6-tezli yüksek lisans

6.1. Tezli Yüksek Lisans Programları'na başvuru yapmak için web adresiniz nedir?

Tezli Yüksek Lisans Programları'na online başvuru /sbe/basvuru adresi üzerinden yapılmaktadır.

6.2. Tezli Yüksek Lisans Programları'na kesin kayıt işlemleri hangi adresten yapılmaktadır?

Lisansüstü programlara kesin kayıt işlemleri, kazandıktan sonra Enstitüde belge kontrolünün ardından http://basvuru.ktu.edu.tr/Lisansustu adresinden yapılmaktadır.

6.3. Tezli Yüksek Lisans Programları'na girişte başarı puanı nasıl hesaplanmaktadır?

İlgili ALES puanının %55’i, lisans mezuniyet notunun %35'i ile yazılı sınav puanının %10’u toplamından oluşacak başarı puanının 100’üzerinden en az 65.00 puan olması gerekir. 

6.4. Tezli Yüksek Lisans Programı başvurularında yabancı dil ve ALES şartı var mıdır?

Tezli Yüksek Lisans Programları'na başvuru için ilgili ALES puanının en az 60 olması gerekir. Yabancı Dil Puanı başvuru için aranmamaktadır. Kesin kayıt sırasında yabancı dilden muaf olabilmek için Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) veya Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) sınavlarından ya da KTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Muafiyet Sınavı'ndan 60 puan almış olmak gerekir.

6.5. Tezli Yüksek Lisans Programları'nın süresi ne kadardır?

Tezli Yüksek Lisans Programı'nın normal süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarı yıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. Dört yarı yıl sonunda öğretim planında yer alan kredili dersleri, seminer dersini ve "SBE 5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (3+0+0)" dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ ölçütlerini yerine getiremeyen; azami süreler içerisinde ise tez çalışmalarında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin enstitüyle ilişiği kesilir.

6.6. Tezli Yüksek Lisans Programı öğrencisiyim, ders yükü hangi derslerden oluşmaktadır?

Ders yükü toplam 24 (yirmi dört) krediden az olmamak koşuluyla en az 8 (sekiz) ders, 1 (bir) seminer dersi, tez çalışması ve ayrıca SBE 5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (3+0+0)” dersinden oluşmaktadır. Söz konusu 8 dersten en az ikisinin zorunlu derslerden ve en az birinin İngilizce derslerden seçilmesi gerekmektedir.

6.7. Azami öğrenim sürelerine ekleme yapılabilir mi?

30.05.2022 tarihli KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri uyarınca; öğrenim süresi içinde alınan doğum, uzun süreli tedavi gerektiren ağır sağlık sorunu raporu, belgelenmek şartıyla birinci derece yakınları (anne-baba, eş ve çocuklar) için zorunlu refakat durumu raporu ile askerlik hizmet süresi (askere gidişin belgelenmesi halinde) ilgili raporların bitiş tarihlerinden en geç bir ay içerisinde Enstitüye sunulması şartıyla, ayrıca Pandemi nedeniyle tez aşamasındaki öğrenciler tarafından talep edilen ek dönemler Enstitü Yönetim Kurulunun da uygun görmesiyle öğrenim sürelerine eklenmektedir. Bu mazeretler haricinde öğrenim süresine ekleme yapılmaz. 

6.8. Kayıt dondurma veya izinli sayılma var mı?

Lisansüstü Yönetmeliğimizde KAYIT DONDURMA veya mazeretli bulunulan süreler için İZİNLİ SAYILMA yoktur, yukarıda bir önceki soruda belirtilen geçerli mazeretler için Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla sadece öğrenim süresine ekleme yapılabilmektedir.

6.9. Ders saydırabilir veya “başarısız” dersin yerine başka ders alabilir miyim?

Lisansüstü programlarda ders saydırma, KTÜ - Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinin 36/5-c maddesi esas olmak üzere 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’ndan itibaren başarısız olunan bir dersin yerine sonraki dönemde/dönemlerde öğrenim çıktılarını karşılamak şartıyla alınacak bir diğer ders, danışman önerisi, anabilim dalı başkanlığının onayı ile Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla gerçekleşir. 

6.10. Ders kaydı yapmazsam ne olur?

İlk kayıt yılı ders kaydı yapmayan öğrenci pasif duruma düşer,  öğrencilik haklarından yararlanamaz, burs ve yurt işlemleri yapılmaz, dersleri bir sonraki döneme kalır. 

6.11. Kendi danışmanımdan kaç ders alabilirim?

Yüksek lisans veya doktora programı öğrencisi kendi tez danışmanından en çok üç adet (9 kredi) zorunlu ya da seçmeli ders alabilmektedir. 

6.12. Danışmanım dışındaki başka bir öğretim üyesinden kaç ders alabilirim?

Öğrenci danışmanından başka bir öğretim üyesinden kredisiz dersler hariç ez fazla iki ders (6 kredi) alabilmektedir.

6.13. Kaç tane uzmanlık alan dersi alabilirim?

Her öğrenci aynı dönemde kendi tez danışmanı tarafından açılan sadece 1 (bir) uzmanlık alan dersine yazılabilir. 

6.14. Kendi Anabilim Dalımdan en az ne kadar ders almalıyım?

KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri gereği öğrenci asgari ders yükünün en az yarısı kadar dersi kendi anabilim/bilim dalındaki derslerden seçmelidir.

6.15. SBE 5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersini ne kadar sürede başarmalıyım?

Lisansüstü eğitimde zorunlu olan "SBE 5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (3+0+0)" dersi, ders döneminde (bütünleşik doktora hariç) 4. dönemin sonuna kadar başarılmalıdır. 

6.16. Danışman atamam ne zaman ve nasıl yapılır?

Yüksek Lisans öğrencileri için Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar önermelidir. Danışman önerileri Enstitü web sayfasında öğrenciler için formlar kısmında /dosyalar/37_00_00_f61a8.doc adresinde bulunan Danışman Öneri Formu”nun  öğrenci tarafından doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığı'na teslimi ile yapılmaktadır. Tez danışmanı, Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşmektedir.

6.17. Tez danışmanı değişikliği yapabilir miyim?

Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanmış tez danışmanı değişikliği Danışman Değişikliği Talep Formu” ile https://www.ktu.edu.tr/dosyalar/37_00_00_53561.doc yapılmaktadır. Bu taleplerinde, hem atanmış mevcut danışmanın feragat etmesi, hem de atanması talep edilen yeni danışmanın muvafakatinin alınarak Enstitü Yönetim Kurulunun onayına sunulması gerekmektedir. Mevcut ve yeni önerilen danışmanların her ikisinin de onayı olmadan yapılan danışman değişikliği başvuruları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kesinlikle onaylanmamaktadır. 

6.18. Tez konusu ve tez önerisi ne zaman belirlenir?

Öğrenci, danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığına önerir. Uygun görülen öneri, ilgili bilim/anabilim dalı başkanlığınca enstitüye gönderilir. Tez konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Tez konusuyla ilgili değişiklik talepleri aynı sürece tabidir. Tez konusunun uygun görülmemesi halinde, ilgili enstitü yönetim kurulu değişiklik talep eder.

6.19. Yüksek lisansta ders döneminin süresi ne kadardır, dersler başarılmazsa ne olur?

Dört yarı yıl sonunda öğretim planında yer alan kredili/kredisiz derslerini, SBE 5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (3+0+0) dersini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin; bütünleme sınav notlarının interaktif ortama aktarılması için verilen son tarihi takip eden 15 gün içinde üniversiteden ilişiği kesilmektedir.

6.20. Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavına girebilmek için ne yapmalıyım?

Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden tezini ve tez savunma sınavı giriş formunu sisteme yükleyerek Tez Savunma Sınavı süreci başlatılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Elektronik Ortamda Tez Teslim Süreciincelenmelidir. 

6.21. Yüksek lisans tez savunma jürisi nasıl oluşturulur?

Yüksek lisans tez jürisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de üniversite dışından olmak üzere üç veya beş öğretim üyesinden oluşur. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Ayrıca en az biri Üniversite dışından olmak üzere, iki yedek öğretim üyesi belirlenir. 

6.22. Yüksek lisans tez savunma sınavına ne zaman girilebilir? Sınav nasıl yapılır?

Yüksek lisans tez sınavı, tezin jüri üyelerine teslim tarihinden itibaren en erken 15 gün en geç bir ay içindeki bir tarihte, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı'nın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen gün, yer ve saatte yapılır. Jüri toplantıları eksik üyeyle yapılamaz. İlan edilen günde yapılamayan jüri toplantısı için durum bir tutanakla belirlenerek enstitüye bildirilir ve en geç on beş gün içinde ikinci bir toplantı günü belirlenir. İkinci kez toplanamayan jüri konusunda yapılacak işleme Enstitü Yönetim Kurulu karar verir.
Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

6.23. Tez Savunma sınavları dinleyicilere açık mıdır?

Sınav; öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanı dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.

6.24. Tez teslimi zamanında yapılmazsa ne olur?

Tez aşamasında olup, azami öğrenim süresinin son dönemi olan altıncı dönemde bulunan öğrenciler KTÜ Lisansüstü Akademik Takvimi'nde belirlenen tarihe kadar tezlerini enstitüye Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden teslim etmek zorundadır, aksi durumda Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile üniversiteden ilişiği kesilmektedir. 

Bunun harıcinde;

a) Enstitü Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden gerçekleştirilen tez teslim başvurularında, tez teslim sürecinin azami 30 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.

b) Öğrenci tarafından EBS’de tez teslim işlemi başlatılmasını takiben yüklemesi gerekli lisansüstü tez dosyası ve ekindeki belgelerin sisteme yüklenmesi ve sonrasında tez danışmanı tarafından bu başvurunun onaylanarak Enstitüye ulaştırması işlemleri 30 gün içinde tamamlanmamışsa, öğrencinin tez teslim başvurusunun sistem üzerinden otomatik olarak iptal edilir.

c) Öğrencinin azami öğrenim süresi dolmamış ise tez teslimi için süreç yeniden başlatılır, azami süresi dolmuş ise de ilişik kesme işlemleri başlatılır.

6.25. Tez Savunma Sınavı'na en erken ve en geç hangi zamanlarda girebilirim?

Gerekli şartların sağlanması ve teze yazılmak koşulu ile tez savunma sınavına girmek için başvuru yüksek lisans programında en erken dördüncü en geç altıncı yarı yılda; doktora programında ise yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken sekizinci, en geç onikinci yarı yılda, lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken onuncu, en geç ondördüncü yarı yılda yapılabilir. Azami süreler içinde tezini teslim etmeyenlerin Üniversiteden ilişiği kesilir.

6.26. Tez Savunma Sınavında başarılı olursam süreç nasıl işlemektedir?

Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı vermektedir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilmektedir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye kişisel tez değerlendirme raporları ve sınav değerlendirme tutanağı ile bildirilmekte ve mezuniyet süreci başlamaktadır.

6.27. Tez Savunma Sınavında başarısız olursam ne olur?

Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı vermektedir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilmektedir.

6.28. Tez Savunma Sınavında düzeltme verilince ne yapmalıyım?

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç üç ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunmaktadır. Aynı jüri önünde savunma sınavına girebilmek için Tez Teslim Süreci Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden yeniden başlatılmaktadır. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilmektedir. 

6.29. Yüksek lisans programından atılma var mıdır?

·         Bilimsel hazırlık program süresi sonunda başarılı olamayan öğrencinin,

·         Tezsiz yüksek lisans program süresinin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin,

·         Tezli yüksek lisans programında dört yarıyıl sonunda kredili derslerini, seminer dersini ve Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersini başarıyla tamamlayamayan, azami süreler içerisinde tez çalışmasından başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin,

·         Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin,

·         Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve düzeltme sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin,

·         Tezi başarısız bulunan öğrenciye talebi halinde ve tezsiz yüksek lisans programının şartlarını sağlaması koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir. Bu şartların yerine getirilmesi için bir yarıyıl süre verilir. Bu süre sonunda, gerekli şartları yerine getiremeyen öğrencinin,

·         Tez savunma sınavından başarılı bulunan ancak tezini ve istenen diğer belgeleri Enstitüye teslim etmeyen öğrenciler, ilgili koşulları yerine getirinceye kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin,

·         Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanların,

·         Psikiyatrik hastalıklar nedeni ile öğrenimine on sekiz aydan daha fazla ara vermek zorunda kalmış ve bu süre sonunda tedavi edilemeyeceği sağlık raporları ile belgelendirilmiş olanların,

·         Kendi isteği ile kaydını sildiren veya başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla gidenlerin,

Üniversite ile ilişiği kesilir.

6.30. Tezli yüksek lisans programından ayrılıp tezsiz yüksek lisans diploması alınabilir mi?

Tezsiz yüksek lisans programlarından ilgili tezli yüksek lisans programlarına asgari şartları sağlamak koşuluyla geçiş yapılabilir. Ayrıca tezli yüksek lisans programlarında gerekli 30 kredi, 60 AKTS sağlayanlara istedikleri takdirde dönem projesi ve yeterlik sınavında başarılı olmak koşuluyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

18.02.2019 tarih ve 184/2 sayılı Tezli Yüksek Lisans veya Doğrudan Doktora Programından Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönerge doğrultusunda;

Tezli yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerden;

(i) Azami ders süresi olan 4 (dört) yarıyılın sonunda dersten başarılı olamayanlar bütünleme sınav notlarının interaktif ortama girilmesini takip eden 7 (yedi) iş günü içinde,

(ii) Azami süresi içinde yüksek lisans tezini teslim etmemiş olanlar, takip eden dönem için ilan edilen derslere yazılma tarihinden önceki hafta içinde,

(iii) Tezi reddedilenler ise başarısız oldukları veya tezinin reddedildiği tez savunma sınavının yapıldığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içinde ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla tezsiz yüksek lisans diploması talebinde bulunabilirler. Bu süreler dışında yapılacak başvurular kabul edilmez.

Bu öğrenci, azami öğrenim süresini kullanmış ise, ek olarak bir yarıyıl süre verilir ve süre sonunda öğrenci başarısız olursa Üniversite ile ilişiği kesilir.

6.31. Tez yazım dili ne olmalıdır?

Tez, öğrenim görülen lisansüstü program dilinde yazılır. Ancak öğrencinin talebi, danışmanın uygunluk görüşü ile öğretim dili Türkçe olan lisansüstü program öğrencisi; tezini İngilizce de yazabilir. İngilizce hazırlanan lisansüstü tezler için, öğrenci ve danışman öğretim üyesine ilişkin yabancı dil sınav sonuç belgeleri (KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'ne uygun olacak şekilde) öğrencinin YDS’den veya ÜAK’ça denkliği kabul edilen bir sınavdan 80 veya üzeri puan alması, Tez Danışmanının, YÖK tarafından belirlenen yabancı dille ders verme kriterlerini sağladığını (YDS’den veya ÜAK’ça denkliği kabul edilen bir sınavdan 80 ve üzeri puan aldığını) veya lisans veya lisansüstü İngilizce eğitim yapılan bir üniversitede tamamlamış olması gerekir.

6.32. Tezli yüksek lisans programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44. ve 46. madde hükümleri ile Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre tezli yüksek lisans öğrencileri ilk dört yarı yıl (2 yıl) boyunca öğrenim katkı payı ödemezler. Dördüncü yarı yılını dolduran tezli yüksek lisans öğrencileri, bir dönem için 154,00 TL (her yıl güncellenmektedir) ödemek durumundadır. (Ayrıca öğrencinin farklı bir programda (lisans / yüksek lisans / doktora) kaydı varsa, ikinci program için öğrenim ücretini de öder). Ayrıca ikinci öğretim tezli yüksek lisans programları için programa kabul şartlarında belirtilen ücret ödenir.

6.33. Harç ne zaman ve nereye yatırılır?

Harç yatırma dönemleri her yıl Akademik Takvim'de belirtilmektedir. Akademik Takvim'de belirtilen tarihler arasında öğrenci numaranızla birlikte Türkiye Vakıflar Bankası'na katkı payı/öğrenim ücreti, harç vb. ödemelerini Elektronik Tahsilat İşlemleri'nden (İnternet Şube, ATM, Mobil Bankacılık) yapabilirler.  

6.34. Harç ödemek zorunda mıyım?

Bakanlar Kurulu kararı ile Tezli Yüksek Lisans Programları'nda ilk 2 yıl, Doktora Programlarında ise ilk 4 yıl harç ödenmemektedir. Harç bedelleri her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir ve üniversitemizin sitesinde duyurulur.