim dalı başkanlıkları tarafından sistem üzerinden değerlendirilecektir.

8) Asıl olarak kazanan adayların belgelerini Enstitüye kontrol ettirmesi ve kesin kayıtlarının yapılması 24 - 28 Temmuz 2023 tarihinde yapılacaktır.

9) Adaylar tek tercih yapacaklardır.

10) Yabancı uyruklu öğrenciler, Eğitim-Öğretim açısından Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilere uygulanan mevzuata ve Lisansüstü Yönetmeliğine tabidirler.

 

12.2. Başvuru İçin İstenen Belgeler

1) Başvuru sistem üzerinden interaktif olarak (http://basvuru.ktu.edu.tr/) adresinden yapılacaktır.

2) Başvuru koşullarını sağlayan uluslararası öğrenci adaylardan lisansüstü başvurusunda:

a) Fotoğraf (4,5x6 ebadında, son altı ay içinde ve biyometrik şekilde çekilmiş),

b) Özgeçmiş,

c) Pasaport fotokopisi,

d) Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER)’den en az B2 Türkçe Dil Yeterlik Belgesi onaylı sureti, (Türkçe Dil Yeterlik Belgesi bulunmayan yabancı uyruklu adayların başvuruları kabul edilmez. Ancak, % 100 yabancı dil ile eğitim-öğretim uygulayan lisansüstü programlara başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrencilerden Türkçe Dil Yeterlik Belgesi talep edilmez.

e) Yüksek lisans programı başvuruları için lisans mezuniyet belgesi/diploma ve transkriptin dış temsilciliklerden onaylı Türkçe veya İngilizce diline çevrilmiş onaylı örneği, (Türkiye'de bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar için kare kodlu E-Devlet çıktısı belgeler de geçerlidir.)

f) Doktora programı başvuruları için lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesi/diplomaları ve transkriptlerinin dış temsilciliklerden onaylı Türkçe veya İngilizce diline çevrilmiş onaylı örneği, (Türkiye'de bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar için kare kodlu E-Devlet çıktısı belgeler de geçerlidir),

g) KKTC dışında, yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dâhil, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup lisans öğreniminin tamamını yabancı bir ülkede tamamlayanlar için denklik belgesi,

ğ) Yabancı uyruklu olup yurt dışında bir yükseköğretim kurumu mezunu olanlardan, alanlarında diploma denklik belgesi istenir.

3) Doktora programlarına başvurabilmek için ilgili yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları (YDS, YÖKDİL ve benzeri) ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az puanı veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan almaları gereklidir. Başvuru yapılan lisansüstü enstitünün öğrenci kabul ilanında, başvuru koşulu olarak daha yüksek bir yabancı dil puanı istenebilir.

4) Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olabilmek için ilgili yabancı dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları (YDS, YÖKDİL ve benzeri) veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az puanı almaları gereklidir. Başvuru yapılan lisansüstü enstitünün öğrenci kabul ilanında, yabancı dil muafiyet koşulu olarak daha yüksek bir yabancı dil puanları istenebilir. Yabancı dil belgelerinin geçerlilik süresi, sınav sonucunun açıklandığı tarihten itibaren beş yıldır.

 

12.3. Öğrenci Kabulü ve Kayıt Esasları

1) Uluslararası öğrenci değerlendirme ve kabulü; ilgili anabilim dalı başkanlığının görüşü, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşir. İlgili enstitü web sayfasında duyurulur.

2) Kesin kayıt ve ders kayıt işlemleri akademik takvimde belirtilen sürelerde tamamlanır. Bir öğrencinin, yalnızca bir anabilim dalına kaydı yapılır.

3) Lisans veya yüksek lisans öğrenimini yabancı dil eğitimi ile ilgili programlarda tamamlamış, fakat lisansüstü eğitimine farklı bir yabancı dil eğitimi alanında devam etmek isteyen öğrenci başvurduğu programın eğitim dilinde, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen puanı alması gerekir.

4) Çift uyruklu olup yabancı uyruğu ile lisansüstü programlara kayıt yaptıran uluslararası öğrencinin öğrenimi sırasında öğrenci statüsü değiştirilmez.

5) Uluslararası öğrenci statüsünde lisansüstü programa kayıt yaptıran ve öğrenimi sırasında Türkiye Cumhuriyeti uyruğuna geçen öğrenci, uluslararası öğrenci için mevzuatla belirlenen katkı payını yatırarak öğrenimine devam eder.

6) Üniversitenin taraf olduğu ikili anlaşmalara dayalı olarak lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuran adaylar, kontenjan dışından ilgili programın Anabilim Dalı Başkanlığının görüşü ve Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile öğrenci olarak kabul edilirler.

7) Lisansüstü programlara alan dışından başvuru yaparak kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler ilgili anabilim dalı uyum komisyonu tarafından yapılacak uyum durumuna göre en çok bir yıl süreyle Bilimsel Hazırlık Sınıfında eğitime tabi tutulur. Bilimsel Hazırlık Sınıfını bir yıl içinde tamamlayamayan öğrencilerin Üniversite ile ilişiği kesilir.

8) Başvuru sürecinde beyan edilen bilgi ve belgelerin eksik veya hatalı olması durumunda, aday programa kabul edilmiş olsa bile Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

12.4. Başvuruların Değerlendirilmesi

  1. Tezli yüksek lisans programları için başarı puanı hesaplanırken, lisans mezuniyet notu esas alınarak sıralama yapılacak olup başarı puanının 100 puan üzerinden en az 65 olması gerekir.
  2. Doktora programları için başarı puanı hesaplanırken, lisans mezuniyet notunun %25’i, tezli yüksek lisans mezuniyet notunun %20’si ve yüz yüze mülakat sınavı notunun % 55’inin toplamından oluşacak başarı puanının 100 puan üzerinden en az 70 puan olması gerekir.
  3. Adayların mezuniyet ortalamaları 100’lük sisteme dönüştürülerek değerlendirilecektir.
  4. Doktora programlarına başvuran adayların 18 Temmuz 2023 tarihinde yüz yüze mülakat sınavına katılmaları zorunludur. (sayfa 4’e bakınız).  Başvuruda bulundukları programların Anabilim Dalı Başkanlıkları tarafından yapılacak olan yüz yüze mülakat sınavına katılmayan adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
  5. Yabancı Uyruklu öğrenci kontenjanlarında boş kontenjan kalması durumunda yedek öğrencilerden sırası ile alım yapılacaktır.
  6. Kayıt hakkını kazanan yabancı uyruklu adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar.