amaç ve hedefler

Amaç 1 – Eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek

Hedef 1.1   Lisansüstü eğitim programlarının niteliği geliştirilecektir

Hedef 1.2   Lisansüstü eğitim – öğretim altyapısını iyileştirilecektir

Hedef 1.3   Öğretim elemanı niteliği arttırılacaktır

Hedef 1.4   Öğrenci niteliği arttırılacaktır

Amaç 2 – Araştırma kapasitesini geliştirmek

Hedef 2.1.  Enstitü ile sanayi ve kamu işbirliği geliştirilecektir

Hedef 2.2.  Araştırmacı insan kaynağı geliştirilecektir

Hedef 2.3.  Araştırmacı altyapısı geliştirilecektir

Amaç 3 – Kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak

Hedef 3.1   Kurumsal memnuniyet ve aidiyet duygusu geliştirilecektir

Hedef 3.2.  Mezunlarla iletişim ve işbirliği güçlendirilecektir

Hedef 3.3.  Kalite kültürü yaygınlaştırılacaktır

Amaç 4 – Toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak

Hedef 4.1   Toplumsal sorunlara yönelik faaliyetler arttırılacaktır

Hedef 4.2.  Bilginin topluma yayılması arttırılacaktır

Amaç 5 – Uluslararasılaşmak

Hedef 5.1   Değişim programları etkin hale getirilecektir.

Hedef 5.2.  Uluslararası işbirliği süreçleri geliştirilecektir.

Hedef 5.3.  Yabancı dilde eğitim veren programların sayısı artırılacaktır.

Hedef 5.4.  Uluslararası görünürlük daha da artırılacaktır.