7-doktora

7.1. Doktora Programları için başvuru zamanı ve kontenjanlar nerede açıklanmaktadır?

Enstitümüz lisansüstü programlara başvuru tarihleri /oidb/akademiktakvim den, kontenjanlar ise /sbe/basvuru adresinden ilan edilmektedir.

7.2. Doktora Programlarına başvuru yapmak için web adresiniz nedir?

Doktora programlarına online başvuru  /sbe/basvuru  adresi üzerinden yapılmaktadır. Adayların ön kayıt formunu internet üzerinden doldurması gerekmektedir.

7.3. Doktora Programlarına kesin kayıt işlemleri hangi adresten yapılmaktadır?

Kesin kayıt işlemleri, kazandıktan sonra Enstitüde belge kontrolünün ardından http://basvuru.ktu.edu.tr/Lisansustu adresinden yapılmaktadır.

7.4. Doktora Programlarına girişte başarı puanı nasıl hesaplanmaktadır?

İlgili ALES puanının %55’i, lisans mezuniyet notunun %20’si, tezli yüksek lisans mezuniyet notunun %10’u ve mülakat sınavı notunun %15’inin toplamından oluşacak başarı puanının 100’üzerinden en az 70.00 puan olması gerekir. 

7.5. Doktora başvurularında yabancı dil ve ALES şartı nedir?

Doktora programlarının başvuru şartları program detaylarında belirtilmiştir. Hangi programın kaç ALES veya Yabancı Dil puanı istediğini /sbe/basvuru  sayfasında yayınlanan Başvuru Kılavuzu'nu inceleyerek öğrenebilirsiniz. Enstitümüz Doktora Programları için başvurmak istediği programın ALES puan türünden en az 70.00 puan alınması gerekmektedir.
Not: 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan veya mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.

7.6. Doktora başvurularında ortalama şartı var mıdır?

Doktora programlarının başvuru şartları Lisansüstü Programlara başvuru kılavuzunda belirtilmiştir. Enstitümüz Doktora Programlarına başvuru için lisans ve yüksek lisans ortalamanızın 53.33 veya 2.00/4 olması gerekmektedir.

7.7. Doktora programları için azami süre ne kadardır?

Doktora programlarında; yüksek lisans derecesi aldıktan sonra doktoraya başlayan öğrenciler için programın normal süresi öğrencinin kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl, azami süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi aldıktan sonra doktoraya başlayan öğrenciler için programın normal süresi on yarıyıl, azami süresi on dört yarıyıldır. Azami süreler sonunda başarı kriterlerini sağlayamayan öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

7.8. Doktora öğrencisiyim Ders Yükü hangi derslerden oluşmaktadır?

Ders yükü, toplam 24 (yirmidört) krediden az olmamak koşuluyla en az 8 (sekiz) ders, 1 (bir) seminer dersi, tez çalışması ve ayrıca SBE 5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (3+0+0), ”SBE 6001 Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi (3+0+0)”, ”Gelişim ve Öğrenme” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” dersinden oluşmaktadır. Söz Konusu 8 dersten en az ikisinin zorunlu derslerden ve en az ikisinin İngilizce derslerden seçilmesi gerekmektedir.

7.9. Doğrudan Doktora öğrencisiyim Ders Yükü hangi derslerden oluşmaktadır?

Ders yükü, toplam 48 (kırk sekiz) krediden az olmamak koşuluyla en az 16 (onaltı) ders, 1 (bir) seminer dersi, tez çalışması ve ayrıca SBE 5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği (3+0+0),”SBE 6001 Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi(3+0+0)”,”Gelişim ve Öğrenme” ile “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” dersinden oluşmaktadır. Söz konusu 16 dersten en az dördünün zorunlu derslerden ve en az dördünün İngilizce derslerden seçilmesi gerekmektedir.

7.10. SBE 5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği dersini ne kadar sürede başarmalıyım?

Lisansüstü eğitimde zorunlu olan "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" dersi, ders döneminde (bütünleşik doktora hariç) 4. dönemin sonuna kadar başarılmalıdır. Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği” dersini yüksek lisans döneminde alarak başarılı olan öğrenci doktora döneminde bu dersten dilekçe ile başvuru yapması halinde muaf sayılmaktadır. İlk yarıyılda ve ders döneminde alınabilmektedir.

 7.11. “SBE 6001 Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi” dersini ne zamana kadar almalıyım?

2016-2017 Eğitim Öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran Doktora Programı öğrencileri bu dersi üçüncü yarıyılından itibaren ve yeterlik sınavından önce başarmak zorundadır.

7.12. “Gelişim ve Öğrenme” ve “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini ne zamana kadar almalıyım?

 Doktora öğrencisi Gelişim ve Öğrenme” ve “Öğretimde Planlama ve Değerlendirme” derslerini tez savunma sınavına kadar başarmalıdır. Bu dersler üniversitemizde Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde verilmektedir. Derse yazılım haftasında Fen Bilimleri Enstitüsü seçilerek alınabilir.

7.13. Kendi danışmanımdan kaç ders alabilirim?

Yüksek Lisans veya Doktora Programı öğrencisi kendi tez danışmanından en çok üç adet (9 kredi) zorunlu ya da seçmeli ders alabilmektedir. 

7.14. Danışmanım dışındaki başka bir öğretim üyesinden kaç ders alabilirim?

Öğrenci danışmanından başka bir öğretim üyesinden kredisiz dersler hariç ez fazla iki ders (6 kredi) alabilmektedir.

7.15. Kaç tane uzmanlık alan dersi alabilirim?

Her öğrenci aynı dönemde kendi tez danışmanı tarafından açılan sadece 1 (bir) uzmanlık alan dersine yazılabilir. 

7.16. Kendi Anabilim Dalımdan en az ne kadar ders almalıyım?

Yüksek lisans ya da doktora öğrencisi asgari ders yükünün en az yarısı kadar dersi, kendi anabilim/bilim dalındaki derslerden seçmelidir.

7.17. Danışman atamam ne zaman ve nasıl yapılır?

Doktora Programı öğrencileri için Enstitü Anabilimdalı Başkanlığı ilgili anabilim/bilim dalı kadrosunda görevli bir tez danışmanını en geç birinci yarıyılın sonuna kadar önermelidir. Danışman önerileri Enstitü web sayfasında öğrenciler için formlar kısmında bulunan Danışman Öneri Formu”nun öğrenci tarafından doldurularak Anabilim Dalı Başkanlığı'na teslimi ile yapılmaktadır. Tez danışmanı Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşmektedir.

7.18. Tez konusu ne zaman belirlenir ve önerilir?

Doktora ve Yüksek Lisans Programı öğrencileri danışmanıyla beraber belirlediği tez konusunu en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar Enstitüye önermektedir. Tez konusu Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile kesinleşmektedir.

7.19. Tez danışmanı değişikliği yapabilir miyim?

Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla atanmış tez danışmanı değişikliği Danışman Değişikliği Talep Formu” ile yapılmaktadır. Bu taleplerinde, hem atanmış mevcut danışmanın feragat etmesi, hem de atanması talep edilen yeni danışmanın muvafakatinin alınarak Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayına sunulması gerekmektedir. Mevcut ve yeni önerilen danışmanların her ikisinin de onayı olmadan yapılan danışman değişikliği başvuruları, Enstitü Yönetim Kurulu tarafından kesinlikle onaylanmamaktadır. 

7.20. Azami öğrenim sürelerine ekleme yapılabilir mi?

30.05.2022 tarihli KTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programlarının Yürütülmesine Dair Senato İlkeleri uyarınca; öğrenim süresi içinde alınan doğum, uzun süreli tedavi gerektiren ağır sağlık sorunu raporu, belgelenmek şartıyla birinci derece yakınları (anne-baba, eş ve çocuklar) için zorunlu refakat durumu raporu ile askerlik hizmet süresi (askere gidişin belgelenmesi halinde) ilgili raporların bitiş tarihlerinden en geç bir ay içerisinde Enstitüye sunulması şartıyla, ayrıca Pandemi nedeniyle tez aşamasındaki öğrenciler tarafından talep edilen ek dönemler Enstitü Yönetim Kurulu’nun da uygun görmesiyle öğrenim sürelerine eklenmektedir. Bu mazeretler haricinde öğrenim süresine ekleme yapılmaz. 

7.21. Kayıt dondurma veya izinli sayılma var mı?

Lisansüstü Yönetmeliğimizde KAYIT DONDURMA veya mazeretli bulunulan süreler için İZİNLİ SAYILMA yoktur, yukarıda bir önceki soruda belirtilen geçerli mazeretler için Enstitü Yönetim Kurulu onayıyla sadece öğrenim süresine ekleme yapılabilmektedir.

7.22. Doktorada Ders Döneminin süresi ne kadardır, dersler başarılmazsa ne olur?

Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili/kredisiz derslerini, "Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" dersini ve "Seminer" dersini başarıyla tamamlayamayan veya bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen öğrencinin; bütünleme sınav notlarının interaktif ortama aktarılması için verilen son tarihi takip eden 15 gün içinde üniversiteden ilişiği kesilmektedir. "Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi" dersi yeterlik sınavına kadar başarılmalıdır. "Gelişim ve Öğrenme" ile "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" dersleri Tez Savunma Sınavı'na kadar başarılmalıdır.

7.23. Doktora yeterlik sınavı nedir?

Doktora yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konularda bilgi derinliğine sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik Sınavına girecek öğrenci 8 adet kredili dersini (2’si zorunlu, 2’si İngilizce), "Seminer" dersini, "SBE 5001 Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği" dersini ve "SBE 6001 Bilimsel Araştırma ve Proje Hazırlama Eğitimi" dersini başarmış olması gerekir.

Doktora yeterlik sınavları güz ve bahar dönemleri sonunda olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik aşamasına gelmiş ve yeterlik sınavına girecek olan öğrenci, sınava gireceği dönemde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na dilekçe ile başvurur. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

7.24. Dersler bittikten sonra yeterlik sınavına ne zaman girmek gerekir?

Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Belirtilen sürelerde yeterlik döneminde başvurmayan veya sınava girmeyen öğrenci başarısız sayılır.

7.25. Tez izleme komitesi (TİK) nedir?

Tez izleme komitesi; danışmanın kendisi ile birlikte önereceği en az bir tanesi başka bir ana bilim/ana sanat veya Yükseköğretim Kurumu’ndan toplam üç öğretim üyesi ile ilgili başkanlığın ana bilim/ ana sanat dalı içinden ya da başka bir anabilim/ana sanat dalı veya Yükseköğretim Kurumu’nun önereceği üç öğretim üyesi arasından enstitü yönetim kurulu kararıyla belirlenir. Tez izleme komitesi, biri danışman olmak üzere üç öğretim üyesinden oluşur. Kalan iki üyenin biri ilgili anabilim/ana sanat dalı içinden, diğeri ise öncelikli olarak bir başka yükseköğretim kurumundan veya üniversite içindeki başka bir anabilim/ana sanat dalından seçilir. Tez izleme komitesi üyelerinin uzmanlık alanlarının belirlenmiş olan tez konusu ile uyumlu olmasına, özellikle disiplinler arası tez çalışmalarında tez izleme komitesi üyelerinin farklı disiplinden olmasına ve ilgili disiplinin öğretim üyelerinin de görev almasına dikkat edilir. İkinci danışman komite toplantılarına izleyici olarak katılabilir. Doktora programından mezun olabilmek için en az üç tez izleme komitesi dönemini geçirmek ve başarılı olmak gerekmektedir.

7.26. Doktora programında tez önerisi ne kadar sürede verilmelidir? Verilmezse ne olur?

Yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, söz konusu öneri ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az 15 gün önce komite üyelerine sunar. Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. İlgili anabilim/ana sanat dalı başkanlığı tez izleme komitesinin kararını gerekçeleri ile birlikte tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirir. Tez önerisini altı ay içinde savunmayan öğrencinin önerisi reddedilmiş sayılır.

7.27. Tez teslimi zamanında yapılmazsa ne olur?

Tez aşamasında olup, azami öğrenim süresinin son dönemi olan 12’inci dönemde bulunan öğrenciler KTÜ Lisansüstü Akademik Takvimi'nde belirlenen tarihe kadar tezlerini enstitüye Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden teslim etmek zorundadır, aksi durumda yönetim kurulu kararı ile üniversiteden ilişiği kesilmektedir. 

Bunun harıcinde;

a) Enstitü Bilgi Sistemi (EBS) üzerinden gerçekleştirilen tez teslim başvurularında, tez teslim sürecinin azami 30 gün içinde tamamlanması gerekmektedir.

b) Öğrenci tarafından EBS’de tez teslim işlemi başlatılmasını takiben yüklemesi gerekli lisansüstü tez dosyası ve ekindeki belgelerin sisteme yüklenmesi ve sonrasında tez danışmanı tarafından bu başvurunun onaylanarak Enstitüye ulaştırması işlemleri 30 gün içinde tamamlanmamışsa, öğrencinin tez teslim başvurusunun sistem üzerinden otomatik olarak iptal edilir.

c) Öğrencinin azami öğrenim süresi dolmamış ise tez teslimi için süreç yeniden başlatılır, azami süresi dolmuş ise de ilişik kesme işlemleri başlatılır.

7.28. Yeterlik sınavında başarısız olursam ne olur?

Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınmaktadır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilmektedir. 

7.29. Yeterlik sınavına girmezsem ne olur?

İlgili takvim içerisinde yeterlik sınavına giremeyen veya başarılı olamayan öğrenci bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınmaktadır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin Üniversitemiz Lisansüstü Akademik Takvimi'nde yeterlik için belirlenen son tarihi takip eden 15 gün içinde enstitü yönetim kurulu kararı ile üniversiteden ilişiği kesilmektedir.

7.30. Doktora yeterlik sınavını başardım sonrasında ne yapmalıyım?

Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrencinin en geç altı ay içinde, tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunması gerekmektedir. Tez önerisi hakkında düzeltme (bir ay süre) kararı verilmesi durumunda, bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen kararın üç iş günü içerisinde enstitüye bildirilmesi gerekmektedir. Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilmektedir. Tez önerisi reddedilen öğrencinin aynı danışmanla devam etmesi durumunda üç ay; danışman ve/veya tez konusu değişen öğrencinin ise altı ay içinde yeniden tez önerisi savunması alınmalıdır. Burada da tez önerisi hakkında düzeltme kararı verilmesi halinde, bir ay sonra kabul veya ret yönündeki kararın üç iş günü içerisinde enstitüye bildirilmesi gerekmektedir. Tez önerisi hakkında ret kararını izleyen süreçlerin tamamlanmasının ardından takip eden 15 gün içinde enstitü yönetim kurulu kararı ile ilgili öğrencinin üniversiteden ilişiği kesilmektedir.

7.31. Doktora Tez Önerisi Savunma sınavında tez önerim kabul edildi sonrasında süreç nasıl işliyor?

Doktora tez önerisi kabul edilen öğrenciler izleyen dönemde Doktora Tezi ile Tez İzleme Raporu'na her dönem yazılım yapacaklardır. Doktora Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda iki kez toplanmaktadır. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilmektedir. Tez izleme raporu başarısız bulunan öğrencinin ilgili yazışmaların enstitüye bildirilmesi süresini/sürecini (üç iş günü) takip eden 15 gün içinde enstitü yönetim kurulu kararı ile üniversiteden ilişiği kesilmektedir. 2017-2018 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Yarıyılı öncesi dönemde en az üç tez izleme raporu başarmış öğrenciler için tez izleme raporuna yazılım zorunlu olmakla birlikte yeniden başarı koşulu aranmayacaktır. Ancak bu dönemden önce 1 (Bir) veya 2 (İki) başarılı tez izleme raporu bulunan öğrenciler yukarıdaki sürece tabii olup diğer bütün öğrenciler gibi her dönem tez izleme raporuna yazılım yapmak ve başarı koşulunu sağlamak zorundadır. 

7.32. Tez Savunma Sınavına en erken ve en geç hangi zamanlarda girebilirim?

Gerekli şartların sağlanması ve teze yazılmak koşulu ile tez savunma sınavına girmek için; doktora programında yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken sekizinci, en geç onikinci yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler için en erken onuncu, en geç ondördüncü yarıyılda, yapılabilir. Azami süreler içinde tezini teslim etmeyenlerin Üniversiteden ilişiği kesilir.

7.33. Tez Savunma Sınavına girebilmek için ne yapmalıyım?

Üniversitemiz Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden tezini ve tez savunma sınavı giriş formunu sisteme yükleyerek Tez Savunma Sınavı süreci başlatılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için Elektronik Ortamda Tez Teslim Süreci” /sbe/elektronikortamdatezteslimsistemi incelenmelidir.

7.34. Doktora tez jürisi kaç kişiden oluşur?

Doktora jürisi, tez izleme komitesinde yer alan üç öğretim üyesi ile birlikte en az ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Ayrıca, birisi üniversite içinden, diğeri başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere iki yedek üye belirlenir. İkinci danışmanı olan doktora tezleri için jüri yedi asıl ve iki yedek üyeden oluşur ve ikinci danışman da jüri üyesi olarak atanır.

7.35. Tez Savunma Sınavında başarılı olursam süreç nasıl işlemektedir?

Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı vermektedir. Tezi kabul edilen öğrenci başarılı olarak değerlendirilmektedir. Bu karar, enstitü anabilim dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç iş günü içinde ilgili enstitüye kişisel tez değerlendirme raporları ve sınav değerlendirme tutanağı ile bildirilmekte ve mezuniyet süreci başlamaktadır. /sbe/bezciltlitezteslimsureci

7.36. Tez Savunma Sınavında başarısız olursam ne olur?

Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri dinleyicilere kapalı olarak, tez hakkında salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı vermektedir. Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilmektedir.

7.37. Tez Savunma Sınavında düzeltme verilince ne yapmalıyım?

Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci en geç altı ay içinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunmaktadır. Aynı jüri önünde savunma sınavına girebilmek için Tez Teslim Süreci Bilgi Yönetim Sistemi (BYS) üzerinden yeniden başlatılmaktadır. Bu savunmada da başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilmektedir (Md.22/6). 

7.38. Doktora programından atılma var mıdır?

·         Bilimsel hazırlık program süresi sonunda başarılı olamayan öğrencinin,

·         Doktora programına tezli yüksek lisans derecesi ile kaydolanlardan; dört yarıyıla kadar gerekli kredili derslerini, diğer koşulları sağlamak kaydıyla on iki yarıyıla kadar tez çalışmasını tamamlayamayan öğrencinin,

·         Doktora programına lisans derecesi ile kaydolanlardan; altı yarıyıla kadar gerekli kredili derslerini, diğer koşulları sağlamak kaydıyla on dört yarıyıla kadar tez çalışmasını tamamlayamayan öğrencinin,

·         Doktora yeterlik sınavından iki kez başarısız olan öğrencinin,

·         Doktora tez önerisi iki kez reddedilen öğrencinin,

·         Tez izleme komitesince üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez tez çalışması başarısız bulunan öğrencinin,

·         Tezi başarısız bulunarak reddedilen öğrencinin,

·         Tezi hakkında düzeltme kararı verilen ve düzeltme sonunda da başarısız bulunarak tezi reddedilen öğrencinin,

·         Tez savunma sınavından başarılı bulunan ancak tezini ve istenen diğer belgeleri Enstitüye teslim etmeyen öğrenciler, ilgili koşulları yerine getirinceye kadar öğrencilik haklarından yararlanamaz ve azami süresinin dolması halinde öğrencinin,

·         Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olanların,

·         Psikiyatrik hastalıklar nedeni ile öğrenimine on sekiz aydan daha fazla ara vermek zorunda kalmış ve bu süre sonunda tedavi edilemeyeceği sağlık raporları ile belgelendirilmiş olanların,

·         Kendi isteği ile kaydını sildiren veya başka bir üniversiteye yatay geçiş yoluyla gidenlerin,

Üniversite ile ilişiği kesilir.

7.39. Doktora programlarının öğrenim ücreti ne kadardır?

Öğrenim ücretlerine ilişkin olarak 2547 sayılı Kanunun 44. ve 46. Madde hükümleri ile Bakanlar Kurulu'nca belirlenen esaslara göre doktora öğrencileri ilk sekiz yarıyıl (4 yıl) boyunca öğrenim katkı payı ödemezler. Sekizinci yarı yılını dolduran doktora öğrencileri, bir dönem için 154,00 TL ödemek durumundadır (Öğrencinin farklı bir programda (lisans/yüksek lisans/doktora) kaydı varsa, ikinci program için öğrenim ücretini öder).

7.40. Harç ne zaman ve nereye yatırılır?

Harç yatırma dönemleri her yıl Akademik Takvim'de /oidb/akademiktakvim  belirtilmektedir. Akademik takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenci numaranızla birlikte Türkiye Vakıflar Bankası'na katkı payı/öğrenim ücreti, harç vb. ödemelerini Elektronik Tahsilat işlemlerinden (İnternet Şube, ATM, Mobil Bankacılık) yapabilirler.  

7.41. Harç ödemek zorunda mıyım?

Bakanlar Kurulu kararı ile Tezli Yüksek Lisans Programlarında ilk 2 yıl, Doktora Programlarında ise ilk 4 yıl harç ödenmemektedir. Harç bedelleri her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenir ve üniversitemizin sitesinde duyurulur.

7.42. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının verdiği 100/2000 YÖK Doktora Bursu ile ilgili bilgileri nereden alabilirim? 

100/2000 YÖK Doktora Bursu: Ülkemiz için öncelikli alanlarında nitelikli bilgi üretmek amaçlı doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacını karşılamak üzere, devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek için Başkanlığımız tarafından verilen bir doktora burs programıdır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının her yıl belirlediği 100/2000 YÖK Doktora Bursu verilecek programların listesi yayınlanmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı web sayfasında yayınlanarak üniversitelere bildirilmektedir. Üniversiteler imkanları dahilinde öğrenci alımına çıkarak alınan öğrencilerin bilgisi YÖKe göndermekte ve bu öğrencilere 100/2000 YÖK Doktora Bursu verilmektedir. 

Öğrencilere aşağıdaki koşullar dahilinde 100/2000 YÖK Doktora Bursu verilmektedir:

?      T.C. vatandaşı olmak. 

?      İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

?      Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.

?      Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve başvuru yapılacak yükseköğretim kurumunun belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.

?      Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.

?      Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.

?      Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.