yatay geçiş

Aşağıda yazılı koşulları sağlayanlar başvurmak istedikleri Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile Enstitümüz lisansüstü programlarına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilirler. 

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi içindeki başka bir enstitü anabilim yahut anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış ve başarılı olmuş olmak, 

 • KTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde belirtilen başvuru ve kabul şartlarını sağlamış olmak, 

 • KTÜ Senatosunca belirlenen programlardan mezun olmuş olmak,

 • Yatay geçiş başvurusu yaptığı yarıyılda yatay geçiş yapmak istediği anabilim dalına kabul edilen öğrencilerin almış oldukları en düşük giriş sınav puanına eşit veya daha yüksek yatay geçiş giriş sınav notuna sahip olmak (Yatay geçiş giriş sınavı notu, KTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü giriş sınavı esaslarına göre hesaplanır.)

 • Yatay geçiş başvuruları şahsen, elden veya posta yolu ile KTÜ Kanuni Kampüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde yapılır.

İstenen Belgeler

1-Yatay Geçiş Başvuru Formu     

2- Öğrenci Belgesi*     

3- Kayıtlı Olduğu Programın Transkripti*

4- Kayıtlı Olduğu Programda Aldığı Derslerin İçerikleri*

5- ALES Belgesi

6- Yabancı Dil Belgesi*

7- Yüksek Lisans Programına Başvurulmuşsa Lisans Diploması, Lisans Derecesiyle Doktoraya Başvurmuşsa Lisans Diploması, Yüksek Lisans Derecesiyle Doktora Programına Başvurulmuşsa Yüksek Lisans Diploması*

8- Yüksek Lisans Programına Başvurulmuşsa Lisans Transkripti, Lisans Derecesiyle Doktoraya Başvurmuşsa Lisans Transkripti, Yüksek Lisans Derecesiyle Doktora Programına Başvurulmuşsa Lisans ve Yüksek Lisans Trankripti*

9- Doktora başvuruları için kayıtlı olduğu programda başvuru sırasında aldığı mülakat notunu gösterir belge*

(*=Belgeler noter onaylı veya düzenlendikleri kurumca onaylı olmalıdır. ÜDS, KPDS ve YDS yabancı dil belgeleri hariç)

 

KTÜ Dışından Yatay Geçişleri Kabul Edilen Öğrencilerin İngilizce Hazırlık Sınıfı Muafiyeti

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi dışındaki bir üniversiteden yatay geçiş yapan öğrencinin İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan veya eşdeğer bir İngilizce sınavından başarılı olması gerekir.

 

Yatay Geçişle Kabul Edilenlerin Ders Uyumları

 • Ders uyumlarında öğrencinin kabul edildiği programdaki ders yükümlülüklerinin hangilerinden muaf tutulacağı belirtilir. Yatay geçişyolu ile kabul edilen öğrenciler, gerektiğinde Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile bilimsel hazırlık programına tabi tutulurlar. 

 • Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden farklı yükseköğretim kurumlarından gelen öğrenciler için kredi eşdeğerliği ve ders uyumu, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı’nın görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

 • Yüksek Lisans Programlarına Tez aşamasında yatay geçiş kabul edilmez.

 • Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, ancak kredi eşdeğerliliği ve ders uyumu koşullarını sağladıktan sonra yeniden yeterlik sınavına girmek şartıyla ilgili programa kabul edilebilirler.

 • Yatay Geçiş Ders Uyum Formu

 • Yatay Geçiş ile İlgili Üniversitemizin Lisansüstü yönetmelik maddesi aşağıda olduğu gibidir.

 

                      KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü

MADDE 32 – (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir.

(2) Başvuruda bulunan öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için başvurduğu programın asgari başvuru koşullarını sağlaması gerekir. Geçişler ancak eşdeğer programlar arasında yapılabilir.

(3) Üniversite dışından yatay geçiş başvurusu kabul edilen öğrenciler için AKTS eşdeğerliği ve ders uyumu, anabilim/anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır. Yüksek lisans programlarına tez aşamasında yatay geçiş kabul edilmez. Doktora programına tez aşamasında yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, AKTS eşdeğerliği ve ders uyumu koşullarını sağlamak ve yeniden yeterlik sınavına girmek şartıyla ilgili programa kabul edilebilir.

(4) Üniversite dışından bir öğrencinin yatay geçiş yapabilmesi için YÖKDİL, e-YDS ve YDS sınavlarından 60 puan veya ÖSYM tarafından kabul edilen sınavlardan eşdeğeri puana sahip olması gerekir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

24/7/2017

30133

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1

27/11/2017

30253

2

29/3/2021

31438

3

5/9/2021

31589

4

9/12/2021

31684

  5 30/04/2023

32176